Skočiť na obsah

Vyhlasujeme výberové konanie na funkciu generálnej riaditeľky / generálneho riaditeľa Slovakia travel

piatok 16. júla 2021

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

podľa § 5 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verenom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie

na obsadenie funkcie generálneho riaditeľa/generálnej riaditeľky

rozpočtovej organizácie Slovakia Travel

so sídlom Lamačská cesta 8, 833 04 Bratislava 37

 

1) Požadované predpoklady na vykonávanie funkcie:

 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 • bezúhonnosť,
 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa ekonomického alebo právnického smeru alebo v odbore zhodnom alebo príbuznom oblasti činnosti organizácie,
 • najmenej päťročná riadiaca prax v právnickej osobe s minimálne 50 zamestnancami.
   

2) Špecifické kritériá a požiadavky:

 • odborné znalosti v oblasti tvorby marketingovej stratégie a podpory rozvoja cestovného ruchu, propagácie a prezentácie Slovenskej republiky v zahraničí a na Slovensku ako cieľovej krajiny cestovného ruchu, znalosti v oblasti mediálnej komunikácie, znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti cestovného ruchu, rozpočtových pravidiel verejnej správy, finančnej kontroly, verejného obstarávania a výkonu práce vo verejnom záujme,
 • aktívna znalosť anglického jazyka a druhého svetového jazyka,
 • analytické, koncepčné a strategické myslenie,
 • riadiace, organizačné a rozhodovacie schopnosti,
 • manažérske a komunikačné zručnosti.

3) Zoznam požadovaných dokladov a príloh:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • profesijný štruktúrovaný životopis (uviesť prax vo formáte od/do – deň/mesiac/rok),
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace, resp. poskytnutie údajov potrebných na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z.,
 • overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
 • motivačný list,
 • strategický dokument v rozsahu 5 – 10 normostrán na tému: Koncepcia rozvoja  
  rozpočtovej organizácie Slovakia Travel
 • písomný súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • písomný súhlas so zverejnením profesijného životopisu.

Výberové konanie bude pozostávať z odborného testu a osobného pohovoru, na ktorom bude uchádzač  svoj strategický dokument prezentovať v rozsahu do 20 minút. Termín podania písomnej žiadosti spolu s požadovanými dokladmi, prílohami, motivačným listom
a strategickým dokumentom je do
21 dní od uverejnenia inzerátu, t. j. do 09.08.2021 na adresu: MDV SR – osobný úrad, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava, pod značkou „VK GR Slovakia Travel“ a „Obálku neotvárať“. Podpísanú žiadosť s požadovanými dokumentmi je možné zaslať vo forme skenu aj elektronicky na e-mailovú adresu: jaroslava.zsemberi@mindop.sk.

Prihlásení uchádzači, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, podmienky a predložia
v určenom termíne písomnú žiadosť, všetky požadované doklady, prílohy, motivačný list
a  strategický dokument, budú pozvaní na výberové konanie písomne  najmenej
7 kalendárnych dní pred jeho začatím.