Výnimka s obmedzenou dobou platnosti z leteckých predpisov L 1 Spôsobilosť leteckého personálu, JAR – FCL 1 Licencovanie letovej posádky (Letúny), JAR-FCL 2 Licencovanie letovej posádky (Vrtuľník) a JAR-FCL 3 Licencovanie letovej posádky (Zdravotná spôsobilosť)

 

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, sekcia civilného letectva oznamuje, že na základe aktuálnej epidemiologickej situácie vo svete, v Európskej únii a v Slovenskej republike vo vzťahu k šíreniu prenosného ochorenia COVID- 19, ktoré ohrozuje verejné zdravie, zohľadňujúc rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/2405/84443 z 09. 03. 2020 a opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/2731/2020 zo dňa 23. 03. 2020 o nariadení opatrenia pri ohrození verejného zdravia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia COVID-19 a vládou Slovenskej republiky vyhlásenú mimoriadnu situáciu v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu prenosného ochorenia COVID-19 spôsobeného koronavírusom SARS-CoV-2 udelilo výnimku s obmedzenou dobou platnosti z leteckého predpisu L 1 Spôsobilosť leteckého personálu, z leteckého predpisu JAR – FCL 1 Licencovanie letovej posádky (Letúny), z leteckého predpisu JAR-FCL 2 Licencovanie letovej posádky (Vrtuľník) a z leteckého predpisu JAR-FCL 3 Licencovanie letovej posádky (Zdravotná spôsobilosť).

 

Udelená výnimka sa vzťahuje na preukazy spôsobilosti, kvalifikačné kategórie, osvedčenia a doložky, oprávnenia, schválenia a potvrdenia vydané Dopravným úradom, ktorých platnosť sa skončí v období od 09. 03. 2020 do 31. 07. 2020.

 

Uvedené doklady týkajúce sa preukazov spôsobilosti a osvedčení zdravotnej spôsobilosti sa budú považovať za platné do 30. 11. 2020.

 

 

__________

Aktualizácia ku dňu 30. 03. 2020