Začala sa výstavba severného obchvatu Prešova

30. júla bol slávnostne poklepaný základný kameň výstavby rýchlostnej cesty R4, severný obchvat, I. etapa. Na trase 4,3 kilometra dlhej rýchlostnej cesty úseku R4 Prešov – severný obchvat, I. etapa, sa nachádza viac ako 1 100 metrov dlhý tunel Bikoš a tri mosty v celkovej dĺžke takmer 900 metrov. Takmer polovica z celkovej dĺžky úseku tak ide v mimoriadne náročnom teréne. Úsek rýchlostnej cesty skráti čas potrebný na prejazd minimálne o deväť minút. Projektovaná intenzita po dokončení celého severného obchvatu Prešova je viac ako 16 000 automobilov za 24 hodín a vodiči by mali vďaka novej rýchlostnej ceste ušetriť za rok približne 62 000 kilometrov. Rýchlostná cesta bude dokončená na jar v roku 2023.

Čítať viac

Diaľnicu pri Košiciach zaplatia eurofondy

Ministerstvo dopravy a výstavby SR získalo súhlasné stanovisko z Bruselu a diaľničný úsek D1 Budimír – Bidovce bude spolufinancovaný z Kohézneho fondu Európskej únie. Nenávratný finančný príspevok predstavuje vyše 200 miliónov eur. Práce na viac ako 16 kilometrov dlhej diaľnici napredujú podľa plánu, do užívania ju motoristi dostanú už na konci tohto roka. Vybudovanie tejto stavby s napojením na úsek D1 v prevádzke Prešov – Budimír preberie podstatnú časť celkovej dopravy z úseku cesty I/68 a I/50, najmä tranzitnú nákladnú dopravu, a tým pozitívne ovplyvní dopravnú situáciu v regióne. Následne sa ministerstvo  sústredí na prípravu a obhajobu a schválenie úseku rýchlostnej cesty R2 Šaca – Košické Oľšany Európskou komisiou a dokončenie juhovýchodného obchvatu Košíc.

Čítať viac

V súvislosti s nepovolenými látkami pod stavbou D4R7 minister žiada o okamžitú nápravu

Posledné vzorky pôdy z násypov D4R7 potvrdili výskyt nepovolených látok. V troch vzorkách posledného testovania sa vyskytoval azbest, ktorý síce po zakopaní do zeme neohrozuje zdravie ľudí, avšak manipulácia s ním je nebezpečná a nemal byť použitý pod diaľnicou. Na základe výsledkov posledných testov príslušná sekcia ministerstva okamžite vyzvala koncesionára, aby bezodkladne odviezol všetok kontaminovaný materiál a nahradil ho neškodným materiálom. Takisto Nezávislý dozor je povinný vysvetliť, ako je možné, že takýto odpad neidentifikoval a ministerstvo o tom neinformoval. Problém sa týka relatívne krátkeho úseku diaľnice pri Jarovciach a kontaminovanú zeminu je možné odviezť a nahradiť ju vhodnými materiálmi. Toto riešenie, ak bude realizované včas, nemusí mať dosah na termín otvorenia diaľnice.

Čítať viac

Cestovnému ruchu sa darí, pomohli aj hokejové majstrovstvá

Počet turistov v máji prelomil rekord. Na Slovensku bolo 550-tisíc návštevníkov, ktorí u nás dokopy strávili takmer 1,5 milióna nocí. V Košiciach narástol počet prenocovaní v piatom mesiaci medziročne o 20-tisíc a v Bratislave dokonca o 30-tisíc. Prispeli k tomu aj hokejoví fanúšikovia. Najvyššie medziročné rasty sa v štruktúre cudzincov prejavili najmä na návštevnosti z krajín,  ktorých tímy hrali  na hokejovom šampionáte. Pricestoval k nám napríklad viac ako štvornásobný počet Fínov, tri a pol násobok počtu návštevníkov zo Švédska a štyriapolkrát viac počtu návštevníkov zo Švajčiarska. Najvyšší rast počtu návštevníkov mali Lotyši.  Prišlo ich až šesťkrát viac ako vlani. Stále však platí, že najviac turistov  v tomto roku je zo Slovenska. Zaznamenali sme medziročný nárast o 17,6 percenta. K rekordnému počtu slovenských rekreantov pomohlo aj zavedenie rekreačných poukazov.

