Skočiť na obsah

MDV SR vyhlasuje výberové konanie do dozornej rady LPS

pondelok 15. augusta 2022

 Ministerstvo dopravy  a výstavby Slovenskej republiky

podľa § 19a zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku vyhlasuje  výberové konanie na

obsadenie funkcie predsedu a jedného člena dozornej rady

štátneho podniku Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky,

Ivanská cesta 93, 823 07 Bratislava 216

 

1) Požadované predpoklady na vykonávanie funkcie:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa ekonomického alebo právnického alebo technického smeru alebo v oblasti leteckej dopravy vrátane činností súvisiacich s leteckou prepravou,
 • bezúhonnosť,
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 • najmenej päťročná odborná prax  po ukončení vysokoškolského vzdelania,
 • riadiaca prax minimálne 3 roky pri obsadení funkcie predsedu dozornej rady.

2) Špecifické kritériá a požiadavky:

 • znalosť zákona o štátnom podniku a všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti riadenia letovej prevádzky vrátane európskej legislatívy, zákona o verejnom obstarávaní, ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, zákona o finančnej kontrole a audite, zákona o účtovníctve,
 • organizačné a rozhodovacie schopnosti,
 • analytické a koncepčné myslenie,
 • manažérske a komunikačné zručnosti.

3) Zoznam požadovaných dokladov a príloh:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • profesijný štruktúrovaný životopis (uviesť prax vo formáte od/do – deň/mesiac/rok),
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace, resp. poskytnutie údajov potrebných na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z.,
 • overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
 • motivačný list –  uchádzač uvedie dôvody, pre ktoré sa uchádza o funkciu predsedu alebo člena dozornej rady, svoje skúsenosti z doterajšej praxe z výkonu funkcie člena dozornej rady alebo z inej porovnateľnej funkcie, svoj potenciálny prínos pre štátny podnik a zakladateľa v tejto funkcii,
 • koncepčný materiál: Návrh systému uplatňovania výkonu pôsobnosti predsedu alebo člena dozornej rady štátneho podniku Letové prevádzkové služby SR,
 • písomný súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom výberového konania  v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • písomný súhlas so zverejnením profesijného životopisu,
 • v prípade uchádzača – štátneho zamestnanca písomný súhlas služobného úradu s členstvom v dozornej rade,
 • písomný súhlas so zverejnením koncepčného materiálu.

Výberové konanie bude pozostávať z odborného testu a osobného pohovoru, na ktorom bude uchádzač  prezentovať svoj koncepčný materiál v rozsahu do 15 minút. Termín podania písomnej žiadosti spolu s požadovanými dokladmi, prílohami, motivačným listom a koncepčným materiálom je do 5. septembra 2022 na adresu: MDV SR – osobný úrad, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava, pod značkou „DR LPS SR“ a „Obálku neotvárať“. Podpísanú žiadosť s požadovanými dokumentmi je možné zaslať vo forme skenu aj elektronicky na e-mailovú adresu: ludmila.libantova@mindop.sk.

Prihlásení uchádzači, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, podmienky a predložia v určenom termíne písomnú žiadosť, všetky požadované doklady, prílohy, motivačný list a koncepčný materiál, budú pozvaní na výberové konanie písomne  najmenej 7 kalendárnych dní pred jeho začatím.