Výrazné zníženie pokút a dostupnejšie stanice STK

streda 16. mája 2018

Bratislava (16. mája 2018) – Do účinnosti vstupuje nový zákon o prevádzke vozidiel v cestnej premávke, ktorý komplexne upravuje agendu cestných vozidiel.   Od 20. mája budú môcť záujemcovia podávať na ministerstvo dopravy žiadosti o zriadenie novej stanice technickej kontroly nad rámec existujúcej siete. Motoristi uvítajú zníženie pokút za neabsolvovanie povinnej technickej a emisnej kontroly. Povoľuje sa dovoz osobných vozidiel s pravostranným riadením. Zákon prináša aj nové predpisy o schvaľovaní vozidiel a balíček opatrení Európskej únie, ktoré súvisia s kontrolami technického stavu.

„Do zákona sme zapracovali nové opatrenia prevádzky vozidiel, ktoré sú plne v súlade s požiadavkami legislatívy Európskej únie. Rozširujeme aj siete staníc STK, aby vodiči mali viac možností na rýchlu a kvalitnú kontrolu,“ povedal minister dopravy a výstavby SR Arpád Érsek.

Ministerstvo dopravy bude povoľovať zriadenie novej stanice technickej kontroly a pracoviska emisnej kontroly nad rámec existujúcej siete, ak budú splnené zákonné podmienky. V okresoch a krajoch je stanovený fixný počet takýchto staníc. Na získanie povolenia na založenie ďalšej STK je stanovený počet evidovaných vozidiel v danom okrese, ktorý vytvára predpoklady na vyťaženie viac ako 25 % kapacity ďalšej kontrolnej linky stacionárnej stanice technickej kontroly. Ďalšou podmienkou je, aby potrebné kapacity v sieti stacionárnych staníc technickej kontroly boli v danom okrese nedostatočné najmä z dôvodu, že spádová oblasť daného okresu pokrýva aj susedné okresy, alebo si to vyžadujú regionálne podmienky dopravnej infraštruktúry. V záujme čo najtransparentnejšieho podávania žiadostí pripravilo ministerstvo dopravy vzory žiadostí a podrobný návod ako žiadosť podať a zverejnilo ju na svojej webovej stránke:

https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/statny-dopravny-urad-4/technicke-sluzby-a-kontroly-vozidiel/technicke-kontroly-vozidiel/zakladne-informacie-a-odporucania-pre-povolovanie-zriadenia-stacionarnej-stanice-technickej-kontroly-nad-ramec-existujucej-siete?page_preview=BLxrj44KjbPlU3JG3VlE3axR9r_sU2IrNCktl02tIfU

V novom zákone sa od 20. mája 2018 upravujú aj pokuty za nepodrobenie vozidla technickej a emisnej kontrole v ustanovených lehotách. Zmena nastane v tom, že ak prevádzkovateľ vozidla podrobí vozidlo príslušnej kontrole dodatočne do 15 dní a zároveň uhradí pokutu vo výške 1/3, teda 55 eur, pokuta sa bude považovať za uhradenú v plnej výške. Ak prevádzkovateľ vozidla nesplní tieto podmienky, pokuta za neplatnú technickú kontrolu zostane rovnaká ako v súčasnosti, teda 165 eur a tiež pokuta za neplatnú emisnú kontrolu zostane rovnaká ako v súčasnosti, teda 165 eur.

„Našim cieľom nie je pokutovanie vodičov, ale aby na našich cestách jazdili bezpečné vozidlá, ktoré nebudú ohrozovať ostatných účastníkov cestnej premávky. Aj týmito legislatívnymi zmenami chceme motivovať ľudí k tomu, aby dbali na pravidelnú kontrolu svojich vozidiel,“ povedal minister dopravy a výstavby SR Arpád Érsek.

Od 20. mája 2018 bude povolený aj dovoz vozidiel M1 s pravostranným riadením, čo ocenia najmä tí, ktorí si budú chcieť priviezť svoje auto z Cypru, Írska, Malty či Veľkej Británie. Tieto vozidlá, z hľadiska požiadaviek na osvetlenie vozidla, stierače a spätné zrkadlá, musia byť upravené pre pravostrannú cestnú premávku. Splnenie týchto kritérií bude posudzovať technická služba overovania (skúšobňa).