Skočiť na obsah

Ministerstvo dopravy hľadá člena dozornej rady LPS

piatok 18. novembra 2022

 Ministerstvo dopravy  a výstavby Slovenskej republiky

podľa § 19a zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku vyhlasuje  výberové konanie na

obsadenie funkcie jedného člena dozornej rady

štátneho podniku Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky,

Ivanská cesta 93, 823 07 Bratislava 216

1) Požadované predpoklady na vykonávanie funkcie:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa ekonomického alebo právnického alebo technického smeru alebo v oblasti leteckej dopravy vrátane činností súvisiacich s leteckou prepravou,
 • bezúhonnosť,
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 • najmenej päťročná odborná prax  po ukončení vysokoškolského vzdelania II. stupňa.

2) Špecifické kritériá a požiadavky:

 • znalosť zákona o štátnom podniku a všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti riadenia letovej prevádzky vrátane európskej legislatívy, zákona o verejnom obstarávaní, ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, zákona o finančnej kontrole a audite, zákona o účtovníctve,
 • organizačné a rozhodovacie schopnosti,
 • analytické a koncepčné myslenie,
 • manažérske a komunikačné zručnosti.

3) Zoznam požadovaných dokladov a príloh:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • profesijný štruktúrovaný životopis (uviesť prax vo formáte od/do – deň/mesiac/rok),
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace, resp. poskytnutie údajov potrebných na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z.,
 • overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
 • motivačný list –  uchádzač uvedie dôvody, pre ktoré sa uchádza o funkciu člena dozornej rady, svoje skúsenosti z doterajšej praxe z výkonu funkcie člena dozornej rady alebo z inej porovnateľnej funkcie, svoj potenciálny prínos pre štátny podnik a zakladateľa v tejto funkcii,
 • koncepčný materiál: Návrh systému uplatňovania výkonu pôsobnosti člena dozornej rady štátneho podniku Letové prevádzkové služby SR,
 • písomný súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom výberového konania  v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • písomný súhlas so zverejnením profesijného životopisu,
 • v prípade uchádzača – štátneho zamestnanca písomný súhlas služobného úradu s členstvom v dozornej rade,
 • písomný súhlas so zverejnením koncepčného materiálu.

Výberové konanie bude pozostávať z odborného testu a osobného pohovoru, na ktorom bude uchádzač  prezentovať svoj koncepčný materiál v rozsahu do 15 minút. Termín podania písomnej žiadosti spolu s požadovanými dokladmi, prílohami, motivačným listom a koncepčným materiálom je do 9. decembra 2022 na adresu: MDV SR – osobný úrad, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava, pod značkou „Člen DR LPS SR“ a „Obálku neotvárať“. Podpísanú žiadosť s požadovanými dokumentmi je možné zaslať vo forme skenu aj elektronicky na e-mailovú adresu: ludmila.libantova@mindop.sk.

Prihlásení uchádzači, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, podmienky a predložia v určenom termíne písomnú žiadosť, všetky požadované doklady, prílohy, motivačný list a koncepčný materiál, budú pozvaní na výberové konanie písomne  najmenej 7 kalendárnych dní pred jeho začatím.