Podmienky vstupu cestujúcich a posádok na územie Slovenskej republiky v súvislosti s koronavírusom COVID-19

 

Rozhodnutím ministra dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 34/2020 z 27. februára 2020 boli určené nižšie uvedené podmienky vstupu cestujúcich a posádok na územie Slovenskej republiky v súvislosti s koronavírusom COVID-19

  1. Veliteľ lietadla alebo veliaci pilot lietadla vykonávajúceho let do vzdušného priestoru Slovenskej republiky s pristátím na letisku na území Slovenskej republiky, je povinný odovzdať vyplnenú Všeobecnú deklaráciu (General Declaration), publikovanú na webovom sídle ministerstva po pristátí na prvom letisku na území Slovenskej republiky oprávnenej osobe prevádzkovateľa letiska.
  2. Každý cestujúci, vrátane transferových cestujúcich, vystupujúci na letisku na území Slovenskej republiky z lietadla vykonávajúceho let do vzdušného priestoru Slovenskej republiky s pristátím na letisku na území Slovenskej republiky, vyplní Formulár na vyhľadanie cestujúceho v súvislosti s ochranou verejného zdravia (Public Health Passenger Locator Form) . Vyplnené formuláre musia byť posádkou odovzdané oprávnenej osobe na cieľovom letisku na území Slovenskej republiky.
  3. Prevádzkovateľ lietadla, letecký prevádzkovateľ alebo letecký dopravca je povinný uchovávať kontaktné a identifikačné údaje o cestujúcich s číslom prideleného miesta na sedenie v lietadle vykonávajúcom let do vzdušného priestoru Slovenskej republiky s pristátím na letisku na území Slovenskej republiky po dobu najmenej 45 dní odo dňa vykonania letu.
  4. V prípade, ak veliaci pilot alebo veliteľ lietadla má podozrenie, že sa na palube vyskytuje prípad nákazy koronavírusom COVID-19, túto skutočnosť oznámi, ak je to možné ešte pred pristátím, príslušnému stanovišťu riadenia letovej prevádzky.

 

 

platné znenie správy NOTAM v slovenskom jazyku:

(C0881/20 NOTAMR C0875/20
Q)LZBB/QOEXX/IV /NBO/E/000/999/4844N01942E116
A)LZBB B)2005280821 C)2008282359EST
E)COVID-19: POZIADAVKY NA POSADKY/CESTUJUCICH
I. PILOT ZODPOVEDNY ZA LIETADLO PRILIETAVAJUCE DO FIR LZBB MUSI
PO PRISTATI NA PRVOM LETISKU NA UZEMI SLOVENSKEJ REPUBLIKY
ODOVZDAT VSEOBECNE VYHLASENIE. VSEOBECNE VYHLASENIE MUSI BYT
ODOVZDANE OPRAVNENEJ OSOBE PREVADZKOVATELA LETISKA.
II. KAZDY CESTUJUCI, VRATANE TRANSFEROVYCH CESTUJUCICH, VYPLNI
NA LETISKU V SLOVENSKEJ REPUBLIKE FORMULAR NA VYHLADANIE
CESTUJUCEHO. FORMULAR NA VYHLADANIE CESTUJUCEHO POSKYTNE
CESTUJUCIM POSADKA LIETADLA, VYPLNENE FORMULARE POSADKA LIETADLA
ODOVZDA OPRAVNENEJ OSOBE PREVADZKOVATELA LETISKA NA CIELOVOM
LETISKU.
III. LETECKI DOPRAVCOVIA A OSTATNI PREVADZKOVATELIA LIETADIEL
MUSIA UCHOVAVAT DOSTUPNE UDAJE KTORE SU K DISPOZICII
(IDENTIFIKACIA, KONTAKTNE UDAJE O CESTUJUCICH A CISLO PRIDELENEHO
MIESTA NA SEDENIE V LIETADLE) MINIMALNE 30 DNI.
IV. OD PILOTA ZODPOVEDNEHO ZA LIETADLO SA POZADUJE, ABY OZNAMIL
RIADENIU LETOVEJ PREVADZKY, AK JE TO MOZNE ESTE PRED PRISTATIM,
ZE MA PODOZRENIE, ZE SA NA PALUBE VYSKYTUJE PRIPAD NAKAZY
KORONAVIRUSOM COVID-19.
V. VSEOBECNE VYHLASENIE V ANGLICKOM JAZYKU A FORMULAR NA
VYHLADANIE CESTUJUCEHO V ANGLICKOM A SLOVENSKOM JAZYKU SU
K DISPOZICII NA WEBOVEJ STRANKE MINISTERSTVA DOPRAVY A VYSTAVBY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
HTTPS://WWW.MINDOP.SK/FACILITATION-AIR-TRANSPORT)

