Skočiť na obsah

Ministerstvo dopravy vyhlásilo výberové konanie na riaditeľa LPS

streda 15. novembra 2023

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky

podľa § 19a zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku vyhlasuje  výberové konanie na obsadenie funkcie

riaditeľa štátneho podniku Letové prevádzkové služby

Slovenskej republiky,

Ivanská cesta 93, 823 07 Bratislava 216

 

1) Požadované kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 • bezúhonnosť,
 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa,
 • najmenej päťročná odborná prax v riadiacej funkcii.

 

2) Špecifické kritériá a požiadavky:

 • znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti riadenia letovej prevádzky vrátane európskej legislatívy, zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov a zákona o verejnom obstarávaní, ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov,
 • aktívna znalosť anglického jazyka, alebo znalosť anglického jazyka minimálne na úrovni B2,
 • strategické a finančné riadenie,
 • analytické a koncepčné   myslenie, riadiace, organizačné a rozhodovacie schopnosti,
 • schopnosť pracovať pod tlakom,
 • manažérske a komunikačné zručnosti.

 

3) Zoznam požadovaných dokladov a príloh:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • profesijný štruktúrovaný životopis (vrátane telefonického a e-mailového kontaktu, uviesť prax vo formáte od/do – deň/mesiac/rok),
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace, resp. poskytnutie údajov potrebných na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z.,
 • overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony,
 • motivačný list –  uchádzač uvedie dôvody, pre ktoré sa uchádza o funkciu riaditeľa, svoje skúsenosti z doterajšej praxe v riadiacej funkcii právnickej osoby, svoj potenciálny prínos pre štátny podnik a zakladateľa v tejto funkcii,
 • písomný súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom výberového konania v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • písomný súhlas so zverejnením profesijného životopisu.

 

Forma výberového konania:

Výberové konanie bude pozostávať z odborného testu a osobného pohovoru.

 

Dátum a miesto podania žiadosti s požadovanými dokladmi:

Termín podania písomnej žiadosti spolu s požadovanými dokladmi, prílohami a motivačným listom je do 21 dní od uverejnenia inzerátu, t. j. do 06. 12. 2023 na adresu:
Ministerstvo dopravy SR – sekcia právnej podpory a majetkových práv, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava, pod značkou „VK riaditeľ LPS“ a „Obálku neotvárať“.

Podpísanú žiadosť s požadovanými dokumentmi je možné zaslať vo forme skenu aj elektronicky na e-mailovú adresu: zuzana.medvedjova@mindop.sk.

Prihlásení uchádzači, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, podmienky a predložia v určenom termíne písomnú žiadosť, všetky požadované doklady, prílohy a motivačný list, budú pozvaní na výberové konanie písomne  najmenej 7 kalendárnych dní pred jeho začatím.