Niektoré dôležité opatrenia orgánov verejného zdravotníctva s vplyvom na civilné letectvo

 

Dňa 11. 03. 2020 vláda Slovenskej republiky uznesením č. 111/2020 vyhlásila podľa § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 12. 03. 2020 od 06:00 hod. pre územie Slovenskej republiky mimoriadnu situáciu v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu prenosného ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2.

Cieľom vyhlásenia mimoriadnej situácie bolo vytvorenie podmienok na prijatie nevyhnutných opatrení na zamedzenie a zmiernenie následkov mimoriadnej udalosti ohrozenia verejného zdravia z dôvodu prenosného ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky.

 

Útvar vedúceho hygienika rezortu Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Podľa bodu 4 Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia č. OLP/4739/2020 v platnom znení  sa členom posádky lietadla a iným členom leteckého personálu, ktorých výkon činnosti je nevyhnutný na vykonanie letov lietadiel s miestom vzletu na území iného štátu a miestom pristátia na území SR na ktoré sa nevzťahuje zákaz vykonávania určených civilných letov, nariaďuje dodržiavať protiepidemické opatrenia stanovené Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky.

Zohľadňujúc opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia vydalo Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Útvar vedúceho hygienika rezortu  nižšie uvedené opatrenie.

Opatrenie Útvaru vedúceho hygienika rezortu pre oblasť civilného letectva č. 08410/2020/UVHR/46079 (.pdf; 202 kB) z 11. 06. 2020, ktorým sa s účinnosťou od 11. 06. 2020 do odvolania nariaďujú protiepidemické opatrenia pre oblasť civilného letectva - aktualizované znenie

(nadobudnutím účinnosti tohto opatrenia sa ruší opatrenie Útvaru vedúceho hygienika rezortu 08410/2020/UVHR/42219 zo dňa 29. 05. 2020)

 

1. Členom posádky lietadla a iným členom leteckého personálu, ktorých výkon činnosti je nevyhnutný na vykonanie letu lietadla sa nariaďuje:

a) sledovať svoj zdravotný stav, pred nástupom na výkon práce odmerať telesnú teplotu a vyplniť prehlásenie o zdravotnom stave [ICAO CREW COVID – 19 STATUS CARD (.pdf, 356 kB)];

b) používať osobné ochranné pracovné prostriedky a dodržiavať hygienu rúk;

c) maximálne obmedziť priamy kontakt so zamestnancami prevádzkovateľa letiska, poskytovateľa služieb pozemnej obsluhy alebo inými osobami, ktorých výkon činnosti je nevyhnutný na zabezpečenie prevádzky letiska, alebo na vykonanie letu;

d) opustiť palubu lietadla len s použitím osobných ochranných pracovných prostriedkov;

e) dodržiavať aktuálne pokyny orgánov verejného zdravotníctva.

 

 

2. Prevádzkovateľovi lietadla alebo leteckému prevádzkovateľovi alebo leteckému dopravcovi sa nariaďuje:

2.1 pre členov posádky a iných členov leteckého personálu

a) zabezpečiť dostatočné množstvo osobných ochranných pracovných prostriedkov (prekrytie horných dýchacích ciest, gumené rukavice) a dezinfekčných prostriedkov na ruky;

b) zabezpečiť dôslednú dezinfekciu lietadiel prilietajúcich z rizikových oblastí v súlade s platným bezpečnostným príkazom Agentúry Európskej únie pre bezpečnosť letectva;

c) zabezpečiť monitorning zdravotného stavu leteckého personálu [ICAO CREW COVID – 19 STATUS CARD (.pdf, 356 kB)];

 

2.2 pre cestujúcich

a) umožniť vstup a pobyt na palube lietadla len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šatka, šál). Povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest (nos, ústa) na palube lietadla neplatí v prípade detí do 3 rokov veku alebo osôb so závažnými poruchami autistického spektra;

b) obmedziť množstvo, rozmery a hmotnosť príručnej batožiny;

c) uprednostniť bezkontaktné odbavovanie cestujúcich a batožiny (online check-in, mobile boarding pass, non-contact boarding a pod.);

d) zabezpečiť elektronický zber prehlásení o zdravotnom stave cestujúcich zohľadňujúc bezpečnostné protokoly Agentúry Európskej únie pre bezpečnosť letectva [EASA Notification of Health Status/Health Monitoring Questionnaire (.pdf, 654 kB)];

e) minimalizovať poskytovanie jedál a nápojov na palube lietadla, uprednostniť malé spotrebiteľské balenia;

f) obmedziť predaj na palube, uprednostniť bezhotovostné platby;

g) zabezpečiť možnosť dezinfekcie rúk pre cestujúcich na palube lietadla.