 

platné znenie správy NOTAM v anglickom jazyku:

(A0881/20 NOTAMR A0875/20
Q)LZBB/QOEXX/IV /NBO/E/000/999/4844N01942E116
A)LZBB B)2005280821 C)2008282359EST
E)COVID-19: CREWS/PASSANGERS REQUIREMENTS
I. THE PILOT RESPONSIBLE FOR AN AIRCRAFT ARRIVING TO FIR LZBB MUST
PROVIDE THE GENERAL DECLARATION UPON LANDING AT THE FIRST AIRPORT
IN THE TERRITORY OF SLOVAK REPUBLIC. GENERAL DECLARATION HAS TO
BE HANDED OVER TO AUTHORIZED PERSONNEL OF THE AIRPORT OPERATOR.
II. ALL PASSENGERS INCLUDING TRANSFER PASSENGERS, AT THE AIRPORT
IN THE SLOVAK REPUBLIC MUST FILL IN THE PUBLIC HEALTH PASSENGER
LOCATOR FORM. THE PUBLIC HEALTH PASSENGER LOCATOR FORM MUST BE
HANDED OUT TO PASSENGERS BY THE CREW, COMPLETED AND HANDED OVER
BY THE CREW TO THE AUTHORIZED PERSONNEL OF THE AIRPORT OPERATOR
AT THE DESTINATION AIRPORT.
III. AIR CARRIERS AND OTHER AIRCRAFT OPERATORS HAVE TO KEEP
THE DATA AVAILABLE TO THEM (IDENTIFICATION, CONTACT DETAILS
OF PASSENGERS AND SEATING PLANS) FOR MINIMUM 30 DAYS.
IV. THE PILOT RESPONSIBLE FOR AN AIRCRAFT IS REQUESTED TO REPORT
SUSPECTED COVID-19 CASES ON BOARD, IF POSSIBLE BEFORE LANDING,
TO THE AIR TRAFFIC CONTROL.
V. THE GENERAL DECLARATION IN ENGLISH LANGUAGE AND THE PUBLIC
HEALTH PASSENGER LOCATOR FORM IN ENGLISH AND SLOVAK LANGUAGE ARE
AVAILABLE AT THE WEBPAGE OF THE MINISTRY OF TRANSPORT AND
CONSTRUCTION OF THE SLOVAK REPUBLIC
HTTPS://WWW.MINDOP.SK/FACILITATION-AIR-TRANSPORT)

 

 

Pri letoch, na ktoré sa nevzťahuje zákaz vykonávania určených civilných letov s miestom vzletu na území iného štátu a s miestom pristátia na území Slovenskej republiky (informácia o predmetnom zákaze je zverejnená na webovej stránke ministerstva - odkaz), musia byť dodržané všetky požiadavky orgánov verejného zdravotníctva vo vzťahu k ochrane verejného zdravia na území Slovenskej republiky a obmedzenia týkajúce sa prekročenia štátnej hranice.

 

 

_________

Aktualizácia ku dňu 29. 06. 2020