Výberové konanie na obsadenie funkcií členov predstavenstva Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.

štvrtok 3. septembra 2020

Ministerstvo dopravy a výstavby SR ako jediný akcionár Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. a  Dozorná rada Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. vyhlasujú výberové konanie na obsadenie funkcií členov predstavenstva Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s., so sídlom Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava

Všeobecné kvalifikačné predpoklady, kritériá a požiadavky na uchádzača:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa ekonomického alebo právnického smerualebo získané v odbore zhodnom alebo príbuznom oblasti činnosti spoločnosti (technické vzdelanie vhodné),
 • znalosť cudzieho jazyka,
 • občianska a morálna bezúhonnosť, emocionálna stabilita, rozvinuté interpersonálne zručnosti,
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, dôveryhodnosť,
 • u úspešného uchádzača sa bude následne vyžadovať oprávnenie na oboznamovanie sa
  s utajovanými skutočnosťami: stupeň vyhradené (zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

Kritériá odbornej spôsobilosti:

 • všeobecná znalosť zákonov č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, zákona č. 639/2004 Z. z. o Národnej diaľničnej spoločnosti v znení neskorších predpisov, zákona č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov, zákona č. 513/1991 Zb. obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • preukázaná prax v riadiacich (vedúcich) funkciách min. 5 rokov,
 • všeobecné vedomosti o organizácii riadenia, prax s priamym alebo projektovým riadením obchodnej spoločnosti s minimálne 100 zamestnancami alebo minimálnym obratom 10 mil. EUR ročne,
 • strategické myslenie.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • prihláška do výberového konania,
 • osobný dotazník,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov na účely výberového konania podľa zákona
  č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • projekt rozvoja Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s., v rozsahu min. 10 normostrán.

Termín na doručenie písomnej prihlášky do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi
je do 14. 09. 2020
na adresu: Ministerstvo dopravy  a výstavby SR, Sekcia výkonu akcionárskych a majetkových práv, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava pod značkou „Výberové konanie na člena predstavenstva Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. – NEOTVÁRAŤ“.

Prihlásení uchádzači, ktorí splnia stanovené podmienky a predložia v stanovenom termíne prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi, budú pozvaní na výberové konanie písomne, najmenej 7 (sedem) kalendárnych dní pred jeho uskutočnením, a to s uvedením dátumu, miesta  a hodiny výberového konania.

Spôsob, priebeh a vyhodnocovanie výberového konania rámcovo určujú zásady výberového konania, ktoré sú zverejnené na webovom sídle Ministerstva dopravy a výstavby SR: https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/urad-ministerstva-5163/organizacie-62/obchodne-spolocnosti-s-majetkovou-ucastou-statu/zasady-vyberoveho-konania-na-clenov-predstavenstva