Niektoré dôležité opatrenia orgánov verejného zdravotníctva s vplyvom na civilné letectvo

 

 

Dňa 11. 03. 2020 vláda Slovenskej republiky uznesením č. 111/2020 vyhlásila podľa § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 12. 03. 2020 od 06:00 hod. pre územie Slovenskej republiky mimoriadnu situáciu v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu prenosného ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2.

Cieľom vyhlásenia mimoriadnej situácie bolo vytvorenie podmienok na prijatie nevyhnutných opatrení na zamedzenie a zmiernenie následkov mimoriadnej udalosti ohrozenia verejného zdravia z dôvodu prenosného ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky.

 

Útvar vedúceho hygienika rezortu Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Podľa bodu 4 Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia č. OLP/6850/2020 z 28. 08. 2020 v platnom znení sa príslušným osobám činným v civilnom letectve sa nariaďuje dodržiavať protiepidemické opatrenia stanovené Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky.

Zohľadňujúc opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia vydalo Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Útvar vedúceho hygienika rezortu  nižšie uvedené opatrenie.

 

Opatrenie Útvaru vedúceho hygienika rezortu pre oblasť civilného letectva č. 08410/2020/UVHR/70131 (.pdf; 299 kB) z 10. 09. 2020, ktorým sa s platnosťou od 10. 09. 2020 nariaďujú protiepidemické opatrenia pre oblasť civilného letectva

(nadobudnutím účinnosti tohto opatrenia sa ruší opatrenie Útvaru vedúceho hygienika rezortu č. 08410/2020/UVHR/68183 z 07. 09. 2020)

 

1. Členom posádky lietadla a iným členom leteckého personálu, ktorých výkon činnosti je nevyhnutný na vykonanie letu lietadla sa nariaďuje:

a) sledovať svoj zdravotný stav, pred nástupom na výkon práce odmerať si telesnú teplotu a vyplniť prehlásenie o zdravotnom stave [ICAO CREW COVID – 19 STATUS CARD (.pdf, 356 kB)];

b) dodržiavať usmernenia Agentúry Európskej únie pre bezpečnosť letectva na manažment členov posádky v súvislosti s pandémiou COVID 19 (EASA Guidance on the management of crew members in relation to the COVID-19 pandemic);

c) používať osobné ochranné pracovné prostriedky a dodržiavať hygienu rúk;

d) maximálne obmedziť priamy kontakt so zamestnancami prevádzkovateľa letiska, poskytovateľa služieb pozemnej obsluhy alebo inými osobami, ktorých výkon činnosti je nevyhnutný na zabezpečenie prevádzky letiska, alebo na vykonanie letu;

e) na území Slovenskej republiky, najmä pri vykonávaní série letov, zotrvať na palube lietadla alebo v dočasnej izolácii aj mimo paluby lietadla na nevyhnutnú dobu, zodpovedajúcu času odpočinku podľa platných právnych predpisov za podmienky, že prevádzkovateľ lietadla alebo letecký prevádzkovateľ alebo letecký dopravca zabezpečí adekvátne miesto ich dočasnej izolácie mimo paluby lietadla a zároveň zabezpečí ich prepravu z letiska na miesto dočasnej izolácie a späť na tieto účely vyčleneným vozidlom;

f) opustiť palubu lietadla len s použitím osobných ochranných pracovných prostriedkov;

g) dodržiavať aktuálne pokyny orgánov verejného zdravotníctva.

 

2. Veliteľovi lietadla alebo veliacemu pilotovi lietadla vykonávajúceho let lietadla s miestom vzletu na území iného štátu a s miestom pristátia na území Slovenskej republiky sa okrem povinností podľa bodu 1 nariaďuje :

a) odovzdať vyplnenú zdravotnú časť Všeobecnej deklarácie lietadla po pristátí na prvom letisku na území Slovenskej republiky oprávnenej osobe prevádzkovateľa letiska,

b) v prípade podozrenia na výskyt ochorenia COVID-19 na palube lietadla oznámiť túto skutočnosť ešte pred pristátím príslušnému stanovišťu riadenia letovej prevádzky.

