Vykonávanie letov vo vzdušnom priestore vo vzťahu k výskytu prenosného ochorenia COVID-19

 

Vykonávanie letov

Od dňa 10. 06. 2020 07:00 hod. miestneho času do 24. 10. 2020 23:59 hod. je  vyhlásený zákaz vykonávania určených civilných letov s miestom vzletu na území iného štátu a s miestom pristátia na území Slovenskej republiky. 

 

Od 20. 06. 2020 06:00 hod. miestneho času sa tento zákaz nevzťahuje na

 • lety lietadiel na leteckú prepravu nákladu a poštových zásielok,
 • lety lietadiel vykonávajúcich činnosti pátrania po lietadlách a záchrany ľudského života,
 • lety lietadiel vykonávajúcich hasenie požiarov,
 • lety na zmiernenie následkov mimoriadnej udalosti,
 • lety na humanitárne účely,
 • lety zdravotníckej záchrannej služby povolené príslušným orgánom,
 • technické a premiestňovacie lety,
 • lety lietadiel, na palube ktorých sa nachádzajú osoby s prechodným alebo trvalým pobytom na území Slovenskej republiky vrátane osôb žijúcich v spoločnej domácnosti (repatriácia),
 • technické medzipristátie na neobchodné účely s cieľom natankovať letecké pohonné látky do lietadla alebo z dôvodu mimoriadnej alebo núdzovej situácie bez možnosti nastúpenia alebo vystúpenia cestujúcich, naloženia alebo vyloženia nákladu,
 • lety nevyhnutné na zabezpečenie hospodárskej a sociálnej funkcie štátu so súhlasom ministra dopravy a výstavby,
 • lety s miestom vzletu na území Bulharskej republiky, Cyperskej republiky, Českej republiky, Čiernej hory, Dánskeho kráľovstva, Estónskej republiky, Faerských ostrovov, Fínskej republiky, Gréckej republiky, Chorvátskej republiky, Islandskej republiky, Lichtenštajnského kniežatstva, Litovskej republiky, Lotyšskej republiky, Maďarska, Maltskej republiky, Monackého kniežatstva, Nemeckej spolkovej republiky, Nórskeho kráľovstva, Poľskej republiky, Rakúskej republiky, Slovinskej republiky alebo Švajčiarskej konfederácie a s miestom pristátia na území Slovenskej republiky.

 

 

Pri letoch, na ktoré sa nevzťahuje zákaz vykonávania určených civilných letov s miestom vzletu na území iného štátu a s miestom pristátia na území Slovenskej republiky, musia byť dodržané všetky požiadavky orgánov verejného zdravotníctva vo vzťahu k ochrane verejného zdravia na území Slovenskej republiky a obmedzenia týkajúce sa prekročenia štátnej hranice.

 

 

platné znenie správy NOTAM v slovenskom jazyku:

 

(C1019/20 NOTAMR C0958/20
Q)LZBB/QAFXX/IV /NBO/E/000/999/4844N01942E116
A)LZBB B)2006200400 C)2009202359EST
E)COVID-19: OBMEDZENIA LETU
CIVILNE LETY S MIESTOM VZLETU NA UZEMI INEHO STATU A S MIESTOM
PRISTATIA NA UZEMI SLOVENSKEJ REPUBLIKY SU ZAKAZANE.
TO NEPLATI PRE:
1. LETY LIETADIEL NA LETECKU PREPRAVU NAKLADU A POSTY
2. LETY LIETADIEL VYKONAVAJUCICH CINNOSTI PATRANIA PO LIETADLACH
A ZACHRANY LUDSKEHO ZIVOTA
3. LETY LIETADIEL VYKONAVAJUCICH HASENIE POZIAROV
4. LETY NA ZMIERNENIE NASLEDKOV MIMORIADNEJ UDALOSTI
5. LETY NA HUMANITARNE UCELY
6. LETY ZDRAVOTNICKEJ ZACHRANNEJ SLUZBY POVOLENE PRISLUSNYM
ORGANOM
7. TECHNICKE A PREMIESTNOVACIE LETY
8. VSETKY LETY LIETADIEL NA PALUBE S CESTUJUCIMI S PRECHODNYM
ALEBO TRVALYM POBYTOM V SLOVENSKEJ REPUBLIKE S POZNAMKOU
REPATRIACIA VO FPL
9. TECHNICKE MEDZIPRISTATIE NA NEOBCHODNE UCELY S CIELOM DOPLNENIA
PALIVA ALEBO Z DOVODU MIMORIADNEJ ALEBO NUDZOVEJ SITUACIE BEZ
MOZNOSTI NASTUPENIA ALEBO VYSTUPENIA CESTUJUCICH, NALOZENIA
ALEBO VYLOZENIA NAKLADU
10. LETY NA ZABEZPECENIE HOSPODARSKEJ A SOCIALNEJ FUNKCIE STATU
SO SUHLASOM MINISTRA DOPRAVY A VYSTAVBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
11. VSETKY LETY S MIESTOM VZLETU NA UZEMI BULHARSKA, CYPRU, CESKEJ
REPUBLIKY, CIERNEJ HORY, DANSKA, ESTONSKA, FAERSKYCH OSTROVOV,
FINSKA, GRECKA, CHORVATSKA, ISLANDU, LICHTENSTAJNSKA, LITVY,
LOTYSSKA, MADARSKA, MALTY, MONAKA, NEMECKA, NORSKA, POLSKA,
RAKUSKA, SLOVINSKA ALEBO SVAJCIARSKA A S MIESTOM PRISTATIA
NA UZEMI SLOVENSKEJ REPUBLIKY.)

