Operačný program URBACT II

 

Operačný program URBACT II je zameraný na štrukturálnu pomoc z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci cieľa európskej územnej spolupráce vo všetkých členských štátoch za účasti Nórska a Švajčiarska.

Cieľom programu je podporovať spoluprácu v oblasti rozvoja miest a posilňovať výmenu skúseností medzi európskymi mestami.

Program mestského rozvoja URBACT II má zlepšiť účinnosť politík rozvoja miest a posilniť spoločnú koncepciu integrovaného rozvoja miest. Podporuje kapitalizáciu a šírenie znalostí a aktívne prispieva k vykonávaniu (obnovenej) lisabonskej stratégie pre rast a zamestnanosť a stratégie trvalo udržateľného rozvoja EÚ. Program zahŕňa 181 miest, 29 štátov a 5000 aktívnych členov. 


Konkrétne ciele programu URBACT II
 
 • uľahčiť výmenu skúseností a znalostí predovšetkým medzi mestami, a to na politickej, riadiacej, ale i realizačnej úrovni, 
   
 • šíriť dobrú prax výmenou skúseností a zaistiť prenos know-how,
   
 • napomáhať ako politickým činiteľom, tak riadiacim orgánom operačných programov definovať akčné plány trvalo udržateľného rozvoja miest.

Program URBACT II je zameraný na tieto priority spolupráce:
 
Priorita 1: Mestá, hnacie prvky rastu a zamestnanosti
Hlavné podtémy sú:
 • podpora podnikania,
 • zlepšovanie inovácií a znalostnej ekonomiky,
 • zamestnanosť a ľudský kapitál (zamestnateľnosť, kvalifikácia, prístup na trh práce, systémy vzdelávania a odbornej prípravy, tvorba pracovných miest najmä pre znevýhodnené skupiny a oblasti).

Priorita 2: Atraktívne a súdržné mestá

Táto priorita zahŕňa tieto hlavné podtémy:

 • integrovaný rozvoj znevýhodnených oblastí a oblastí vystavených riziku znevýhodnenia – bývalé priemyselné areály, vnútorné časti miest, zanedbané okrajové oblasti,
 • sociálna integrácia: bývanie, riadenie prisťahovalectva, mladí ľudia, zdravie, bezpečnosť, IKT, kultúra,
 • otázky životného prostredia: odpad, lepšie monitorovanie životného prostredia, lepšia kvalita vzduchu; kvalita vody a dodávka vody; obnoviteľné energie, politiky integrovanej dopravy, prechod na recyklujúcu spoločnosť,
 • správa a plánovanie miest: plánovanie miest, viacúrovňová správa, účasť občanov, územná správa (horizontálna a vertikálna).

Priorita 3: Technická pomoc

Technická pomoc je dostupná na účely zabezpečenia efektívnejšieho a účinnejšieho riadenia programu URBACT II. Riadiaci orgán poveruje zabezpečením technickej pomoci najmä sekretariát programu URBACT.

 

Príjemcovia podpory a spolufinancovanie
 

Program URBACT II je určený 27 členským štátom EÚ, Nórsku a Švajčiarsku. Príjemcami podpory môžu byť:

 • mestá,
 • regionálne orgány,
 • národné orgány,
 • univerzity a výskumné centrá.
 • Mimo vyššie uvedených subjektov môžu byť účastníkmi programu tiež európske siete miest, európske tematické siete zaoberajúce sa urbánnym rozvojom, národné a medzinárodné siete miestnych orgánov ale aj  subjekty súkromného sektoru.

Účastníci projektu sú spolufinancovaní:

 • z ERDF až do výšky 80% v rámci cieľa Konvergencia,
 • z ERDF až do výšky 70% v rámci cieľa Konkurencieschopnosť,
  až do výšky 50% národných príspevkov pre účastníkov z Nórska a Švajčiarska.


Domovské stránky programu: http://urbact.eu

 

PROJEKTY PROGRAMU URBACT II

V rámci programu URBACT II boli realizované 2 typy projektov:

 • tematické siete
 • pracovné skupiny

Základná charakteristika:

 

 

Tematické siete

Pracovné skupiny

Partnerstvo (min–max)

8–12

6–8

Hlavný partner

mesto

verejný subjekt

Trvanie projektu (max)

36 mesiacov

24 mesiacov

Rozpočet (min–max)

300.000–710.000 €

150.000–300.000 €

 
Tvorba tematických sietí a pracovných skupín umožňuje mestám a iným verejným orgánom zosúladiť a vymeniť si skúsenosti, identifikovať dobré praktiky a navrhnúť možnosti ich rozšírenia smerom k mestským odborníkom a politikom.