 

 

3. Prevádzkovateľovi letiska na území Slovenskej republiky sa nariaďuje:

a)umožniť vstup a pobyt v areáli letiska len osobám s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šatka, šál). Povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest  neplatí pre deti do 3 rokov a pre osoby so závažnými poruchami autistického spektra;

b) pri vstupe do priestorov letiska zabezpečiť možnosť dezinfekcie rúk;

c) zabezpečiť zachovávanie odstupu osôb stojacich v radoch minimálne 2 m;

d) na všetky vstupy do priestorov letiska viditeľne umiestniť oznam o povinnosti dodržiavať vyššie uvedené opatrenia (rúška, odstupy);

e) pravidelne, prostredníctvom audiovizuálnej techniky, informovať cestujúcich o povinnosti dodržiavať preventívne opatrenia (dodržiavanie odstupov medzi jednotlivcami alebo členmi skupín najmenej 2 m, prekrytie horných dýchacích ciest, pravidelná hygiena rúk, respiračná etiketa);

f) zabezpečiť možnosť zakúpenia rúšok a dezinfekčných gélov pre cestujúcich;

g) upraviť jednotlivé procesy pri odbavovaní cestujúcich na príletoch a na odletoch tak, aby nedochádzalo k nadmernej kumulácii cestujúcich na jednom mieste a v jednom čase, pokiaľ je to možné;

h) zabezpečiť meranie telesnej teploty prilietajúcim cestujúcim.

 

4. Prevádzkovateľovi letiska, poskytovateľovi služieb pozemnej obsluhy a inej osobe, ktorej výkon činností je nevyhnutný na zabezpečenie prevádzky letiska alebo na vykonanie letu sa nariaďuje:

a) zabezpečiť pre zamestnancov prichádzajúcich do priameho kontaktu s cestujúcimi (menej ako 2 m) osobné ochranné pracovné prostriedky – prekrytie horných dýchacích ciest, ochranný štít tváre alebo ochranné okuliare, dezinfekciu rúk na pracovisku  alebo gumené rukavice;

b) pravidelne vykonávať dezinfekciu najmä dotykových plôch (kľučiek, madiel, vozíkov na batožinu, debničiek na odkladanie vecí cestujúcich pri detekčnej kontrole a pod.) použitím dezinfekčných prostriedkov s virucídnym účinkom;

c) zabezpečiť nefunkčnosť prístrojov, ktoré vytvárajú aerosól (napríklad sušičky rúk);

d) vypracovať program sanitácie a dezinfekcie.

 

 

Prevádzkovateľom maloobchodných prevádzok a prevádzok poskytujúcich služby v priestoroch medzinárodného letiska sa nariaďuje plniť platné opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia.

 

Cestujúcim vstupujúcim na územie Slovenskej republiky sa nariaďuje plniť platné opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia vo vzťahu k povinnej izolácii.

 

Podmienky vstupu cestujúcich a posádok na územie Slovenskej republiky v súvislosti s koronavírusom COVID-19 boli určené rozhodnutím ministra dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 34/2020 z 27. februára 2020 (informácia o predmetných podmienkach je zverejnená na webovej stránke ministerstva - odkaz).

 

 

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

Zohľadňujúc aktuálnu epidemiologickú situáciu vo svete, v Európskej únii a v Slovenskej republike, vo vzťahu k šíreniu prenosného ochorenia COVID- 19, ktoré ohrozuje verejné zdravie, vydal Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky aj nižšie uvedené platné opatrenia, ktoré majú priamy vplyv na oblasť civilného letectva:

  • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia č. OLP/5091/2020 z 19. 06. 2020, ktorým sa s účinnosťou od 20. 06. 2020 nariaďujú opatrenia „zákazu hromadných podujatí“

Týmito opatreniami sa podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy v jednom okamihu v počte nad 500 osôb.