 

3. Poskytovateľovi letových prevádzkových služieb vo vzdušnom priestore Slovenskej republiky sa nariaďuje zabezpečiť bezodkladné informovanie o skutočnosti podľa bodu 2 písm. b) Útvaru vedúceho hygienika rezortu MDV SR.

 

4. Prevádzkovateľovi lietadla alebo leteckému prevádzkovateľovi alebo leteckému dopravcovi sa pri letoch vo vzťahu k vzdušnému priestoru Slovenskej republiky nariaďuje:

a) zabezpečiť monitoring zdravotného stavu členov leteckého personálu v súlade s usmerneniami Agentúry Európskej únie pre bezpečnosť letectva na riadenie členov posádky v súvislosti s pandémiou COVID 19 [EASA Guidance on the management of crew members in relation to the COVID-19 pandemic, Annex I - ICAO CREW COVID – 19 STATUS CARD (.pdf, 356 kB)];

b) zabezpečiť dostatočné množstvo osobných ochranných pracovných prostriedkov (prekrytie horných dýchacích ciest, gumené rukavice) a dezinfekčných prostriedkov na ruky pre členov leteckého personálu, vrátane zabezpečenia školenia na ich správne používanie;

c) dodržiavať usmernenia Agentúry Európskej únie pre bezpečnosť letectva na riadenie členov posádky v súvislosti s pandémiou COVID 19 (EASA Guidance on the management of crew members in relation to the COVID-19 pandemic) v záujme ochrany zdravia členov leteckého personálu a cestujúcich, ako aj zabránenia šírenia ochorenia COVID-19;

d) zabezpečiť dôslednú dezinfekciu lietadiel v súlade s platným bezpečnostným príkazom a usmerneniami Agentúry Európskej únie pre bezpečnosť letectva na čistenie a dezinfekciu lietadiel v súvislosti s pandémiou COVID – 19;

e) umožniť vstup na palubu lietadla len cestujúcim, ktorí vyplnili elektronický formulár na vyhľadanie cestujúceho v súvislosti s ochranou verejného zdravia (Public Health Passenger Locator Form – „PLF“) zverejnený na webovej stránke https://www.mindop.sk/covid/ v prípade letov do vzdušného priestoru Slovenskej republiky s pristátím na letisku na území Slovenskej republiky;

f) uchovávať kontaktné a identifikačné údaje o cestujúcich s číslom prideleného miesta na sedenie v lietadle vykonávajúcom let do vzdušného priestoru Slovenskej republiky s pristátím na letisku na území Slovenskej republiky po dobu najmenej 30 dní odo dňa vykonania letu;

g) na vyžiadanie orgánu verejného zdravotníctva bezodkladne poskytnúť údaje o cestujúcich  potrebné na spätné dohľadanie;

h) umožniť vstup a pobyt na palube lietadla cestujúcim len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šatka, šál); to neplatí v prípade detí do 3 rokov veku alebo osôb so závažnými poruchami autistického spektra;

i) zabezpečiť možnosť dezinfekcie rúk pre cestujúcich na palube lietadla;

j) prostredníctvom audiovizuálnej techniky informovať cestujúcich na palube lietadla o povinnosti dodržiavať preventívne opatrenia;

k) uprednostniť bezkontaktné odbavovanie cestujúcich a batožiny (online check-in, mobile boarding pass, non-contact boarding a pod.);

l) obmedziť množstvo, rozmery a hmotnosť príručnej batožiny s cieľom urýchliť proces nastupovania na palubu lietadla a vystupovania z paluby lietadla;

m) minimalizovať poskytovanie jedál a nápojov na palube lietadla, uprednostniť malé spotrebiteľské balenia;

n) obmedziť predaj na palube lietadla, uprednostniť bezhotovostné platby;

o) minimalizovať pohyb cestujúcich na palube lietadla;

p) upraviť proces nástupu cestujúcich na palubu lietadla a výstupu z paluby lietadla s cieľom minimalizovať kumuláciu cestujúcich (napr. po radoch začínajúc od najvzdialenejšieho radu od vchodu pri nástupe, po radoch začínajúc od najbližšieho radu od východu pri výstupe).

