Výnimka s obmedzenou dobou platnosti z niektorých spoločných základných noriem bezpečnostnej ochrany

 

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, sekcia civilného letectva oznamuje, že na základe aktuálnej epidemiologickej situácie vo svete, v Európskej únii a v Slovenskej republike vo vzťahu k šíreniu prenosného ochorenia COVID- 19, ktoré ohrozuje verejné zdravie, zohľadňujúc rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/2405/84443 z 09. 03. 2020 a opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/2731/2020 zo dňa 23. 03. 2020 o nariadení opatrenia pri ohrození verejného zdravia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia COVID-19 a vládou Slovenskej republiky vyhlásenú mimoriadnu situáciu v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu prenosného ochorenia COVID-19 spôsobeného koronavírusom SARS-CoV-2 a vykonávacie usmernenie Európskej komisie týkajúce sa výnimočných a alternatívnych opatrení bezpečnostnej ochrany vo vzťahu k prenosnému ochoreniu COVID-19 zo dňa 16. marca 2020 udelilo výnimku s obmedzenou dobou platnosti zo spoločných základných noriem bezpečnostnej ochrany z ods. 6.3.1.4, 6.4.1.4, 6.8.1.4, 6.8.4.6, 8.1.3.3, 8.1.4.4, 9.1.3.4, 11.3.1 písm. b) a c), 11.3.4., 11.4.1, 11.4.2, 11.4.3 a 11.5.1 prílohy vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1998 z 5. novembra 2015, ktorým sa stanovujú podrobné opatrenia na vykonávanie spoločných základných noriem bezpečnostnej ochrany letectva v platnom znení.

 

I. časť

Udelená výnimka

1. vo vzťahu k osvedčeniu, potvrdeniu alebo akreditácii

a) s ohľadom na ods. 11.3.1 písm. b) prílohy vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1998 v platnom znení v spojení s ods. 6.11.3.1. písm. b) Národného programu ochrany civilného letectva pred činmi protiprávneho zasahovania v platnom znení sa vzťahuje na osvedčenie osôb, ktoré pracujú s röntgenovým zariadením alebo zariadením EDS, ktorého platnosť uplynie alebo uplynula od vyhlásenia krízovej situácie[1]) do dvoch mesiacov od jej odvolania,

b) s ohľadom na ods. 11.3.1 písm. c) prílohy vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1998 v platnom znení v spojení s ods. 6.11.3.1. písm. c) Národného programu ochrany civilného letectva pred činmi protiprávneho zasahovania v platnom znení sa vzťahuje na osvedčenie alebo potvrdenie osôb vykonávajúcich úlohy uvedené v bodoch 11.2.3.1 až 11.2.3.5 prílohy vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1998 v platnom znení iných ako sú osoby uvedené v písmene a) tohto bodu, ktorého platnosť uplynie alebo uplynula od vyhlásenia krízovej situácie do dvoch mesiacov od jej odvolania,

c) s ohľadom na ods. 11.5.1 prílohy vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1998 v platnom znení v spojení s ods. 6.11.5.1. Národného programu ochrany civilného letectva pred činmi protiprávneho zasahovania v platnom znení sa vzťahuje na akreditáciu fyzických osôb vykonávajúcich odbornú prípravu z bezpečnostnej ochrany (inštruktori) podľa § 34a ods. 8 zákona č. 143/1998 Z. z. v znení zákona č. 213/2019 Z. z., ktorej platnosť uplynie alebo uplynula od vyhlásenia krízovej situácie do dvoch mesiacov od jej odvolania;

 

