Skočiť na obsah

MDV SR vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie generálneho riaditeľa Národnej diaľničnej spoločnosti

štvrtok 1. júla 2021

Ministerstvo dopravy a výstavby SR
ako jediný akcionár Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.,

vyhlasuje výberové konanie

na obsadenie funkcie generálneho riaditeľa Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.,

so sídlom Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava (ďalej len „spoločnosť“)

 

Kvalifikačné predpoklady, kritériá a požiadavky na uchádzača:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa právnického alebo ekonomického smeru alebo získané v odbore zhodnom alebo príbuznom oblasti činnosti spoločnosti,
 • znalosť cudzieho jazyka,
 • občianska a morálna bezúhonnosť, emocionálna stabilita, rozvinuté interpersonálne zručnosti,
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, dôveryhodnosť,
 • u úspešného uchádzača sa bude následne vyžadovať oprávnenie na oboznamovanie sa
  s utajovanými skutočnosťami: stupeň vyhradené (zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

Kritériá odbornej spôsobilosti:

 • všeobecná znalosť zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, zákona č. 639/2004 Z. z. o Národnej diaľničnej spoločnosti v znení neskorších predpisov, zákona č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov, zákona
  č. 513/1991 Zb. obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 523/2004
  Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 311/2001 Z. z. zákonník práce v znení neskorších predpisov,
 • prax v riadiacich pozíciách min. 5 rokov,
 • všeobecné vedomosti o organizácii riadenia, prax s priamym alebo projektovým riadením obchodnej spoločnosti, strategické myslenie.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • prihláška do výberového konania,
 • osobný dotazník,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov na účely výberového konania podľa zákona
  č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Termín na doručenie písomnej prihlášky do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je do 21. 07. 2021 na adresu: Ministerstvo dopravy  a výstavby SR, Sekcia výkonu akcionárskych a majetkových práv, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava pod značkou „Výberové konanie na generálneho riaditeľa Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. – NEOTVÁRAŤ“.

Prihlásení uchádzači, ktorí splnia stanovené podmienky a predložia v stanovenom termíne prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi, budú pozvaní na výberové konanie  písomne, najmenej 7 (sedem) kalendárnych dní pred jeho uskutočnením, a to s uvedením dátumu, miesta  a hodiny výberového konania.

Spôsob, priebeh a vyhodnocovanie výberového konania rámcovo určujú zásady výberového konania, ktoré sú zverejnené na webovom sídle Ministerstva dopravy a výstavby SR: https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/urad-ministerstva-5163/organizacie-62/obchodne-spolocnosti-s-majetkovou-ucastou-statu/zasady-vyberoveho-konania-na-generalneho-riaditela