 

5. Prevádzkovateľovi letiska na území Slovenskej republiky sa nariaďuje:

a) umožniť vstup a pobyt v areáli letiska len osobám s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šatka, šál); to  neplatí pre deti do 3 rokov a pre osoby so závažnými poruchami autistického spektra;

b) pri vstupe do priestorov letiska zabezpečiť možnosť dezinfekcie rúk;

c) zabezpečiť zachovávanie odstupu osôb stojacich v radoch minimálne 2 m;

d) na všetky vstupy do priestorov letiska viditeľne umiestniť oznam o povinnosti dodržiavať vyššie uvedené opatrenia (rúška, odstupy);

e) zabezpečiť, aby nedochádzalo k fyzickému kontaktu prilietajúcich a odlietajúcich cestujúcich v priestoroch letiska;

f) pravidelne, prostredníctvom audiovizuálnej techniky, informovať cestujúcich o povinnosti dodržiavať preventívne opatrenia (dodržiavanie odstupov medzi jednotlivcami alebo členmi skupín najmenej 2 m, prekrytie horných dýchacích ciest, pravidelná hygiena rúk, respiračná etiketa);

g) zabezpečiť možnosť zakúpenia rúšok a dezinfekčných gélov pre cestujúcich;

h) upraviť jednotlivé procesy pri odbavovaní cestujúcich na príletoch a na odletoch tak, aby nedochádzalo k nadmernej kumulácii cestujúcich na jednom mieste a v jednom čase, pokiaľ je to možné;

i) zabezpečiť, aby vozidlá na prepravu cestujúcich po pohybových plochách boli obsadené najviac na 50% maximálnej kapacity;

j) zabezpečiť, aby nedochádzalo k fyzickému kontaktu cestujúcich, ktorí prileteli z menej rizikových krajín uvedených v prílohe č. 1 Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/6850/2020 v platnom znení s cestujúcimi, ktorí prileteli z  rizikových krajín; ak nie je možné zabezpečiť fyzické oddelenie cestujúcich, je potrebné zabezpečiť oddelenie cestujúcich organizačné, napríklad koordináciou letov;

k) zabezpečiť meranie telesnej teploty prilietajúcim cestujúcim.

 

6. Prevádzkovateľovi letiska, poskytovateľovi služieb pozemnej obsluhy a inej osobe, ktorej výkon činností je nevyhnutný na zabezpečenie prevádzky letiska alebo na vykonanie letu sa nariaďuje:

a) zabezpečiť pre zamestnancov prichádzajúcich do priameho kontaktu s cestujúcimi (menej ako 2 m) osobné ochranné pracovné prostriedky – prekrytie horných dýchacích ciest, ochranný štít tváre alebo ochranné okuliare, dezinfekciu rúk na pracovisku alebo gumené rukavice;

b) pravidelne vykonávať dezinfekciu najmä dotykových plôch (kľučiek, madiel, vozíkov na batožinu, debničiek na odkladanie vecí cestujúcich pri detekčnej kontrole a pod.) použitím dezinfekčných prostriedkov s virucídnym účinkom;

c) vypracovať program sanitácie a dezinfekcie.

 

 

Prevádzkovateľom maloobchodných prevádzok a prevádzok poskytujúcich služby v priestoroch medzinárodného letiska sa nariaďuje plniť platné opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia.

 

Cestujúcim vstupujúcim na územie Slovenskej republiky sa nariaďuje plniť platné opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia.

 

Vyššie uvedené opatrenia sa v primeranom rozsahu vzťahujú aj na let lietadla s miestom vzletu a s miestom pristátia na území Slovenskej republiky.

