Skočiť na obsah

URBACT – Slovenské kontaktné miesto

Funkciu národného kontaktného miesta operačného programu URBACT v Slovenskej republike vykonáva oddelenie mestského rozvoja sekcie bytovej politiky a mestského rozvoja MDV SR. URBACT – Slovenské kontaktné miesto poskytuje informácie o OP URBACT III v slovenskom jazyku. Je platformou pre dialóg, výmenu skúseností v oblasti mestského rozvoja.

  • potenciálnym žiadateľom poskytuje informácie o programe, aktivitách a prebiehajúcich výzvach
  • aktérov zapojených do rozvoja miest na lokálnej, regionálnej, národnej úrovni a úrovni EÚ  informuje o výstupoch a záveroch, ktoré vyplynuli z činnosti sietí
  • Podporuje dialóg o udržateľnom mestskom rozvoji medzi rôznymi úrovňami správy
  • Sekretariátu programu URBACT III poskytuje podporu pri organizácii vzdelávacích aktivít v oblasti udržateľného rozvoja miest

URBACT – Slovenské kontaktné miesto sprostredkúva sekretariátu programu a zahraničným partnerom informácie o aktualitách, novinkách, príkladoch dobrej praxe či problémoch v oblasti mestského rozvoja v SR.

 

Logo URBACT - Slovenské kontaktné miestoURBACT – Slovenské kontaktné miesto:

urbact@mindop.sk

http://urbact.eu/urbact-slovenska-republika

Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Námestie slobody 6

810 05 Bratislava

https://www.facebook.com/urbactSK/

https://twitter.com/URBACT_SK