 

  • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia č. OLP/4739/2020 v platnom znení, ktorým sa nariaďujú „karanténne opatrenia“

Opatrením č. OLP/4739/2020 v platnom znení sa všetkým osobám, ktoré od 10. júna 2020 od 7.00 hod. vstúpia na územie Slovenskej republiky, pričom počas predchádzajúcich 14 dní navštívili krajinu neuvedenú v prílohe č. 1 tohto opatrenia, nariaďuje, aby pri prekročení hraníc Slovenskej republiky odovzdali negatívy výsledok RT-PCR testu (potvrdenie o negativite testu) na ochorenie COVID-19 nie starší ako 96 hodín príslušníkovi Policajného zboru Slovenskej republiky. Alternatívne, po vstupe na územie Slovenskej republiky hraničnými priechodmi na ktorých sa nevykonáva kontrola, je potrebné bezodkladne odovzdať uvedený negatívny výsledok na príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva. Uvedený výsledok musí byť vyhotovený v anglickom, nemeckom, českom alebo slovenskom jazyku alebo do niektorého z týchto jazykov preložený. Následne sa týmto osobám nariaďuje izolácia v domácom prostredí do doby obdržania negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19. Laboratórnej diagnostike na ochorenie COVID-19 je osoba povinná sa podrobiť najskôr v piaty deň izolácie v domácom prostredí. Po dobu izolácie v domácom prostredí podľa predchádzajúcej vety sa táto nariaďuje i osobám žijúcim s ňou v spoločnej domácnosti.

 

V prílohe č. 1 opatrenia č. OLP/4739/2020 v platnom znení sú uvedené tieto krajiny: Bulharská republika, Cyperská republika, Česká republika, Čierna Hora, Dánske kráľovstvo, Estónska republika, Faerské ostrovy, Fínska republika, Grécka republika, Chorvátska republika, Island, Lichtenštajnské kniežatstvo, Litovská republika, Lotyšská republika, Maďarsko, Maltská republika, Monako, Nemecká spolková republika, Nórske kráľovstvo, Poľská republika, Rakúska republika, Slovinská republika, Švajčiarska konfederácia.

 

Nariadenie izolácie v zariadeniach určených štátom sa nevzťahuje na určité kategórie osôb.

Opatrenie č. OLP/4739/2020 v platnom znení sa podľa bodu 4 tohto opatrenia nevzťahuje aj na

  • vodičov nákladnej dopravy, pilotov, členov posádky lietadla alebo iných členov leteckého personálu, posádku v lodnej nákladnej doprave, rušňovodičov, vozmajstrov, vlakové čaty a obslužných pracovníkov v železničnej nákladnej doprave; tieto osoby, ktoré prekračujú hranicu Slovenskej republiky aj inými spôsobmi dopravy za účelom presunu do miesta, kde budú vykonávať svoju činnosť alebo pri návrate domov sa preukážu potvrdením od zamestnávateľa v štátnom jazyku Slovenskej republiky alebo osvedčením pre pracovníkov v medzinárodnej doprave, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 3 oznámenia Európskej komisie o uplatňovaní zelených jazdných pruhov (Green Lanes),
  • vodičov a posádky osobnej, leteckej alebo autobusovej dopravy, ktorí vykonávajú prepravu repatriovaných osôb na územie Slovenskej republiky,

 

Vodičom nákladnej dopravy, členom posádky lietadla alebo iným členom leteckého personálu, posádke v lodnej nákladnej doprave, rušňovodičom, vozmajstrom, vlakovým čatám a obslužným pracovníkom v železničnej nákladnej doprave, ktorí vstupujú alebo vystupujú na/z územia Slovenskej republiky za účelom prepravy, nakladania a vykladania tovaru sa nariaďuje, aby pri nakladaní a vykladaní tovaru používali osobné ochranné pracovné prostriedky, maximálne obmedzili priamy kontakt s personálom v zahraničí a mali vozidlo vybavené gumenými rukavicami k použitiu podľa potreby a dezinfekčné prostriedky k pravidelnému čisteniu rúk. Pre zamestnancov v železničnej doprave vyhotoví zamestnávateľ potvrdenie, ktoré jasne preukáže, že nútený prechod štátnej hranice im vyplýva z povahy ich práce, ktorou zabezpečujú nákladnú dopravu. Pre tieto osoby sa pre ich potrebný pobyt na území Slovenskej republiky mimo plnenia pracovných povinností nariaďuje domáca izolácia, pokiaľ je to možné mimo osôb, ktoré s nimi žijú v spoločnej domácnosti. Členom posádky lietadla a iným členom leteckého personálu, ktorých výkon činnosti je nevyhnutný na vykonanie letov lietadiel s miestom vzletu na území iného štátu a miestom pristátia na území SR na ktoré sa nevzťahuje zákaz vykonávania určených civilných letov, sa nariaďuje dodržiavať protiepidemické opatrenia stanovené Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky.

 

 

 

__________

Aktualizácia ku dňu 22. 06. 2020