Oznámenie o strategickom dokumente s celoštátnym dosahom

piatok 31. júla 2020

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky oznamuje, že zverejnilo na webovom sídle www.mindop.sk podľa § 6 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Oznámenie o strategickom dokumente s celoštátnym dosahom „Dlhodobá stratégia obnovy fondu budov“.

Predmetné Oznámenie o strategickom dokumente s celoštátnym dosahom je možné nájsť na webovom sídle www.mindop.sk, v časti Výstavba/ stavebníctvo/ dokumenty a materiály/ Dlhodobá stratégia obnovy fondu budov.

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k oznámeniu podľa § 6 ods. 2 zákona v termíne najneskôr do 15 dní odo dňa zverejnenia tejto informácie na adresu:

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

sekcia výstavby

Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava

Oznámenie o strategickom dokumente s celoštátnym dosahom je tiež zverejnené na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR – www.enviroportal.sk.

V prípade záujmu o konzultácie, môže verejnosť počas celého procesu posudzovania vplyvov strategického dokumentu podľa § 6 ods. 3 kontaktovať odbor stavebníctva, tel. č.: 02/5949 4446, e-mail: SOB@mindop.sk.

Zverejnený dokument