Skočiť na obsah

Ubytovanie odídencov v období jún 2023 - december 2023

Preplácanie príspevku za ubytovanie odídencov ubytovaných v období od júna 2023 do decembra 2023 sa poskytuje podľa nariadenia vlády č. 179/2023 Z. z.. Pre preplatenie príspevku je potrebné uzatvoriť samostatnú zmluvu pre celé obdobie.

Zmluvy je možné predkladať elektronicky od 19. 6. 2023. 

Poskytovateľom ubytovania odporúčame predkladať návrh zmluvy do 31. januára 2024. Upozorňujeme, že pre návrhy zmlúv predkladané po uvedenom termíne, a to vzhľadom na časovú náročnosť procesu jeho kontroly, podpisu a zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, nie je možné zaručiť zverejnenie zmluvy v čase najneskôr deň pred posledným dňom určeným na predloženie žiadosti o príspevok za ubytovanie odídenca podľa čl. II, ods. 6 zmluvy.

 

Zmluva o poskytnutie finančného príspevku za ubytovanie odídenca

 

Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku za ubytovanie odídenca

 

Podľa § 27k ods. 3 zákona č. 91/2010 Z.z. o podpore cestovného ruchu v znení zákona č. 92/2022 Z.z. budú môcť fyzické a právnické osoby, spĺňajúce uvedené podmienky, požiadať o vyplatenie príspevku za poskytnutie ubytovania odídencovi v súvislosti s ozbrojeným konfliktom na Ukrajine. Postup je nasledovný:

 1. Zmluva – vzor Zmluvy uvedený vo Vzoroch má informatívny charakter. Predkladanie zmlúv je možné elektronicky prostredníctvom slovensko.sk. Po podpise oboma zmluvnými stranami a zverejnení zmluvy v Centrálnom registri zmlúv, bude môcť žiadateľ predkladať svoje žiadosti.
 2. Žiadosti bude možné predkladať len za všetky mesiace každého oprávneného obdobia spoločne.
 3. Žiadosti je možné predkladať až po podpise zmluvy. O príspevok sa žiada predložením 2 dokumentov, a to: 1. žiadosti a 2. záznamu o ubytovaní. Všetky vzory sú k dispozícii v časti Vzory. Podklady sa predkladajú elektronicky. Kópie Potvrdení o tolerovanom pobyte je potrebné doručiť vo fyzickej podobe alebo elektronicky ako prílohu k žiadosti (scan Potvrdenia o tolerovanom pobyte).
   
 4. Záznam o ubytovaní vo formáte xls: všetky vyznačené polia sú povinné. Výpočet je automatický. Na jednu stranu sa dá uviesť max. 40 záznamov. Pre viac ako 40 záznamov sa používa viac hárkov. V zázname je potrebné oddeliť ubytovanie pre jednotlivé mesiace do samostatných hárkov.
   
 5. Ostatné údaje sa vypĺňajú nasledovne:
  • záznam o ubytovaní je potrebné vypĺňať ako samostatný hárok excelu za každý mesiac
  • číslo pasu: uvádza sa údaj podľa pasu, resp. Potvrdenia o udelení tolerovaného pobytu (identifikátor), prípadne iný identifikačný údaj podľa predložených dokumentov odídenca. Ak nie je k dispozícii, kolónka ostane prázdna
  • doklad o pobyte SR/EÚ číslo: na tlačive Potvrdenia o tolerovanom pobyte je uvedený identifikátor. Toto je číslo dokladu
  • dátum účinnosti dokladu: začiatok udeleného pobytu cudzincovi podľa Potvrdenia o udelení tolerovaného pobytu
    
 6. žiadosť o poskytnutie príspevku: v prípade, že záznam o ubytovaní tvorí viac strán, v žiadosti sa uvádza cena celkom za všetky záznamy (hárky).