Skočiť na obsah

Autosedačky - odpovede na najčastejšie otázky

streda 30. mája 2007

Od 1. júna nadobúda platnosť  nariadenie vlády SR č. 554/2006 Z.z. o povinnom používaní bezpečnostných pásov a detských zadržiavacích zariadení vo vozidlách určitých kategórií.

Uvádzame odpovede na najčastejšie otázky:

1.      Stačia do automobilu auto sedáky pre deti od 6 do 10 rokov?

 

Vek dieťaťa nie je rozhodujúci pre použitie detského zadržiavacieho zariadenia. Rozhodujúcou je výška dieťaťa a sekundárne aj hmotnosť dieťaťa. Základné členenie detských zadržiavacích zariadení je uvedené v § 3 nariadenia vlády SR č. 554/2006 Z.z. o povinnom používaní bezpečnostných pásov a detských zadržiavacích zariadení vo vozidlách určitých kategórií. V princípe však „vzrastom väčšie deti“ môžu použiť podsedák v kombinácii s bezpečnostným pásom.

 

2.      Ak má dieťa 10 rokov a má 150 cm, váži 40 kg – môže sedieť vpredu?

 

Povinnosť použiť detské zadržiavacie zariadenie má osoba nižšia ako 150 cm. Možnosť sedieť na prednom sedadle upravuje zákon NR SR č. 315/1996 Z.z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov, konkrétne § 43 ods. 2 – citujem:

"Osoba mladšia ako 12 rokov a osoba s telesnou výškou menšou ako 150 cm sa nesmie prepravovať na sedadle (sedadlách) vedľa vodiča. To neplatí, ak také osoby používajú schválený a pre ne určený bezpečnostný systém. Ak je vozidlo vybavené takým bezpečnostným systémom aj na iných sedadlách, musia ich ostatné také osoby pri preprave prednostne použiť. Za sedadlo vedľa vodiča sa nepovažuje miesto v postrannom vozíku motocykla."

 

3.      Koľko detí môže sedieť vzadu na sedákoch?

 

Použitie detského zadržiavacieho zariadenia je spravidla závislé od bezpečnostného pásu. Z hľadiska obsaditeľnosti vozidla je každé vozidlo typovo schválené pre určitý počet osôb, tento údaj je uvedený v osvedčení o evidencii vozidla a počet bezpečnostných pásov umiestnených vo vozidle spravidla zodpovedá tomuto údaju. S prihliadnutím na bezpečnosť cestnej premávky je nežiadúce, aby bola obsaditeľnosť vozidla prekročená.

 

4.      Ak sa jedná o staršie vozidlo (Škoda 120), ktoré nemá vzadu bezpečnostné pásy, je možné voziť deti od 1 do 6 rokov?

 

Nariadenie vlády SR č. 554/2006 Z.z. o povinnom používaní bezpečnostných pásov a detských zadržiavacích zariadení vo vozidlách určitých kategórií sa vzťahuje na vozidlá, ktorých sedadlá sú vybavené bezpečnostným pásom, a ktoré sú určené na prevádzku v premávke na pozemných komunikáciách, ako to uvádza § 1 nariadenia.

 

Ostatné vozidlá (ktoré nie sú typovo schválené a vybavené bezpečnostnými pásmi) nie sú v režime citovaného nariadenia. V nich sú osoby prepravované aj naďalej v súlade s dikciou zákona č. 315/1996 Z.z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov, napr. § 5 ods. 3.

 

     5.  Môže sedieť dieťa v normálnej autosedačke ( nie protismernej) na sedadle spolujazdca?

 

 § 7 ods. 2 hovorí, že vo vozidlách kategórie M1 a N1, v ktorých sú umiestnené dve detské autosedačky a v ktorých nedostatok priestoru bráni umiestneniu tretej sedačky, môže byť dieťa vo veku tri a viac rokov a s telesnou výškou menšou ako 150 cm pripútané na zadnom sedadle bezpečnostným pásom. Následne § 7 ods. 4 hovorí, že takéto dieťa nemožno usadiť na prednom sedadle a pripútať len bezpečnostným pásom.