2. vo vzťahu k opakovanej certifikácií alebo opakovanému schváleniu

a) s ohľadom na ods. 11.3.1 písm. b) prílohy vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1998 v platnom znení v spojení s ods. 6.11.3.1. písm. b) Národného programu ochrany civilného letectva pred činmi protiprávneho zasahovania v platnom znení sa vzťahuje na opakovanú certifikáciu osôb, ktoré pracujú s röntgenovým zariadením alebo zariadením EDS, ktorú nie je možné vykonať počas vyhlásenej krízovej situácie,

b) s ohľadom na ods. 11.3.1 písm. c) prílohy vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1998 v platnom znení v spojení s ods. 6.11.3.1. písm. c) Národného programu ochrany civilného letectva pred činmi protiprávneho zasahovania v platnom znení sa vzťahuje na opakovanú certifikáciu alebo opakované schválenie osôb vykonávajúcich úlohy uvedené v bodoch 11.2.3.1 až 11.2.3.5 prílohy vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1998 v platnom znení iných ako sú osoby uvedené v písmene a) tohto bodu, ktorú nie je možné vykonať počas vyhlásenej krízovej situácie,

c) s ohľadom na ods. 11.5.1 prílohy vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1998 v platnom znení v spojení s ods. 6.11.5.1. Národného programu ochrany civilného letectva pred činmi protiprávneho zasahovania v platnom znení sa vzťahuje na opakovanú certifikáciu fyzických osôb vykonávajúcich odbornú prípravu z bezpečnostnej ochrany (inštruktori), ktorú nie je možné vykonať počas vyhlásenej krízovej situácie,

d) s ohľadom na ods. 11.3.4 prílohy vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1998 v platnom znení v spojení s ods. 6.11.3.5 Národného programu ochrany civilného letectva pred činmi protiprávneho zasahovania v platnom znení na sa vzťahuje absolvovanie alebo úspešné ukončenie opakovanej certifikácii alebo opakovaného schválenia, ktoré nie je možné vykonať od počas vyhlásenej krízovej situácie;

 

3. vo vzťahu k opakovanej odbornej príprave

a) s ohľadom na ods. 11.4.1 prílohy vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1998 v platnom znení v spojení s ods. 6.11.4.1 Národného programu ochrany civilného letectva pred činmi protiprávneho zasahovania v platnom znení sa vzťahuje na výcvik v rozoznávaní zobrazení a na testovanie osôb, ktoré pracujú s röntgenovým zariadením alebo zariadením EDS, ktorý nie je možné počas vyhlásenej krízovej situácie,

b) s ohľadom na ods. 11.4.2 prílohy vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1998 v platnom znení v spojení s ods. 6.11.4.1 Národného programu ochrany civilného letectva pred činmi protiprávneho zasahovania v platnom znení na hodnotenie výkonu pracovníkov detekčnej kontroly, ktoré nie je možné vykonať počas vyhlásenej krízovej situácie,

c) s ohľadom na ods. 11.4.3 písm. a) prílohy vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1998 v platnom znení v spojení s ods. 6.11.4.2 Národného programu ochrany civilného letectva pred činmi protiprávneho zasahovania v platnom znení na opakovanú odbornú prípravu osôb vykonávajúcich úlohy uvedené v bode 11.2 prílohy vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1998 v platnom znení iné ako osoby uvedené v bode 11.4.1 a 11.4.2 prílohy vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1998 v platnom znení v prípade kompetencií nadobudnutých počas počiatočnej základnej a osobitnej odbornej prípravy a odbornej prípravy v oblasti bezpečnostnej ochrany, ktorú nie je možné vykonať počas vyhlásenej krízovej situácie,

d) s ohľadom na ods. 11.4.3 písm. a) prílohy vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1998 v platnom znení v spojení s ods. 6.11.4.2 Národného programu ochrany civilného letectva pred činmi protiprávneho zasahovania v platnom znení na opakovanú odbornú prípravu osôb vykonávajúcich úlohy uvedené v bode 11.2 prílohy vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1998 v platnom znení iné ako osoby uvedené v bode 11.4.1 a 11.4.2 prílohy vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1998 v platnom znení v prípade, keď schopnosti neboli precvičené dlhšie ako 6 mesiacov, pred návratom k služobným povinnostiam v oblasti bezpečnostnej ochrany, ktorú nie je možné vykonať počas vyhlásenej krízovej situácie;

