OZNÁMENIE O STRATEGICKOM DOKUMENTE S CELOŠTÁTNYM DOSAHOM

pondelok 18. mája 2020

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky (ďalej len „MDV SR“) oznamuje, že zverejnilo na webovom sídle www.mindop.sk podľa § 6 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), Oznámenie o strategickom dokumente s celoštátnym dosahom „Stratégia rozvoja udržateľného cestovného ruchu do roku 2030“.

Predmetné Oznámenie o strategickom dokumente s celoštátnym dosahom je možné nájsť na webovom sídle www.mindop.sk, v časti Cestovný ruch, Legislatívne a koncepčné dokumenty, Koncepčné dokumenty, Stratégia rozvoja udržateľného cestovného ruchu do roku 2030. 

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k oznámeniu podľa § 6 ods. 2 zákona v termíne najneskôr do 15 dní odo dňa zverejnenia tejto informácie na adresu:

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

sekcia cestovného ruchu

Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava

Oznámenie o strategickom dokumente s celoštátnym dosahom je tiež zverejnené na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR – www.enviroportal.sk.

V prípade záujmu o konzultácie, môže verejnosť počas celého procesu posudzovania vplyvov strategického dokumentu podľa § 6 ods. 3 kontaktovať odbor štátnej politiky cestovného ruchu, tel.: 02 5949 4417, e-mail: strategiacr2030@mindop.sk.

Zverejnený strategický dokument