Skočiť na obsah

MDV SR ako jediný akcionár akciovej spoločnosti Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS), vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie člena predstavenstva akciovej spoločnosti Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS)

piatok 26. februára 2021

Ministerstvo dopravy a výstavby SR ako jediný akcionár akciovej spoločnosti
Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS),

vyhlasuje výberové konanie

na obsadenie funkcie člena predstavenstva akciovej spoločnosti

Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS),

so sídlom Letisko M.R.Štefánika, 823 11 Bratislava II

(Výberové konanie je vyhlásene na miesto člena predstavenstva,

ktoré bolo dočasne obsadené bez výberového konania od 01. 10. 2020)

Všeobecné požiadavky na uchádzača:

 1. spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, dôveryhodnosť,
 2. občianska a morálna bezúhonnosť, rozvinuté interpersonálne zručnosti,
 3. vysokoškolské vzdelanie II. stupňa ekonomického alebo právnického smeru alebo získané v odbore zhodnom alebo príbuznom oblasti činnosti spoločnosti (technické vzdelanie vhodné),
 4. znalosť cudzieho jazyka,
 5. prax v riadiacich funkciách minimálne 5 rokov.

Kritériá odbornej spôsobilosti a špecifické požiadavky:

 1. znalosť zákona č. 136/2004 Z. z. o letiskových spoločnostiach a zmene a doplnení zákona                            č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 34/2002 Z. z., v znení neskorších predpisov, zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 213/2019 Z. z. o odplatách a o poskytovaní príspevku v civilnom letectve a o zmene                          a doplnení niektorých zákonov zákona, č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 2. všeobecné vedomosti o  organizácii riadenia obchodných spoločností,
 3. strategické, koncepčné a analytické myslenie,
 4. riadiace, organizačné a rozhodovacie schopnosti.

Zoznam požadovaných dokladov:

 1. prihláška do výberového konania,
 2. osobný dotazník,
 3. profesijný štruktúrovaný životopis,
 4. overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
 5. výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace,
 6. súhlas so spracovaním osobných údajov na účely výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o  ochrane osobných údajov a  o zmene a  doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

projekt v rozsahu minimálne 10 normostrán na tému: „Vízia rozvoja spoločnosti Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS)“.

Termín na doručenie písomnej prihlášky do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je do  11. 03. 2021 na adresu: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, sekcia výkonu akcionárskych a majetkových práv, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava, pod značkou „Výberové konanie na člena predstavenstva akciovej spoločnosti Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) - NEOTVÁRAŤ“.

Prihlásení uchádzači, ktorí spĺňajú podmienky a predložili v stanovenom termíne prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi, budú pozvaní na výberové konanie písomne, najmenej 7 kalendárnych dní pred jeho uskutočnením, a to s uvedením dátumu, miesta  a hodiny výberového konania.  Spôsob, priebeh a vyhodnocovanie výsledkov výberového konania rámcovo určujú Zásady výberového konania na členov predstavenstva spoločnosti Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS), zverejnené na webovom sídle Ministerstva dopravy a výstavby SR

https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/urad-ministerstva-5163/organizacie-62/obchodne-spolocnosti-s-majetkovou-ucastou-statu/zasady-vyberoveho-konania-na-clenov-predstavenstva