Skočiť na obsah

Informácie ohľadne aktuálnych opatrení súvisiacich s COVID-19 na pomoc odvetviu cestovného ruchu

I.   Zoznam opatrení v súvislosti s aktuálnom situáciou spôsobenou pandémiou COVID-19 na pomoc odvetviu cestovného ruchu.

1. Informácie o opatreniach pre podnikateľov na zmiernenie dopadov pandémie COVID–19: 
Výklad:               https://www.mhsr.sk/uploads/files/2xg4eC1M.pdf

Prvá pomoc       https://www.mhsr.sk/uploads/files/qwgAxtta.pdf  

Druhá pomoc:   https://www.mhsr.sk/uploads/files/j2PVtOXz.pdf     

2. Tlačové správy MH SR na tému zmiernenie dopadov pandémie COVID–19:

https://www.mhsr.sk/top/omeskanie-platieb-za-energie-nebude-pre-koronakrizu-docasne-penalizovane  

https://www.mhsr.sk/top/stat-prichadza-s-dalsou-pomocou-tentoraz-pre-velke-podniky  

https://www.mhsr.sk/top/mh-sr-presuva-nevycerpane-eurofondy-na-pomoc-podnikatelom  

 

II.  Informácie ohľadne aktuálnych opatrení, súvisiacich s COVID-19 pre domácich a zahraničných návštevníkov.

Z dôvodu vzniku ohrozenia verejného zdravia a nevyhnutnosti prijať opatrenia podľa zákona o civilnej ochrane obyvateľstva, vláda Slovenskej republiky vyhlásila 11. marca 2020 mimoriadnu situáciu na území Slovenskej republiky.

Ústredný krízový štáb SR prijal 12. marca 2020 okrem iných aj cestovné obmedzenia v súvislosti s ochorením COVID-19.

https://www.mzv.sk/cestovanie/covid19/vstup-cudzincov-na-uzemie-sr-pocas-mimoriadnej-situacie

Úrad verejného zdravotníctva SR  opatrenia OLP/2777/2020  - platné od 30.03.2020

https://www.mhsr.sk/koronavirus/vyklad-uvz-sr-k-sposobu-urcovania-moznosti-otvorenia-prevadzok

V období od 6. apríla 2020 do odvolania nie je umožnený vstup cudzích štátnych príslušníkov na územie Slovenskej republiky s výnimkou nižšie uvedených prípadov, pričom povinnosť dodržať karanténu a ďalšie opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR tým nie je dotknutá:

