Skočiť na obsah

Ministerstvo dopravy zverejnilo piatu zmenu výzvy na obnovu verejných budov

utorok 25. júla 2023

Ministerstvo dopravy SR zverejnilo oznámenie č. 5 o vykonaní zmien vyhlásenej Výzvy č. 1 na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti na obnovu verejných historických a pamiatkovo chránených budov z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti SR.

Vzhľadom na veľký záujem oprávnených žiadateľov o tento typ podpory predložené žiadosti výrazne prekročili pôvodne stanovenú alokáciu výzvy v hodnote 120 mil. eur s DPH. Zmenou č. 5 sa alokácia navýšila o ďalších 60 mil. eur s DPH na celkových 180 mil. eur s DPH.

V tejto súvislosti sa zároveň upravuje termín uzavretia výzvy z pôvodne stanoveného 1. decembra 2024 na termín 31. júl 2023.

K zmenám vo výzve vydala kladné stanovisko aj Národná implementačná a koordinačná autorita Úradu vlády SR – NIKA. Aktualizované dokumenty sú už zverejnené na internetovej stránke www.mindop.sk/budovy.

Výzva na predkladanie projektov obnovy historických a pamiatkovo chránených verejných budov je jednou z najúspešnejších výziev z Plánu obnovy a odolnosti. Do dnešného dňa evidujeme 223 žiadostí s pripravenými projektami obnovy budov v celkovej požadovanej sume vyše 238 miliónov eur. Uvedené svedčí o vysokej úspešnosti ministerstvom nastaveného dotačného nástroja, ktorý komplexne reaguje na potreby žiadateľov pri obnove dlhodobo zanedbávaného segmentu historických a pamiatkovo chránených verejných budov. 

Počet žiadostí dáva predpoklad vysoko úspešného splnenia nastavených cieľov Plánu obnovy a odolnosti obnoviť optimálne 137 tisíc m2. Každý obnovený m2 plochy verejnej budovy nielenže prispeje k plneniu klimatických cieľov SR, ale významne zníži náklady na prevádzku budov samosprávy, čo predstavuje pri súčasnej energetickej kríze nemalý benefit. Ide teda o mimoriadne vhodne využité verejné zdroje, ktoré synergicky popri pozitívnych finančných dopadoch na úsporu verejných financií vynakladaných na energie, vytvoria aj priaznivejšie podmienky pre poskytovanie verejných služieb občanom.