 

Opatrenia nariadené pre prevádzkovateľa letiska sa v primeranom  rozsahu vzťahujú aj na prevádzkovateľa osobitného letiska.

 

 

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

Zohľadňujúc aktuálnu epidemiologickú situáciu vo svete, v Európskej únii a v Slovenskej republike, vo vzťahu k šíreniu prenosného ochorenia COVID- 19, ktoré ohrozuje verejné zdravie, vydal Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky aj nižšie uvedené platné opatrenia, ktoré majú priamy vplyv na oblasť civilného letectva:

 

 • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia č. OLP/6850/2020 z 28. 08. 2020 v znení opatrenia č. OLP/7093/2020 z 07. 09. 2020 (ďalej len "opatrenie č. OLP/6850/2020 v platnom znení")

Opatrením č. OLP/6850/2020 v platnom znení sa všetkým osobám, ktoré od 01. 09. 2020 od 07:00 hod. miestneho času vstúpia na územie Slovenskej republiky, pričom počas predchádzajúcich 14 dní navštívili

a) krajinu Európskej únie neuvedenú v prílohe č. 1 opatrenia č. OLP/6850/2020 v platnom znení a zároveň nenavštívili krajinu , ktorá nie je členom Európskej únie a nie je uvedená v prílohe č. 1 opatrenia č. OLP/6850/2020 v platnom znení, sa nariaďuje izolácia v domácom prostredí do doby obdržania negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19, alebo v prípade bezpríznakového priebehu izolácie v domácom prostredí dovŕšením jej 10. dňa. Laboratórnej diagnostike na ochorenie COVID-19 je osoba povinná sa podrobiť najskôr v piaty deň izolácie v domácom prostredí. Po dobu domácej izolácie podľa predchádzajúcej vety sa táto nariaďuje i osobám žijúcim s ňou v spoločnej domácnosti. Laboratórnej diagnostike na ochorenie COVID-19 nie je povinné podrobiť sa dieťa do 3 rokov, ak príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva alebo poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore pediatria, a s ktorým má dieťa uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti neurčí inak. Povinnosť domácej izolácie pre deti do 3 rokov, u ktorých nevzniklo akútne respiračné ochorenie, sa končí ukončením povinnosti domácej izolácie pre osoby žijúce s nimi v jednej domácnosti;

b) krajinu, ktorá nie je členom Európskej únie a nie je uvedená v prílohe č. 1 opatrenia č. OLP/6850/2020 v platnom znení, sa nariaďuje izolácia v domácom prostredí do doby obdržania negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19. Laboratórnej diagnostike na ochorenie COVID-19 je osoba povinná sa podrobiť najskôr v piaty deň izolácie v domácom prostredí. Po dobu domácej izolácie podľa predchádzajúcej vety sa táto nariaďuje i osobám žijúcim s ňou v spoločnej domácnosti. Laboratórnej diagnostike na ochorenie COVID-19 nie je povinné podrobiť sa dieťa do 3 rokov, ak príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva alebo poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore pediatria, a s ktorým má dieťa uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti neurčí inak. Povinnosť domácej izolácie pre deti do 3 rokov, u ktorých nevzniklo akútne respiračné ochorenie, sa končí ukončením povinnosti domácej izolácie pre osoby žijúce s nimi v jednej domácnosti.

 

Všetky osoby, ktoré od 01. 09. 2020 od 07:00 hod. miestneho času vstúpia na územie Slovenskej republiky cez štátnu hranicu medzi Slovenskou republikou a Ukrajinskou republikou sú povinné sa pri prekročení štátnej hranice preukázať príslušníkovi Policajného zboru Slovenskej republiky registráciou na webe http://korona.gov.sk/ehranica. Občania tretích krajín (krajín mimo Európskej únie) sú následne povinní počas svojho pobytu na území Slovenskej republiky byť schopní sa preukázať potvrdením o hore uvedenej registrácii príslušníkom Policajného zboru Slovenskej republiky.