Čítať viac

Slovenské mestá budú hľadať riešenia spoločne s európskymi mestami

Tri slovenské mestá sa stali súčasťou sietí miest pre akčné plánovanie. Návrh celkovo 23 partnerských sietí miest schválil monitorovací výbor Operačného programu URBACT. Bratislava je súčasťou siete „Cities4SCR“, v ktorej vedúcim partnerom je talianske mesto Miláno. Cieľom projektu je tvorba verejných politík na podporu podnikania v mestských oblastiach. Ďalším zapojeným mestom sa stal Kežmarok, ktorý je súčasťou siete „IoTxChange“ s vedúcim partnerom z Portugalska (mesto Fundao). Zámerom je vytvorenie európskej siete miest, ktorá bude navrhovať plány digitalizácie v nadväznosti na IoT (Internet of Things) riešenia. Tretím slovenským mestom sú Michalovce, ktoré sú súčasťou siete „UrbSecurity“ a jej vedúcim partnerom je portugalské mesto Leira. Tento projekt sa sústreďuje na vytvorenie integrovaného prístupu k bezpečnosti v mestách so zameraním na zvýšenie kvality života občanov.
Čítať viac

Dotácie na nájomné byty majú nové limity

V súlade so zákonom  o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní bola vydaná Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 181/2019 Z. z. o výške dotácie na obstaranie nájomného bytu. Vyhláška pre žiadosti podané po 1. januári 2020 ustanovuje nové limity výšky oprávnených nákladov pre poskytovanie dotácií na obstaranie nájomných bytov na účel sociálneho bývania a nové výšky dotácie na obstaranie technickej vybavenosti k nájomným bytom a na odstránenie systémových porúch bytových domov. Týmto sa ruší vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 326/2015 Z. z. Nová vyhláška je uverejnená na webovom sídle Slov-Lex a na internetovej stránke MDV SR v časti Ministerstvo – Bytová politika – Legislatíva – Vyhlášky.

Čítať viac

Vyhlásenie súťaže Stavba roka 2019

Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Únia miest Slovenska, Slovenská komora stavebných inžinierov, Zväz stavebných podnikateľov Slovenska, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta, Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., Vydavateľstvo EUROSTAV, s. r. o., vyhlasujú 25. ročník celoštátnej verejnej neanonymnej súťaže STAVBA ROKA 2019. Základnou podmienkou účasti v súťaži je dokončená stavba s vydaným kolaudačným rozhodnutím alebo rozhodnutím o predčasnom užívaní stavby s nadobudnutím jeho právoplatnosti v období od 1. apríla 2018 do 30. novembra 2019. V 25. ročníku súťaže sa opäť uskutoční aj 11. ročník web ankety o CENU VEREJNOSTI 2019.
Čítať viac

Rokovanie o otázkach prepojenia vodného koridoru Dunaj – Odra – Labe

Ministerstvo dopravy a výstavby SR  usporiadalo 10. júna  rokovanie s cieľom posúdiť efektívnosť prepojenia rieky Dunaj prostredníctvom rieky Morava alebo rieky Váh s riekou Odrou a riekou Labe. Zástupcovia Ministerstva dopravy ČR a Ředitelství vodních cest ČR  prezentovali na stretnutí výsledky štúdie realizovateľnosti vodného koridoru Dunaj – Odra – Labe, ktorej výsledky sú v aktuálnom medzirezortnom pripomienkovaní v ČR. V rámci štúdie boli vykonané aj posúdenia jednotlivých alternatív vedenia trasy dunajskej vetvy prieplavového spojenia Dunaj – Odra – Labe. Výstupy štúdie boli priebežne prerokovávané s príslušnými štátmi na zasadnutiach Monitorovacieho výboru štúdie realizovateľnosti. Zo záverov rokovania vyplynula potreba iniciatívy na spracovanie štúdie realizovateľnosti, ktorou by sa vyhodnotila efektivita splavnenia vodného koridoru D – O – L pre Slovenskú republiku.Naša mailová adresa:
info@mindop.sk