Skočiť na obsah

Výberové konanie na obsadenie funkcií členov predstavenstva ZSSK

štvrtok 18. novembra 2021

Ministerstvo dopravy a výstavby SR
ako jediný akcionár Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s.,
a  Dozorná rada Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s.,

vyhlasujú výberové konanie

na obsadenie funkcií členov predstavenstva Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s.,
so sídlom Rožňavská 1, 832 72 Bratislava

 

 

Kvalifikačné predpoklady, kritériá a požiadavky na uchádzača:

 • VŠ vzdelanie II. stupňa právnického, ekonomického alebo obdobného zamerania alebo získané v odbore zhodnom alebo príbuznom oblasti činnosti spoločnosti (technické vzdelanie vhodné),
 • znalosť cudzieho jazyka,
 • občianska a morálna bezúhonnosť, rozvinuté interpersonálne zručnosti,
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, dôveryhodnosť.

   

  Kritériá odbornej spôsobilosti:

 • všeobecná znalosť zákona č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov a zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • všeobecná znalosť ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov,
 • všeobecná znalosť Obchodného zákonníka, všeobecná znalosť zákona o verejnom obstarávaní,
 • preukázaná prax v riadiacich funkciách minimálne 5 rokov,
 • všeobecné vedomosti o organizácii riadenia,
 • strategické myslenie.

   

  Zoznam požadovaných dokladov:

 • prihláška do výberového konania,
 • osobný dotazník (v rozsahu a forme bežne dostupného tlačiva),
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • overené doklady o dosiahnutom vzdelaní,
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov na účely výberového konania podľa zákona
  č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • projekt rozvoja Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s., v rozsahu minimálne
  10 normostrán.

 

Termín na doručenie písomnej prihlášky do výberového konania spolu s dokladmi je
do 08. 12. 2021
na adresu: Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Sekcia výkonu akcionárskych a majetkových práv, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava pod značkou „Výberové konanie na člena predstavenstva Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. - NEOTVÁRAŤ“.

 

Prihlásení uchádzači, ktorí splnia stanovené podmienky a predložia v stanovenom termíne prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi, budú pozvaní na výberové konanie písomne, najmenej 7 kalendárnych dní pred jeho uskutočnením, a to s uvedením dátumu, hodiny a miesta  výberového konania.

Spôsob výberového konania, jeho priebeh a vyhodnocovanie výsledkov výberového konania rámcovo určujú Zásady výberového konania na členov predstavenstva akciovej spoločnosti Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., ktoré sú zverejnené na webovom sídle Ministerstva dopravy a výstavby SR https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/urad-ministerstva-5163/organizacie-62/obchodne-spolocnosti-s-majetkovou-ucastou-statu/zasady-vyberoveho-konania-na-clenov-predstavenstva