Minister Arpád Érsek odovzdal do užívania stovku nájomných bytov v Dobšinej

piatok 15. marca 2019

Vyše sto nájomných bytov nižšieho štandardu pribudlo v meste Dobšiná vďaka finančnej podpore z Ministerstva dopravy a výstavby SR a Štátneho fondu rozvoja bývania. Svoj nový domov v nich zatiaľ našlo 101 rodín. Mestu v okrese Rožňava, ktorý patrí medzi najmenej rozvinuté, to pomôže čiastočne vyriešiť bytovú otázku svojich obyvateľov a tiež zabrániť odchodu mladých ľudí.

„Naše ministerstvo prispelo dotáciou vo výške takmer 2 300 tis. eur, čo predstavovalo 85 % z oprávnených nákladov stavby a podiel dotácie bol zvýšený o 10% oproti dotáciám pre mestá a obce v rozvinutejších oblastiach. Ďalších 405 tis. eur na dofinancovanie celých nákladov stavby prispel úverom Štátny fond rozvoja bývania. Som rád, že mesto bolo aktívne pri zabezpečovaní bývania svojim obyvateľom. Dal by som ho za príklad aj ostatným samosprávam ,“ povedal minister dopravy a výstavby SR Arpád Érsek. 

Mesto Dobšiná realizovalo výstavbu nájomných bytov nižšieho štandardu od roku 2017. Prví obyvatelia sa do týchto bytov začali sťahovať v novembri minulého roka. Dnes obývajú dva bytové domy vyše štyri stovky obyvateľov a ich počet sa ešte zvýši. ,,Výber nájomcov sme presne špecifikovali vo VZN mesta na základe viacerých kritérií. Rozhodoval napríklad počet členov v domácnosti, schopnosť nájomcov platiť nájomné, či naliehavosť riešenia bývania,“ priblížil primátor mesta Ján Slovák a dodal, že z ďalšej dotácie rezortu dopravy vo výške 42 330 eur pripojili bytové domy na vodovod a kanalizáciu. Táto dotácia predstavovala 62% z celkovej investície, zvyšných  26 415 eur doplatili z mestského rozpočtu.

 

Ministerstvo dopravy a výstavby SR bude aj v roku 2019 poskytovať dotácie na obstarávanie nájomných bytov mestám a obciam.

V kapitole rezortu je na rok 2019 vyčlenená čiastka 40 mil. eur na poskytovanie dotácií a príspevkov.