Oblastné organizácie spolupracujú s rezortom dopravy na rozvoji domáceho turizmu

piatok 11. októbra 2019

Ministerstvo dopravy v záujme výmeny informácií a rozvoja turizmu v slovenských regiónoch rokovalo v dňoch 9.-10. októbra 2019 v Belušských Slatinách so zástupcami organizácií cestovného ruchu.  Témami stretnutia boli príprava Stratégie udržateľného cestovného ruchu do roku 2030 a nový marketingový plán na nasledujúce roky 2020 – 2021. V oboch prípadoch ide o dokumenty, ktoré  majú odzrkadľovať reálnu situáciu a možnosti ďalšieho rozvoja domáceho turizmu.   

„Jedným z hlavných prínosov pracovného rokovania bolo upevňovanie vzájomných pracovných väzieb, záujem spolupracovať v oblasti marketingu a výmena informácií, skúseností a poznatkov na úseku rozvoja cestovného ruchu. Našim cieľom je, aby sa takéto stretnutia s organizáciami, ktoré sú v kontakte s turistami priamo v regiónoch konali čo najčastejšie. A to aj preto, lebo cestovný ruch je dôležité a prierezové odvetvie hospodárstva a ovplyvňuje  viacero odvetví našej krajiny,“ povedala Lenka Šprochová, poverená generálna riaditeľka Sekcie cestovného ruchu.

Na pracovnom rokovaní sa diskutovalo aj o krátkodobejších otázkach. Z nich najviac rezonovala problematika znižovania administratívnej záťaže a plánovaný prechod podávania žiadostí o dotácie na elektronickú podobu pre organizácie cestovného ruchu. V SR v súčasnosti pôsobí 7 krajských a 37 oblastných organizácií cestovného ruchu. Krajské a oblastné organizácie cestovného ruchu sú dôležitým partnerom rezortu dopravy pri zvyšovaní návštevnosti turistických atrakcií a propagovaní Slovenska.