Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Gruzínska o medzinárodnej cestnej osobnej a nákladnej doprave.

Dňa 3. februára 2017 nadobúda platnosť Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Gruzínska o medzinárodnej cestnej osobnej a nákladnej doprave. Dohoda je štandardnou bilaterálnou zmluvou, aké Slovenská republika uzatvára v záujme podpory a rozvoja vzájomnej obchodnej spolupráce, ako aj v záujme uľahčenia tranzitu.
Znenie dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Gruzínska o medzinárodnej cestnej osobnej a nákladnej doprave:

Znenie_dohody_medzi_SR_a_Gruzinskom.pdf (170 kB)