Skočiť na obsah

Ministri dopravy krajín V4 rokovali o spoločných dopravných projektoch

utorok 21. mája 2019

Ministri dopravy členských krajín V4 sa stretli v Bratislave, aby rokovali o  dopravných stavbách v novom programovom období EÚ, ale aj o skúsenostiach s cezhraničným vymáhaním pokút za používanie diaľnic. Práve slovenský minister dopravy Arpád Érsek inicioval zmeny, ktoré umožnia legálne vymáhanie cezhraničných pokút medzi štátmi EÚ a stále sa zasadzuje o ich čo najrýchlejšie uvedenie do praxe. Na dnešnom stretnutí prítomní podpísali aj spoločnú deklaráciu, ktorá je ďalším  dôležitým bodom pri rokovaniach o budúcej výstavbe vysokorýchlostnej železničnej trate, ktorá má spojiť všetky hlavné mestá krajín V4.

„Som veľmi rád, že sme dnes našli spoločnú reč pri dôležitých otázkach ako je budúci rozvoj dopravnej infraštruktúry, výstavby vysokorýchlostnej železničnej trate alebo cezhraničnom vymáhaní pokút, čo je pre Slovensko veľmi dôležité,“ povedal minister dopravy a výstavby SR Arpád Érsek. Na rokovaní ministrov V4 sa zúčastnil za Českú republiku minister dopravy Vladimír Kremlík, za Maďarskú republiku štátny tajomník pre kohéznu politiku Ministerstva inovácií a technológií Tamás Schanda a Poľsko zastupoval minister infraštruktúry  Andrzej Adamczyk.

Ministri dopravy krajín V4 diskutovali aj o otázke cezhraničného vymáhania pokút za neuhradené cestné poplatky od zahraničných vodičov. V prípade, že týmto vodičom poplatok za využívanie cestnej infraštruktúry uhradený nie je, pokutu je od neho možné vymáhať iba pri kontrole na mieste.  „Cezhraničné vymáhanie je stále aktuálnou otázkou nielen v krajinách V4, ale aj v ostatných krajinách EÚ s elektronickým systémom spoplatňovania cestnej infraštruktúry. Smernica EETS, ktorá umožní cezhraničné vymáhanie je už schválená. Transpozičná doba uplynie v októbri 2021. Keďže je táto problematika pre krajiny V4 aktuálnou, ministri V4 sa stále pokúšajú nájsť spoločný spôsob urýchlenia riešenia vymáhania týchto pokút od zahraničných prevádzkovateľov vozidiel,“ doplnil minister dopravy a výstavby SR Arpád Érsek. 

Ministerstvo dopravy a výstavby SR spolu s ostatnými zástupcami krajín V4 presadzuje na európskej aj národnej úrovni, aby bolo na rozvoj dopravy alokovaných čo najviac zdrojov. Medzi hlavné nástroje financovania dopravy budú patriť tak, ako v tomto programovom období, zdroje z európskych štrukturálnych a investičných fondov (Európsky fond regionálneho rozvoja, Kohézny fond) a Nástroja na prepájanie Európy. Ministri sa dnes dohodli, že budú presadzovať, aby po roku 2020 bola na rozvoj dopravy vyčlenená minimálne polovica zo zdrojov, ktoré budú v Kohéznom fonde. Na aký typ dopravy peniaze budú použité, si členský štát určí sám.

Dnes podpísaná deklarácia k novej vysokorýchlostnej železničnej trati  potvrdzuje zámer krajín V4 vybudovať vysokorýchlostnú koľajovú sieť v regióne. Deklarácia bude odovzdaná aj  Európskej komisii, a to najmä z dôvodu, aby mohla železničná trať získať spolufinancovanie zo strany EÚ, bez ktorého by jej vybudovanie nebolo možné.