  1. Cudzinci - blízke osoby občana SR, t. j. manžel/ka, maloleté dieťa, rodič maloletého dieťaťa, ktorí vstupujú do SR cez vnútornú hranicu SR (t. j. z Česka, Maďarska, Poľska a Rakúska). Maloleté dieťaťa, manžel/ka nemusí cestovať spolu s týmto cudzincom (túto skutočnosť môžu preukázať napr. rodným listom, sobášnym listom (ak cudzinec nemá k dispozícii originál, stačí obyčajná kópia). Pokiaľ je doklad len v cudzom jazyku, cudzinec si musí zabezpečiť vyhotovenie jeho prekladu (stačí neoficiálny preklad) a pri kontrole preukázať originál v cudzom jazyku a tento preklad; 
  2. Cudzinci, ktorí majú platný pobyt na území SR podľa zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a preukážu sa platným povolením na pobyt, pobytovým preukazom, potvrdením o registrácii pobytu;
  3. Cudzinci - pendleri, bývajúci v prihraničnom území susedného štátu do 30 km od hranice SR, ktorí majú na území SR uzatvorený pracovnoprávny vzťah, alebo obdobný pracovný vzťah v prihraničných oblastiach v pásme do 30 km od hranice SR a sú držiteľmi potvrdenia od zamestnávateľa o takomto výkone práce;
  4. Pracovníci diplomatických misií, ktorí sú akreditovaní v SR a im blízke spolucestujúce osoby (manžel/ka, maloleté dieťa);
  5. Cudzinci, ktorí sa preukážu výnimkou udelenou Úradom verejného zdravotníctva SR na základe platného opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia; 
  6. Vstup na územie SR je umožnený všetkým cudzincom vodičom nákladnej cestnej dopravy a nákladným vozidlám, ktoré majú CMR potvrdenie o nakládke ako aj nenaloženým vozidlám za účelom nakládky tovaru a tranzitu cez územie SR do iného štátu bez CMR potvrdenia (vodič nenaloženého vozidla musí hodnoverným spôsobom preukázať účel tejto jazdy na nakládku, resp. tranzit). Umožní sa  tiež vstup cudzincom vodičom nákladnej dopravy, za predpokladu, že sa presúvajú do miesta, kde budú vykonávať nákladnú dopravu, pričom miesto začiatku dopravy sa nachádza na území SR; uvedenú skutočnosť musia preukázať napr. potvrdením od zamestnávateľa, označením miesta výkonu práce a identifikačnými údajmi pracovníka/ov a vozidla/vozidiel. Vodiči nákladnej dopravy pri vstupe na územie SR po nakládke a vykládke tovaru na území SR musia územie SR opustiť do 24 hodín;
  7. Vodičom a posádkam osobnej autobusovej dopravy, ktorí vykonávajú prepravu repatriovaných osôb na územie SR;
  8. Vodičom a posádkam zdravotnej služby, ktorí vykonávajú transport pacienta a vodičom a posádkam vykonávajúcim prevoz orgánov určených na transplantáciu krvi a krvných náhrad;
  9. Zamestnancom pohrebných služieb, ktorí vykonávajú medzinárodnú prepravu ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov na účely pochovania alebo spopolnenia.
  10. Žiadosti o doplňujúce informácie nad rámec vyššie uvedených je potrebné adresovať priamo Úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru SR - suhcp@minv.sk.

 

Obmedzenia na hraniciach

https://www.mzv.sk/cestovanie/covid19/obmedzenia-na-hraniciach   

 

Žiadosť o udelenie výnimky na vstup na územie SR

https://www.mhsr.sk/koronavirus/ziadost-o-udelenie-vynimky-na-vstup-na-uzemie-sr

 

PRVÁ FÁZA otvárania prevádzok od 22.04.2020

http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/22_04_2020_otvorenie_prevadzok_rezimove_opatrenia_HH_SR.pdf  

•    Obchody do 300 metrov štvorcových

•    Služby do 300 metrov štvorcových

•    Verejné stravovanie - cez predajné okienko

•    Vonkajšie športoviská - bezkontaktný šport, bez šatní, bez obecenstva, bez WC

•    Ubytovanie – dlhodobé (minimálne 10 dní), bez stravy

•    Vonkajšie trhoviská - podľa podmienok

•    Predaj automobilov, vozidiel, vrátane autobazárov

DRUHÁ FÁZA – po dvoch týždňoch od prvej fázy (6.máj – aktualizácia podľa  vydaného  opatrenia)

•    Ubytovanie krátkodobé, bez spol. stravovania, jedlo na izbu, s WC a kúpeľňou, bez iných služieb

•    Kaderníctva, pedikúry, manikúry

•    Vonkajšie turistické atrakcie

•    TAXI služby

•    Detské kluby do 10 rokov

•    Bohoslužby a svadby

TRETIA FÁZA – po dvoch týždňoch od druhej fázy (20.máj) – aktualizácia podľa  vydaného  opatrenia)

•    Obchody do tisíc metrov štvorcových

•    Služby do tisíc metrov štvorcových

•    Verejné stravovanie - vonkajšie terasy

•    Masáže - športové, rekondičné, rehabilitačné

•    Múzeá, galérie, knižnice, výstavné siene

ŠTVRTÁ FÁZA – 3. júna  – aktualizácia podľa  vydaného  opatrenia)•    Kiná, divadlá

•    Kúpaliská

•    Hromadné podujatia

•    Obchodné centrá

•    Školy, škôlky

•    Vnútorné športoviská

•    Športové podujatia

•    Ubytovanie