Žiadosť o informáciu podľa zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám môžete podať:

 1. elektronicky na adresu: info@mindop.sk , obcan@mindop.sk - nepretržite,
 2. písomne na adresu: Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Námestie slobody 6, P. O. BOX 100, 810 05 Bratislava 15,
 3. osobne do podateľne ministerstva v jeho sídle, v čase od 9:00 do 15:00 hod,
 4. ústne do podateľne od 9:00 do 15:00 hod,
 5. telefonicky do podateľne na telefónnom čísle: 02 5949 4336, od 9:00 do 15:00 hod,
 6. faxom do podateľne na faxové číslo: 02/52 494794,
 7. prostredníctvom elektronickej schránky.

 

Vo vašej žiadosti o informácie adresovanej ministerstvu musí byť zrejmé:

 • kto žiadosť podáva - teda meno a priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa;
 • adresa pobytu alebo sídlo;
 • ktorých informácií sa žiadosť týka;
 • aký spôsob sprístupnenia informácií navrhujete /písomne, e-mailom.../.

 

Ak vaša žiadosť nebude obsahovať tieto údaje, vyzveme vás na jej doplnenie.