Skočiť na obsah

Ministerstvo dopravy vyhlasuje výberové konanie na členov predstavenstva NDS

pondelok 20. júna 2022

Ministerstvo dopravy a výstavby SR

ako jediný akcionár Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.,
a  Dozorná rada Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.,

vyhlasujú

výberové konanie

na obsadenie funkcií členov predstavenstva Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s., so sídlom Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava (ďalej len „spoločnosť“)

 

Všeobecné kvalifikačné predpoklady, kritériá a požiadavky na uchádzača:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa ekonomického alebo právnického smeru  alebo získané v odbore zhodnom alebo príbuznom oblasti činnosti spoločnosti (technické vzdelanie vhodné),
 • znalosť cudzieho jazyka,
 • občianska a morálna bezúhonnosť, emocionálna stabilita, rozvinuté interpersonálne zručnosti,
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, dôveryhodnosť,
 • u úspešného uchádzača sa bude následne vyžadovať oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami: stupeň vyhradené (zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).


Kritériá odbornej spôsobilosti:

 • všeobecná znalosť zákonov č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, zákona č. 639/2004 Z. z. o Národnej diaľničnej spoločnosti v znení neskorších predpisov, zákona č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov, zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • preukázaná prax v riadiacich (vedúcich) funkciách min. 5 rokov,
 • všeobecné vedomosti o organizácii riadenia, prax s priamym alebo projektovým riadením obchodnej spoločnosti s minimálne 100 zamestnancami alebo minimálnym obratom 10 mil. EUR ročne,
 • strategické myslenie.

 

Zoznam požadovaných dokladov:

 • prihláška do výberového konania,
 • osobný dotazník (v rozsahu a forme bežne dostupného tlačiva),
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov na účely výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • projekt rozvoja Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s., v rozsahu min. 10 normostrán.


Termín na doručenie písomnej prihlášky do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je do 11. 07. 2022 na adresu: Ministerstvo dopravy  a výstavby SR, Sekcia výkonu akcionárskych a majetkových práv, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava pod značkou „Výberové konanie na členov predstavenstva Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. – NEOTVÁRAŤ“.

Prihlásení uchádzači, ktorí splnia stanovené podmienky a predložia v stanovenom termíne prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi, budú pozvaní na výberové konanie písomne, najmenej 7 (sedem) kalendárnych dní pred jeho uskutočnením, a to s uvedením dátumu, miesta  a hodiny výberového konania.

Spôsob, priebeh a vyhodnocovanie výberového konania rámcovo určujú zásady výberového konania, ktoré sú zverejnené na webovom sídle Ministerstva dopravy a výstavby SR: https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/urad-ministerstva-5163/organizacie-62/obchodne-spolocnosti-s-majetkovou-ucastou-statu/zasady-vyberoveho-konania-na-clenov-predstavenstva