Podmienky prepravy osôb na predných sedadlách primárne upravuje zákon NR SR   č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov    (§ 43 ods. 2).

 

     6.     Čo v prípade, že auto  pre 5 osôb nemá vzadu stredný pás?

 

 

 Nariadenie vlády SR sa vzťahuje na vozidlá, ktorých sedadlá sú vybavené bezpečnostným pásom,  a ktoré sú určené na prevádzku v premávke na pozemných komunikáciách,  ako to uvádza § 1 nariadenia vlády – predmet úpravy.

Niektoré typy 5-miestnych vozidiel boli v minulosti typovo schvaľované s povinnou výbavou 4 bezp. pásov, t.j. len 4 sedadlá boli vybavené pásmi a piate (spravidla stredné miesto na sedenie v zadnej časti vozidla) týmto pásom vybavené nebolo. Práve na takéto miesta sa vzťahuje § 4 ods. 3 nariadenia vlády.

Vozidlá, ktoré neboli v minulosti typovo schvaľované s povinnou výbavou bezpečnostných pásov, nariadenie vlády SR nerieši. Na tieto vozidlá sa vzťahuje len zákon 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (§ 5 ods. 3).

 

       7.  Ako sa má riešiť preprava detí v taxíku?

 

Preprava vozidlom taxislužby je klasickou prepravou a za obvyklých podmienok sa na ňu vzťahuje nariadenie vlády. Predpokladáme, že práve taxislužby budú pri prepravách v obci využívať inštitút § 7 ods. 3 nariadenia vlády. V preprave mimo mesta táto výnimka neplatí a budú musieť byť vybavené požadovanými zadržiavacími systémami. Tu vyjdú po konzultácii s Cechom taxikárov v ústrety dispečingy taxislužieb.

 

       8. Preprava detí v obci ( Podľa §7 ods. 3) – stačí v obci deti nad 3 roky pripútať pásom ?

 

Pri príležitostnej preprave osôb v obci je možné dieťa staršie ako 3 roky pripútať na zadných sedadlách bezpečnostným pásom.

 

 

 

        9.  Špecifický prípad:  preprava 4 maloletých detí s rodičmi:

  Ako sa posudzuje situácia, keď všetky deti sú umiestnené v autosedačkách – dve vzadu,   

  jedno v smere jazdy na sedadle spolujazdca  a najmenšie ( do 9 mes. ) je v „škrupinovej“  autosedačke na zadnom sedadle matke na kolenách ?

 

Z hľadiska obsaditeľnosti vozidla je každé typovo schválené pre určitý počet osôb a tento údaj je uvedený aj v Osvedčení o evidencii vozidla. Počet bezpečnostných pásov umiestnených vo vozidle zodpovedá tomuto údaju a s prihliadnutím na bezpečnosť cestnej premávky je nežiadúce, aby bola obsaditeľnosť vozidla prekročená. Do pozornosti dávame tú skutočnosť, že zavedením používania bezpečnostných systémov vozidla sa sleduje zníženie počtu zranení a úmrtí pri dopravných nehodách. Nepripútaní účastníci dopravnej nehody sú vystavení veľkému riziku úmrtí ale aj trvalému poškodeniu zdravia, dlhodobej liečbe a pod. Svojím nezodpovedným prístupom – nepoužitím adekvátneho bezpečnostného systému vozidla ohrozujú nie len svoj život ale aj životy ostatných spolucestujúcich, nakoľko sa v prípade dopravnej nehody ich telo pohybuje nepredvídaným, nekontrolovateľným spôsobom. Aj z tejto strany je potrebné vnímať spoločenské opodstatnenie zavedenia predmetnej povinnosti.