Skočiť na obsah

MDV SR ako jediný akcionár vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie členov predstavenstva akciovej spoločnosti Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS)

piatok 28. mája 2021

Ministerstvo dopravy a výstavby SR ako jediný akcionár akciovej spoločnosti
Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS),

vyhlasuje výberové konanie

na obsadenie funkcie členov predstavenstva akciovej spoločnosti

Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS),

so sídlom Letisko M.R.Štefánika, 823 11 Bratislava II

Všeobecné požiadavky na uchádzača:

 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, dôveryhodnosť,
 • občianska a morálna bezúhonnosť, rozvinuté interpersonálne zručnosti,
 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa ekonomického alebo právnického smeru alebo získané v odbore zhodnom alebo príbuznom oblasti činnosti spoločnosti (technické vzdelanie vhodné),
 • znalosť cudzieho jazyka,
 • prax v riadiacich funkciách minimálne 5 rokov.

 

Kritériá odbornej spôsobilosti a špecifické požiadavky:

 • znalosť zákona č. 136/2004 Z. z. o letiskových spoločnostiach a zmene a doplnení zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 34/2002 Z. z., v znení neskorších predpisov, zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 213/2019 Z. z. o odplatách a o poskytovaní príspevku v civilnom letectve a o zmene a doplnení niektorých zákonov zákona, č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • odborná spôsobilosť v zmysle § 37 ods. 4 zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • všeobecné vedomosti o  organizácii riadenia obchodných spoločností,
 • strategické, koncepčné a analytické myslenie,
 • riadiace, organizačné a rozhodovacie schopnosti.

 

Zoznam požadovaných dokladov:

 • prihláška do výberového konania,
 • osobný dotazník,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
 • výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov na účely výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o  ochrane osobných údajov a  o zmene a  doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

projekt v rozsahu minimálne 10 normostrán na tému: „Vízia rozvoja spoločnosti Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS)“.

Termín na doručenie písomnej prihlášky do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je do  18. 06. 2021 na adresu: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, sekcia výkonu akcionárskych a majetkových práv, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava, pod značkou „Výberové konanie na členov predstavenstva akciovej spoločnosti Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) - NEOTVÁRAŤ“.

Prihlásení uchádzači, ktorí spĺňajú podmienky a predložili v stanovenom termíne prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi, budú pozvaní na výberové konanie písomne, najmenej 7 kalendárnych dní pred jeho uskutočnením, a to s uvedením dátumu, miesta  a hodiny výberového konania.  Spôsob, priebeh a vyhodnocovanie výsledkov výberového konania rámcovo určujú Zásady výberového konania na členov predstavenstva spoločnosti Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS), zverejnené na webovom sídle Ministerstva dopravy a výstavby SR

https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/urad-ministerstva-5163/organizacie-62/obchodne-spolocnosti-s-majetkovou-ucastou-statu/zasady-vyberoveho-konania-na-clenov-predstavenstva