Dobrovoľný systém oznamovania udalostí je vytvorený za účelom zhromažďovania informácií o aktuálnych alebo potenciálnych bezpečnostných nedostatkoch, ktoré nemusia byť zachytené povinným systémom oznamovania leteckých udalostí, ale ktoré oznamovateľ vníma ako potenciálne nebezpečenstvo.

 

V dobrovoľnom systéme oznamovania udalostí oznamovateľ a to bez akejkoľvek právnej alebo administratívnej povinnosti, predkladá dobrovoľné hlásenie o udalosti alebo informácie o nebezpečenstve.

 

Systém dobrovoľného oznamovania poskytuje ochranu zdrojom informácií a má za cieľ chrániť totožnosť osoby podávajúcej hlásenie. Je to spôsob ako zabezpečiť, že dobrovoľné hlásenia sú beztrestné.

 

Formát dobrovoľného oznamovania nemá predpísanú formu a môže byť podaný v ľubovoľnej forme.

 

Na účely zaslania dobrovoľného hlásenia môžete použiť formulár povinného hlásenia. 

 "Hlásenie udalosti"

 

Dobrovoľné hlásenie o udalosti v leteckej prevádzke zasielajte:
Ministerstvu dopravy a výstavby Slovenskej republiky
https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/doprava-3/letecky-a-namorny-vysetrovaci-utvar