 

Všetky osoby, ktoré od 10. septembra 2020 od 07:00 hod. miestneho času vstupujú na územie Slovenskej republiky spôsobom medzinárodnej leteckej dopravy a zároveň počas posledných 14 dní navštívili krajinu neuvedenú v prílohe č. 1 opatrenia č. OLP/6850/2020 v platnom znení sú povinné po prílete preukázať sa príslušníkovi Policajného zboru registráciou na webe http://korona.gov.sk/ehranica.

 

"Menej rizikovanými krajinami" uvedenými v prílohe č. 1 opatrenia č. OLP/6850/2020 v platnom znení sú:

 • Austrálske spoločenstvo
 • Cyperská republika
 • Česká republika
 • Čínska ľudová republika
 • Dánske kráľovstvo
 • Estónska republika
 • Fínska republika
 • Grécka republika
 • Írska republika
 • Island
 • Japonsko
 • Kórejská republika
 • Lichtenštajnské kniežatstvo
 • Litovská republika
 • Lotyšská republika
 • Maďarsko
 • Monako
 • Nemecká spolková republika
 • Nórske kráľovstvo
 • Nový Zéland
 • Poľská republika
 • Rakúska republika
 • Slovinská republika
 • Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
 • Švajčiarska konfederácia
 • Talianska republika

 

Podľa bodu 4 opatrenia č. OLP/5455/2020 v platnom znení sa  toto opatrenie nevzťahuje aj na

 • vodičov nákladnej dopravy, pilotov, členov posádky lietadla alebo iných členov leteckého personálu, posádku v lodnej nákladnej doprave, rušňovodičov, vozmajstrov, vlakové čaty a obslužných pracovníkov v železničnej nákladnej doprave; tieto osoby, ktoré prekračujú hranicu Slovenskej republiky aj inými spôsobmi dopravy za účelom presunu do miesta, kde budú vykonávať svoju činnosť alebo pri návrate domov sa preukážu potvrdením od zamestnávateľa v štátnom jazyku Slovenskej republiky alebo osvedčením pre pracovníkov v medzinárodnej doprave, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 3 oznámenia Európskej komisie o uplatňovaní zelených jazdných pruhov (Green Lanes),
 • vodičov a posádky osobnej, leteckej alebo autobusovej dopravy, ktorí vykonávajú prepravu repatriovaných osôb na územie Slovenskej republiky,

 

Vodičom nákladnej dopravy, členom posádky lietadla alebo iným členom leteckého personálu, posádke v lodnej nákladnej doprave, rušňovodičom, vozmajstrom, vlakovým čatám a obslužným pracovníkom v železničnej nákladnej doprave, ktorí vstupujú alebo vystupujú na/z územia Slovenskej republiky za účelom prepravy, nakladania a vykladania tovaru sa nariaďuje, aby pri nakladaní a vykladaní tovaru používali osobné ochranné pracovné prostriedky, maximálne obmedzili priamy kontakt s personálom v zahraničí a mali vozidlo vybavené gumenými rukavicami k použitiu podľa potreby a dezinfekčné prostriedky k pravidelnému čisteniu rúk. Pre zamestnancov v železničnej doprave vyhotoví zamestnávateľ potvrdenie, ktoré jasne preukáže, že nútený prechod štátnej hranice im vyplýva z povahy ich práce, ktorou zabezpečujú nákladnú dopravu. Pre tieto osoby sa pre ich potrebný pobyt na území Slovenskej republiky mimo plnenia pracovných povinností nariaďuje izolácia v domácom prostredí, pokiaľ je to možné mimo osôb, ktoré s nimi žijú v spoločnej domácnosti. Príslušným osobám činným v civilnom letectve sa nariaďuje dodržiavať protiepidemické opatrenia stanovené Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky.

 

 

 

__________

Aktualizácia ku dňu 10. 09. 2020, 18:45