Ministerstvo dopravy a výstavby SR oznamuje predĺženie termínu na podanie písomnej žiadosti o účasť na výberovom konaní na generálneho riaditeľa/generálnej riaditeľky Štátneho fondu rozvoja bývania zverejneného v Hospodárskych novinách 25.6.2020

štvrtok 30. júla 2020

Ministerstvo dopravy a výstavby SR podľa § 5 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verenom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie generálneho riaditeľa/generálnej riaditeľky  Štátneho fondu rozvoja bývania so sídlom Lamačská cesta 8, 833 04 Bratislava 37

 

Požadované predpoklady na vykonávanie funkcie:

 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa,
 • najmenej päťročná odborná prax v riadiacej funkcii.

Špecifické kritériá a požiadavky:

 • odborné znalosti v oblasti financovania priorít štátnej bytovej politiky pri rozširovaní a zveľaďovaní bytového fondu a implementácie nástrojov finančného inžinierstva, zákona o Štátnom fonde rozvoja bývania, ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich výkon práce vo verejnom záujme,
 • znalosť anglického jazyka minimálne na úrovni B2,
 • analytické, koncepčné a strategické myslenie, riadiace schopnosti, organizačné a rozhodovacie schopnosti,
 • schopnosť pracovať pod tlakom,
 • komunikačné zručnosti.

Zoznam požadovaných dokladov a príloh:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • profesijný štruktúrovaný životopis (uviesť prax vo formáte od/do – deň/mesiac/rok),
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace, resp. poskytnutie údajov potrebných na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z.,
 • overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
 • strategický dokument v rozsahu 5 – 10 normostrán na tému: Koncepcia rozvoja a udržateľnosti Štátneho fondu rozvoja bývania,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Uchádzač bude svoj strategický dokument prezentovať na výberovom konaní v rozsahu do 20 minút. Termín podania písomnej žiadosti spolu s požadovanými dokladmi, prílohami a strategickým dokumentom je do 14.8.2020 na adresu: MDV SR – osobný úrad, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava, pod značkou „VK GR ŠFRB“ a „Obálku neotvárať“. Podpísanú žiadosť s požadovanými dokumentmi je možné zaslať vo forme skenu aj elektronicky na e-mailovú adresu: renata.bielikova@mindop.sk.

Prihlásení uchádzači, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, podmienky a predložia v určenom termíne písomnú žiadosť, všetky požadované doklady, prílohy a  strategický dokument, budú pozvaní na výberové konanie písomne  najmenej 7 kalendárnych dní pred jeho začatím.