Skočiť na obsah

MDV SR ako jediný akcionár Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a.s., vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcií členov predstavenstva Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a.s.

piatok 26. februára 2021

Ministerstvo dopravy a výstavby SR
ako jediný akcionár Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a.s.,

vyhlasuje výberové konanie

na obsadenie funkcií členov predstavenstva Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a.s.,

so sídlom Drieňová 24, 820 09 Bratislava, IČO:  35 914 921 (ďalej len „spoločnosť“)

Všeobecné požiadavky na uchádzača:

 1. vysokoškolské vzdelanie II. stupňa ekonomického alebo právnického smeru alebo získané v   odbore zhodnom alebo príbuznom oblasti činnosti spoločnosti (technické vzdelanie vhodné),
 2. preukázaná prax v riadiacich (vedúcich) funkciách minimálne 5 rokov,
 3. občianska a morálna bezúhonnosť, dôveryhodnosť,
 4. spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu.

 

Kritériá odbornej spôsobilosti a špecifické požiadavky:

 1. všeobecné vedomosti o organizácii riadenia, prax s priamym alebo projektovým riadením obchodnej spoločnosti s minimálne 100 zamestnancami alebo minimálnym obratom 10 mil. EUR ročne,  
 2. znalosť minimálne jedného svetového cudzieho jazyka,
 3. všeobecná znalosť zákona č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov  a zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 4. všeobecná znalosť ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov,
 5. všeobecná znalosť zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,
 6. strategické myslenie,
 7. riadiace, organizačné a rozhodovacie schopnosti,
 8. rozvinuté interpersonálne zručnosti.

Zoznam požadovaných dokladov:

 1. prihláška do výberového konania,
 2. osobný dotazník,
 3. profesijný štruktúrovaný životopis,
 4. overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
 5. výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace,
 6. súhlas so spracovaním osobných údajov na účely výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o  ochrane osobných údajov a  o zmene a  doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

projekt rozvoja Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a.s., v rozsahu minimálne 10 normostrán.

Termín na doručenie písomnej prihlášky do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je do 11. 03. 2021 na adresu: Ministerstvo dopravy a výstavby SR, sekcia výkonu akcionárskych a majetkových práv, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava, pod značkou „Výberové konanie na členov predstavenstva Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a.s. – NEOTVÁRAŤ“.

Prihlásení uchádzači, ktorí splnia stanovené podmienky a  predložia v stanovenom termíne prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi, budú pozvaní na výberové konanie písomne, najmenej 7 (sedem) kalendárnych dní pred jeho uskutočnením, a to s uvedením dátumu, miesta a hodiny výberového konania.  

Spôsob, priebeh a vyhodnocovanie výberového konania rámcovo určujú zásady výberového konania, ktoré sú zverejnené na webovom sídle Ministerstva dopravy a výstavby SR: https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/urad-ministerstva-5163/organizacie-62/obchodne-spolocnosti-s-majetkovou-ucastou-statu/zasady-vyberoveho-konania-na-clenov-predstavenstva