 

platné znenie správy NOTAM v anglickom jazyku:

(A1019/20 NOTAMR A0958/20
Q)LZBB/QAFXX/IV /NBO/E/000/999/4844N01942E116
A)LZBB B)2006200400 C)2009202359EST
E)COVID-19: FLIGHT RESTRICTIONS
CIVIL FLIGHTS DEPARTING FROM THE TERRITORY OF ANOTHER STATE AND
LANDING IN THE TERRITORY OF THE SLOVAK REPUBLIC ARE PROHIBITED.
EXEMPTED ARE:
1. CARGO AND POSTAL FLIGHTS
2. FLIGHTS ENGAGED IN A SEARCH AND RESCUE MISSION
3. FIRE-FIGHTING FLIGHTS
4. RESCUE OPERATIONS FLIGHTS IN EMERGENCIES
5. FLIGHTS OPERATING ON A HUMANITARIAN MISSION
6. MEDICAL FLIGHTS DECLARED BY MEDICAL AUTHORITIES
7. TECHNICAL AND POSITIONING FLIGHTS
8. ALL FLIGHTS OF AIRCRAFT WITH PASSENGERS ON BOARD WHO HAVE
TEMPORARY OR PERMANENT RESIDENCE IN THE SLOVAK REPUBLIC WITH
REMARK REPATRIATION IN FPL
9. TECHNICAL STOPS FOR NON-COMMERCIAL PURPOSE TO REFUEL
THE AIRCRAFT AND TO RESPOND TO SOME ABNORMAL SITUATION OR
EMERGENCY NEED TO LAND THE AIRCRAFT WITHOUT THE POSSIBILITY
OF EMBARKING OR DISEMBARKING OF PASSENGERS AND WITHOUT LOADING
OR UNLOADING CARGO
10. FLIGTHS FOR SUPPORTING ECONOMIC AND SOCIAL FUNCTIONS OF THE
STATE WITH THE APPROVAL OF THE MINISTER OF TRANSPORT AND
CONSTRUCTION OF THE SLOVAK REPUBLIC
11. ALL FLIGHTS DEPARTING FROM THE TERRITORY OF BULGARIA, CYPRUS,
CZECH REPUBLIC, MONTENEGRO, DENMARK, ESTONIA, FAROE ISLANDS,
FINLAND, GREECE, CROATIA, ICELAND, LICHTENSTEIN, LITHUANIA,
LATVIA, HUNGARY, MALTA, MONACO, GERMANY, NORWAY, POLAND,
AUSTRIA, SLOVENIA OR SWITZERLAND AND LANDING IN THE TERRITORY
OF THE SLOVAK REPUBLIC.)

 

__________

Poznámka 1: S ohľadom na systém leteckej informačnej služby a platnosť správy NOTAM je správa NOTAM týkajúca sa aktuálne platného zákazu vykonávania určených letov vydaná na obdobie 3 mesiacov. Následne bude platnosť správy NOTAM predĺžená do 24. 10. 2020.

 

Poznámka 2: Platnosť zákazu je do 24. 10. 2020 z dôvodu, že do 24. 10. 2020 trvá IATA letná sezóna z pohľadu vykonávania obchodnej leteckej dopravy.

 

 

__________

Aktualizácia ku dňu 20. 06. 2020