Skočiť na obsah

MDV SR vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie generálneho riaditeľa/generálnej riaditeľky Slovenskej správy ciest

piatok 1. októbra 2021

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

podľa § 5 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verenom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie

na obsadenie funkcie generálneho riaditeľa/generálnej riaditeľky

Slovenskej správy ciest

so sídlom Miletičova 19, 826 19 Bratislava

 

1) Požadované predpoklady na vykonávanie funkcie:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa technického alebo dopravného alebo právnického alebo ekonomického smeru,
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 • najmenej päťročná odborná prax, z toho trojročná prax v riadiacej funkcii po ukončení vysokoškolského vzdelania v právnickej osobe s minimálne s 50 zamestnancami.

2) Špecifické kritériá a požiadavky:

 • odborné znalosti v oblasti prípravy, výstavby, správy a prevádzky cestnej infraštruktúry, čerpania finančných prostriedkov z fondov Európskej únie, zákona o pozemných komunikáciách, zákona o finančnej kontrole a audite, zákona o verejnom obstarávaníprávnych predpisov upravujúcich výkon práce vo verejnom záujme,
 • znalosť anglického jazyka minimálne na úrovni B2,
 • analytické, koncepčné a strategické myslenie,
 • riadiace, organizačné a rozhodovacie schopnosti,
 • schopnosť pracovať pod tlakom,
 • manažérske a komunikačné zručnosti.

3) Zoznam požadovaných dokladov a príloh:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • profesijný štruktúrovaný životopis (uviesť prax vo formáte od/do – deň/mesiac/rok),
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace, resp. poskytnutie údajov potrebných na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z.,
 • overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
 • motivačný list,
 • koncepčný dokument v rozsahu 5 – 10 normostrán na tému: Koncepcia rozvoja a optimalizácie činností Slovenskej správy ciest,
 • písomný súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • písomný súhlas so zverejnením profesijného životopisu,
 • písomný súhlas so zverejnením koncepčného dokumentu.

Výberové konanie bude pozostávať z písomného testu na preverenie odborných znalostí a znalostí anglického jazyka minimálne na úrovni B2  a osobného pohovoru, na ktorom bude uchádzač  svoj koncepčný dokument prezentovať v rozsahu do 20 minút.  Termín podania písomnej žiadosti spolu s požadovanými dokladmi, prílohami, motivačným listom a koncepčným dokumentom je do 15. 10. 2021 na adresu: MDV SR – osobný úrad, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava, pod značkou „VK GR SSC“ a „Obálku neotvárať“. Podpísanú žiadosť s požadovanými dokumentmi je možné zaslať vo forme skenu aj elektronicky na e-mailovú adresu: katarina.spirkova@mindop.sk.

Prihlásení uchádzači, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, podmienky a predložia v určenom termíne písomnú žiadosť, všetky požadované doklady, prílohy, motivačný list a  koncepčný dokument, budú pozvaní na výberové konanie písomne  najmenej 7 kalendárnych dní pred jeho začatím.