MDV SR oznamuje predĺženie termínu na podanie písomnej žiadosti o účasť na výbere kandidáta na predsedu Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb

štvrtok 21. mája 2020

Ministerstvo dopravy  a výstavby Slovenskej republiky

oznamuje predĺženie termínu na podanie písomnej žiadosti o účasť na výbere kandidáta na predsedu

Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb

so sídlom v Bratislave, Továrenská 7, P. O. BOX 40, 828 55 Bratislava

zverejneného v Hospodárskych novinách 6. 5. 2020

 

1) Požadované predpoklady na vykonávanie funkcie:

 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 • bezúhonnosť,
 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa,
 • najmenej päťročná odborná prax v riadiacej funkcii v oblasti poštových služieb alebo elektronických komunikácií.

 

2) Špecifické kritériá a požiadavky:

 • znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti poštových služieb a elektronických komunikácií vrátane európskej legislatívy a zákona č. 402/2013 Z. z. o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Dopravnom úrade a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • aktívna znalosť anglického jazyka,
 • analytické, koncepčné a strategické myslenie, riadiace, organizačné a rozhodovacie schopnosti,
 • schopnosť implementovať stratégie, politiky a koncepcie elektronických komunikácií a poštových služieb do činnosti regulačného úradu,
 • komunikačné zručnosti. 

 

3) Zoznam požadovaných dokladov a príloh:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberu,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace, resp. poskytnutie údajov potrebných na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z.,
 • overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
 • strategický dokument v rozsahu 5 – 10 normostrán na tému: Koncepcia rozvoja a udržateľnosti Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Uchádzač bude svoj strategický dokument prezentovať na výbere v rozsahu do 20 minút. Termín podania písomnej žiadosti spolu s požadovanými dokladmi, prílohami a strategickým dokumentom  je do 4. 6. 2020 na adresu: MDV SR – osobný úrad, Námestie slobody 6, 810 05  Bratislava, pod značkou „V predseda ÚREKPS“ a „Obálku neotvárať“. Podpísanú žiadosť s požadovanými dokumentmi je možné zaslať vo forme skenu aj elektronicky na e–mailovú adresu: renata.bielikova@mindop.sk.

Prihlásení  uchádzači, ktorí  spĺňajú požadované predpoklady, podmienky a predložia v určenom termíne písomnú žiadosť, všetky požadované doklady, prílohy a strategický dokument, budú  pozvaní  na výber písomne  najmenej 7 kalendárnych dní pred jeho začatím.