Kvalita bude pilierom rozvoja cestovného ruchu

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR spustilo nový projekt, ktorého cieľom je zlepšiť kvalitu služieb v cestovnom ruchu na Slovensku. Ide o zavedenie „Národného systému kvality služieb“, ktorý by mal v budúcnosti zariadeniam cestovného ruchu pomôcť lepšie plniť požiadavky svojich klientov.

Celý projekt pozostáva z troch hlavných častí. V prvej fáze, ktorá sa práve začala, sa uskutoční prieskum súčasnej kvality služieb vo vybraných sektoroch cestovného ruchu s cieľom zistiť, ako ju vnímajú zákazníci a čo od služieb očakávajú. Zber dát sa uskutoční prieskumom verejnej mienky formou online dotazníka, ale i telefonicky a osobne prostredníctvom siete vyškolených anketárov. Dotazník bude verejnosti dostupný online od 17.03.2015.

Prieskum má zmapovať požiadavky klientov na služby turistických informačných centier, ubytovacích zariadení, rôznych typov gastronomických zariadení, lyžiarskych stredísk, kúpalísk a aquaparkov po celom Slovensku. Výstupom budú aj odpovede na otázku, aké kritériá by mali tieto zariadenia cestovného ruchu spĺňať a čo je rozhodujúce pri ich výbere pre zákazníkov.

„Slovensko je krajina bohatá na prírodné krásy i históriu a má čo ponúknuť tuzemským i zahraničným návštevníkom. Úspešne podnikať v cestovnom ruchu si však vyžaduje  stabilnú kvalitu služieb a neustále inovácie v prospech zákazníka. Týmto projektom chceme pomôcť nasmerovať podnikateľov v cestovnom ruchu, aby štandard svojich služieb nastavili na európsku úroveň,“ povedal štátny tajomník František Palko.

Druhou fázou projektu bude vypracovanie národného štandardu kvality služieb cestovného ruchu na Slovensku a metodiky na základe kúpenej zahraničnej licencie a výstupov analýz kvality služieb pre vybrané sektory cestovného ruchu. Finálnou fázou bude tvorba značky Národného systému kvality služieb cestovného ruchu.

Dňom 16.4.2015 bol zber dotazníkov ukončený. Všetkým respondentom ďakujeme za účasť.