MDV SR vyhlasuje výber kandidáta na predsedu a podpredsedu Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb so sídlom v Bratislave

utorok 27. augusta 2019

1) Kritériá:

 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 • bezúhonnosť,
 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa,
 • najmenej päťročná odborná prax v riadiacej funkcii v oblasti poštových služieb alebo elektronických komunikácií.

 

2) Požiadavky, schopnosti a osobnostné vlastnosti:

 • odborné znalosti - znalosť problematiky v oblasti poštových služieb alebo elektronických komunikácií,
 • aktívna znalosť anglického jazyka,
 • analytické, koncepčné a strategické myslenie, riadiace, organizačné a rozhodovacie schopnosti, komunikačné zručnosti. 

 

3) Zoznam požadovaných dokladov do výberu:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberu,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace, resp. poskytnutie údajov potrebných na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z.  z.,
 • overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Požadované doklady uvedené v bode 3) je potrebné zaslať do 6. septembra 2019 v zalepenej obálke s označením „V na predsedu ÚREKPS“ alebo „V na podpredsedu ÚREKPS“ a „Obálku neotvárať“ na adresu Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, osobný úrad, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava alebo osobne v podateľni Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Námestie slobody 6,  810 05 Bratislava.

Prihlásení  uchádzači, ktorí  spĺňajú podmienky, budú  pozvaní  na výber písomne  najneskôr 7 dní pred jeho realizáciou.