Skočiť na obsah

Predlžujeme termín na podanie prihlášok do výberového konania na obsadenie funkcií členov predstavenstva spoločnosti Verejné prístavy

streda 8. septembra 2021

Ministerstvo dopravy a výstavby SR predlžuje termín na podanie prihlášok do výberového konania na obsadenie funkcií členov predstavenstva spoločnosti Verejné prístavy a.s. Nový termín na doručenie písomnej prihlášky do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je do 16.  septembra 2021. Bližšie informácie o požiadavkách a podmienkach sú zverejnené na webstránke rezortu www.mindop.sk.

Prihlásení uchádzači, ktorí spĺňajú podmienky a predložili v stanovenom termíne prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi, budú pozvaní na výberové konanie písomne, najmenej 7 kalendárnych dní pred jeho uskutočnením.

Výberové konanie bude pozostávať z odborného testu a osobného pohovoru. Termín na doručenie písomnej prihlášky do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je do 16. septembra 2021 na adresu: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, sekcia výkonu akcionárskych a majetkových práv, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava, pod značkou „Výberové konanie na členov predstavenstva akciovej spoločnosti Verejné prístavy, a.s. - NEOTVÁRAŤ“.

Podrobnosti o výberovom konaní sú dostupné tu: https://www.mindop.sk/media-5144/tlacove-spravy-2726/mdv-sr-vyhlasuje-vyberove-konanie-na-obsadenie-funkcii-clenov-predstavenstva-spolocnosti-verejne-pristavy-a-s