Skočiť na obsah

MDV SR vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcií členov predstavenstva spoločnosti Verejné prístavy, a.s.

piatok 13. augusta 2021


Ministerstvo dopravy a výstavby SR
ako jediný akcionár akciovej spoločnosti Verejné prístavy, a.s.,
vyhlasuje
výberové konanie
na obsadenie funkcií členov predstavenstva akciovej spoločnosti
Verejné prístavy, a.s.,
so sídlom Prístavná 10, 821 09 Bratislava (ďalej len „spoločnosť“)


Všeobecné požiadavky na uchádzača:
• vysokoškolské vzdelanie II. stupňa ekonomického alebo právnického smeru alebo   získané v odbore zhodnom alebo príbuznom oblasti činnosti spoločnosti (technické vzdelanie vhodné),
• preukázaná prax v riadiacich (vedúcich) funkciách minimálne 5 rokov,
• občianska a morálna bezúhonnosť, dôveryhodnosť,
• spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
• rozvinuté interpersonálne zručnosti,
• znalosť minimálne jedného svetového cudzieho jazyka.

Kritériá odbornej spôsobilosti a špecifické požiadavky:
• znalosť zákona č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník  v znení neskorších predpisov, ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
• všeobecné vedomosti o  organizácii riadenia obchodných spoločností,
• strategické, koncepčné a analytické myslenie,
• riadiace, organizačné a rozhodovacie schopnosti.

Zoznam požadovaných dokladov:
• prihláška do výberového konania,
• osobný dotazník (v rozsahu a forme bežne dostupného tlačiva),
• profesijný štruktúrovaný životopis,
• overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
• výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
• súhlas so spracovaním osobných údajov na účely výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o  ochrane osobných údajov a  o zmene a  doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
• projekt v rozsahu minimálne 10 normostrán na tému: „Vízia rozvoja spoločnosti Verejné prístavy, a. s.“.


Termín na doručenie písomnej prihlášky do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je do 16. 09. 2021 na adresu: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, sekcia výkonu akcionárskych a majetkových práv, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava, pod značkou „Výberové konanie na členov predstavenstva akciovej spoločnosti Verejné prístavy, a.s. - NEOTVÁRAŤ“.

Prihlásení uchádzači, ktorí spĺňajú podmienky a predložili v stanovenom termíne prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi, budú pozvaní na výberové konanie písomne, najmenej 7 kalendárnych dní pred jeho uskutočnením, a to s uvedením dátumu, miesta  a hodiny výberového konania. 

Spôsob, priebeh a vyhodnocovanie výsledkov výberového konania rámcovo určujú Zásady výberového konania na členov predstavenstva spoločnosti Verejné prístavy, a.s., zverejnené na webovom sídle Ministerstva dopravy a výstavby SR


https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/urad-ministerstva-5163/organizacie-62/obchodne-spolocnosti-s-majetkovou-ucastou-statu/zasady-vyberoveho-konania-na-clenov-predstavenstva