 

4. vo vzťahu k rozhodnutiu o schválení alebo určení

a) s ohľadom na ods. 6.3.1.4 prílohy vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1998 v platnom znení na rozhodnutie o schválení oprávneného zástupcu, ktorého platnosť uplynie alebo uplynula od vyhlásenia krízovej situácie do dvoch mesiacov od jej odvolania,

b) s ohľadom na ods. 6.4.1.4 prílohy vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1998 v platnom znení na rozhodnutie o schválení známeho odosielateľa, ktorého platnosť uplynie alebo uplynula od vyhlásenia krízovej situácie do dvoch mesiacov od jej odvolania,

c) s ohľadom na ods. 8.1.3.3 prílohy vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1998 v platnom znení na rozhodnutie o schválení oprávneného dodávateľa, ktorého platnosť uplynie alebo uplynula od vyhlásenia krízovej situácie do dvoch mesiacov od jej odvolania,

d) s ohľadom na ods. 6.8.1.4 prílohy vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1998 v platnom znení na rozhodnutie o určení za leteckého dopravcu nákladu alebo poštovej zásielky do Únie z letiska v tretej krajine (ACC3), ktorého platnosť uplynie alebo uplynula od vyhlásenia krízovej situácie do dvoch mesiacov od jej odvolania,

e) s ohľadom na ods. 6.8.4.6 prílohy vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1998 v platnom znení rozhodnutie o určení za oprávneného zástupcu z tretej krajiny (RA3) alebo za známeho odosielateľa z tretej krajiny (KC3), ktorého platnosť uplynie alebo uplynula od vyhlásenia krízovej situácie do dvoch mesiacov od jej odvolania;

 

5. vo vzťahu k opätovnému overovaniu

a) s ohľadom na ods. 6.3.1.4 prílohy vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1998 v platnom znení na opätovné overovanie oprávneného zástupcu, ktoré nie je možné vykonať počas vyhlásenej krízovej situácie,

b) s ohľadom na ods. 6.4.1.4 prílohy vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1998 v platnom znení na opätovné overovanie známeho odosielateľa, ktoré nie je možné vykonať počas vyhlásenej krízovej situácie,

c) s ohľadom na ods. 8.1.3.3 prílohy vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1998 v platnom znení na opätovné overovanie oprávneného dodávateľa, ktoré nie je možné vykonať počas vyhlásenej krízovej situácie,

d) s ohľadom na ods. 8.1.4.4 a ods. 9.1.3.4 prílohy vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1998 v platnom znení na opätovné overovanie programu bezpečnostnej ochrany známeho dodávateľa, ktoré nie je možné vykonať počas vyhlásenej krízovej situácie.

 

II. časť

1. Platnosť dokladu podľa bodu 1 a 4  I. časti, ktorá uplynula alebo uplynie od vyhlásenia krízovej situácie do dvoch mesiacov od jej odvolania, sa predlžuje až do uplynutia štyroch mesiacov od odvolania krízovej situácie.

2. Činnosti podľa bodu 2 písm. a) až c), bodu 3 písm. c) a d) a bodu 5  I. časti, ktoré nie je možné vykonať od vyhlásenia krízovej situácie, sa vykonajú najneskôr do uplynutia štyroch mesiacov od odvolania krízovej situácie.

3. Činnosti podľa bodu 2 písm. d) a bodu 3 písm. a) a b)  I. časti, ktoré nie je možné vykonať od vyhlásenia krízovej situácie, sa vykonajú najneskôr do uplynutia troch mesiacov od odvolania krízovej situácie.

4. Dotknuté osoby zabezpečia také postupy, aby bola dodržaná príslušná úroveň bezpečnostnej ochrany.

 

 

__________

Poznámka: Informácia o udelení výnimky bola poslaná aj Európskej komisii.

 

Aktualizácia ku dňu 02. 04. 2020

 

[1]) § 2 písm. a) zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu.