URBACT III - Implementačné siete

 

 Prvá výzva na predkladanie návrhov na tvorbu implementačných sietí prebehla v marci až v júni 2016

Bližšie informácie o schválených projektoch nájdete v v časti Archív

  
Hlavným cieľom siete pre implementáciu je zlepšiť schopnosť európskych miest realizovať integrované stratégie pre udržateľný mestský rozvoj. Výzva je určená pre:
 
 • mestá z 28 členských štátov Európskej únie a dvoch partnerských krajín – Nórska a Švajčiarska
 • ktoré už majú integrovanú mestskú stratégiu/akčný plán riešiaci konkrétnu politickú výzvu
 • a zabezpečené financovanie na implementáciu tejto stratégie/akčného plánu

Spojenie s implementačnou sieťou programu URBACT vám umožní pracovať s ďalšími mestami a posilňovať politiky, ktoré sú prioritou pre vaše mesto, či už v súvislosti s hospodárskym rozvojom, obnovou miest, bývaním, mobilitou, sociálnou inklúziou, energetickou efektívnosťou, nízkym obsahom uhlíka v mestskom prostredí, atď.

Budete môcť preskúmať celý rad problémov súvisiacich s implementáciou vašej integrovanej mestskej stratégie alebo akčného plánu, medzi ktoré patrí:

 • Ako môže vaše mesto podporovať integrovaný prístup pri implementácii akčného plánu?
 • Ako môže vaše mesto zapojiť ďalšie miestne zainteresované strany vo fáze implementácie?
 • Ako môžete zmerať vplyv dosiahnutý prostredníctvom politického zásahu?
 • Aké kroky musíte vykonať v projektovom procese (príprava projektov, organizácia výziev na predkladanie projektov, podpora napĺňania projektov)?
 • Ako môžete prejsť od stratégie k operatívnemu akčnému plánu?
 • Čo môžu priniesť projekty verejno-súkromného partnerstva (PPP projekty) do realizácie vašej stratégie?
 • Ako môžete nastaviť inteligentné verejné obstarávanie?
 • Ako môžete zlepšiť financovanie prostredníctvom finančných inovácií?

 

OFICIÁLNE DOKUMENTY VZŤAHUJÚCE SA K VÝZVE NA PREDKLADANIE NÁVRHOV
 

 

PODÁVANIE ŽIADOSTÍ
 

Postup podávania žiadostí je uvedený vo výzve na predkladanie návrhov. Žiadatelia musia vytvoriť a predložiť svoje žiadosti v angličtine prostredníctvom on-line platformy SYNERGIE-CTE. Táto platforma bude čoskoro k dispozícii.
 

PRIJÍMATELIA
 

Oprávnenými prijímateľmi podpory pre implementačné siete sú najmä: 

 • mestá z 28 členských štátov EÚ, Nórska a Švajčiarska s integrovanou mestskou stratégiou/akčným plánom so zabezpečeným financovaním pre všetky alebo časť projektov alebo činností uvedených v stratégii/akčnom pláne s

V programe URBACT III sa pod pojmom „mesto“ rozumejú orgány verejnej správy predstavujúce: 

 • mestá, samosprávy; 
 • mestské časti a obvody v prípade, ak ich zastupuje politickosprávna inštitúcia, ktorá má právomoci na tvorbu a implementáciu politík v oblasti, ktorú pokrýva sieť programu URBACT, do ktorej sa chcú zapojiť;
 • metropolitné orgány a organizované aglomerácie v prípade, keď ich zastupuje politickosprávna inštitúcia, ktorá má delegované kompetencie/právomoci na tvorbu a implementáciu politík v oblasti, ktorú sieť programu URBACT pokrýva

Mestá nie sú limitované veľkosťou (počtom obyvateľov).

 

DATABÁZA EXPERTOV URBACT
 

Kandidáti vedúcich partnerov vyberú a navrhnú svojich vedúcich expertov z online databázy overených expertov URBACT. Zoznam overených expertov URBACT III je k dispozícii na odkaze: http://urbact.eu/experts-list

Výzva pre expertov URBACT je otvorená počas celého trvania programu URBACT III (odkaz: https://mindop.sk/ministerstvo-1/mestsky-rozvoj-6/urbact/urbact-iii/vyzvy/vyzva-pre-odbornikov)

 

UŽITOČNÉ DOKUMENTY
 
KONTAKT URBACT Secretariat

Kristijan Radojcic k.radojcic@urbact.eu

KONTAKT MDV SR

URBACT - Slovenské kontaktné miesto urbact@mindop.sk