Skočiť na obsah

MDV SR vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie štyroch členov Správnej rady ŽSR

pondelok 30. augusta 2021

Ministerstvo dopravy  a výstavby Slovenskej republiky
podľa § 5 zákona č. 258/1993 Z. z. o Železniciach Slovenskej republiky vyhlasuje  výberové konanie na
obsadenie funkcie štyroch členov Správnej rady Železníc Slovenskej republiky,
 Klemensova 8, 813 61 Bratislava

1) Požadované predpoklady na vykonávanie funkcie:

-vysokoškolské vzdelanie II. stupňa ekonomického alebo právnického alebo dopravného alebo technického smeru so zameraním na činnosti v oblasti železničnej infraštruktúry alebo železničnej dopravy,
- bezúhonnosť,
- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
- najmenej päťročná odborná prax a trojročná riadiaca prax  po ukončení vysokoškolského vzdelania najmä z odvetvia dopravy, financií alebo práva


2) Špecifické kritériá a požiadavky:

- znalosť zákona o Železniciach SR a všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti železničnej dopravy, zákona o verejnom obstarávaní, ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, zákona o finančnej kontrole a audite, zákona o účtovníctve,
- znalosť minimálne jedného svetového jazyka na úrovni B2
- organizačné a rozhodovacie schopnosti,
- analytické a koncepčné myslenie,
- manažérske a komunikačné zručnosti.


3) Zoznam požadovaných dokladov a príloh:

- písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
- profesijný štruktúrovaný životopis (uviesť prax vo formáte od/do – deň/mesiac/rok),
- výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace, resp. poskytnutie údajov potrebných na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z., -overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
- motivačný list –  uchádzač uvedie dôvody, pre ktoré sa uchádza o členstvo v správnej rade, svoje skúsenosti z doterajšej praxe z výkonu funkcie člena kontrolného orgánu alebo z inej porovnateľnej funkcie, svoj potenciálny prínos pre Železnice SR a MDV SR v tejto funkcii,
- analytický materiál: Zhodnotenie hospodárenia, stavu majetku a podnikateľskej činnosti Železníc SR a identifikácia rizík v rozsahu min. 5 normostrán – z verejne dostupných údajov a zdrojov,
- písomný súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom výberového konania  v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- písomný súhlas so zverejnením profesijného životopisu,
- písomný súhlas so zverejnením analytického materiálu.
- v prípade uchádzača – štátneho zamestnanca písomný súhlas služobného úradu s členstvom v správnej rade.

Výberové konanie bude pozostávať z odborného testu a osobného pohovoru, na ktorom bude uchádzač  prezentovať svoj analytický materiál v rozsahu do 15 minút. Termín podania písomnej žiadosti spolu s požadovanými dokladmi, prílohami, motivačným listom a analytickým materiálom je do 20.9.2021 na adresu: MDV SR – osobný úrad, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava, pod značkou „SR ŽSR“ a „Obálku neotvárať“. Podpísanú žiadosť s požadovanými dokumentmi je možné zaslať vo forme skenu aj elektronicky na e-mailovú adresu: katarina.spirkova@mindop.sk.

Prihlásení uchádzači, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, podmienky a predložia v určenom termíne písomnú žiadosť, všetky požadované doklady, prílohy, motivačný list a analytický materiál, budú pozvaní na výberové konanie písomne  najmenej 7 kalendárnych dní pred jeho začatím.