Skočiť na obsah

Niektoré dôležité opatrenia orgánov verejného zdravotníctva s vplyvom na civilné letectvo

Dňa 11. 03. 2020 vláda Slovenskej republiky uznesením č. 111/2020 vyhlásila podľa § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 12. 03. 2020 od 06:00 hod. pre územie Slovenskej republiky mimoriadnu situáciu v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu prenosného ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2.

Cieľom vyhlásenia mimoriadnej situácie bolo vytvorenie podmienok na prijatie nevyhnutných opatrení na zamedzenie a zmiernenie následkov mimoriadnej udalosti ohrozenia verejného zdravia z dôvodu prenosného ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky.

 

Útvar vedúceho hygienika rezortu Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Útvar vedúceho hygienika rezortu s účinnosťou od 21. apríla 2022 zrušilo

  • Opatrenie Útvaru vedúceho hygienika rezortu pre oblasť civilného letectva č. 03306/2022/ÚVHR/30270 zo dňa 14. 03. 2022 pre prevádzkovateľa letiska,
  • Opatrenie Útvaru vedúceho hygienika rezortu pre oblasť civilného letectva č. 03306/2022/UVHR/39280 zo dňa 05. 04. 2022 pre prevádzkovateľa lietadla, leteckého prevádzkovateľa, leteckého dopravcu a člena leteckého personálu.

 

 

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

Zohľadňujúc aktuálnu epidemiologickú situáciu vo svete, v Európskej únii a v Slovenskej republike, vo vzťahu k šíreniu prenosného ochorenia COVID- 19, ktoré ohrozuje verejné zdravie, vydáva Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vyhlášky, ktorými sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia vo vzťahu k prenosnému ochoreniu COVID-19. Predmetné vyhlášky sú zverejnňované vo Vestníku vlády Slovenskej republiky (odkaz).

 

 

__________

Aktualizácia ku dňu 20. 04. 2022