Osobný úrad

Činnosť útvaru priamo riadi a usmerňuje generálny riaditeľ osobného úradu.

Pôsobnosť a príslušnosť odboru ľudských zdrojov:

 1. zabezpečuje implementáciu štátnej politiky – zamestnanosti rezortu, rodinnú politiku, zdravotnú politiku, politiku rodovej rovnosti.
 2. spracováva informácie, analýzy a návrhy charakterizujúce vývoj a štruktúru zamestnanosti pre potreby zisťovania prehľadov o vývoji na trhu práce,
 3. vypracúva služobné predpisy upravujúce podrobnosti uplatňovania zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 4. spracováva Štatút, Organizačný poriadok, Služobný poriadok, Pracovný poriadok, Registratúrny poriadok a spolupracuje pri tvorbe ďalších organizačných noriem ministerstva,
 5. pripravuje a realizuje agendu výberových konaní na obsadenie štátnozamestnaneckých miest a miest zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme,
 6. vyhlasuje v tlači a na webovom sídle vonkajšie výberové konania na obsadenie štátnozamestnaneckých miest a miest pri výkone práce vo verejnom záujme na ministerstve,
 7. realizuje komplexnú administráciu procesu vzniku, zmeny a skončenia štátnozamestnaneckého pomeru a pracovnoprávne vzťahy pri výkone práce vo verejnom záujme,
 8. vedie agendu osobných spisov štátnych zamestnancov a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme vrátane zabezpečenia ochrany osobných údajov zamestnancov,
 9. zabezpečuje vydávanie služobných preukazov,
 10. pripravuje návrhy na vymenovanie a odvolanie štátnych tajomníkov ministerstva a generálneho tajomníka,
 11. zabezpečuje v zmysle zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov vymenovanie a odvolanie riaditeľa štátneho podniku, predsedu dozornej rady a členov dozornej rady štátneho podniku,
 12. zabezpečuje agendu majetkových priznaní vedúcich zamestnancov, ktorí sú štatutárnymi orgánmi rozpočtových organizácií a členov dozorných rád štátnych podnikov v zakladateľskej pôsobnosti ministerstva,
 13. zabezpečuje realizáciu personálnej politiky rezortu vo vzťahu k inštitúciám Európskej únie,
 14. koordinuje a metodicky usmerňuje prípravu a vypracovávanie vnútrorezortných riadiacich a organizačných noriem a individuálnych aktov riadenia ministerstva,
 15. vedie evidenciu vnútorných riadiacich aktov ministerstva a sleduje ich účinnosť,
 16. zverejňuje rezortné predpisy v publikačnom prostriedku ministerstva (Vestník MDV SR) na portáli Slov-lex na základe požiadaviek organizačných útvarov,
 17. zabezpečuje prostredníctvom sekcie rozpočtu a financovania objednávky stravovacích poukážok podľa evidencie dochádzky a predkladá ich na zúčtovanie,
 18. metodicky usmerňuje poverených zamestnancov pri evidencii dochádzky v elektronickom dochádzkovom systéme.

Pôsobnosť a príslušnosť odboru odmeňovania:

 1. vypracúva návrhy služobných predpisov a riadiacich aktov v oblasti odmeňovania tvorby a použitia sociálneho fondu a rezortných ocenení,
 2. metodicky usmerňuje služobné úrady, ku ktorým ministerstvo vykonáva zriaďovateľskú funkciu a vedúcich štátnych zamestnancov pri vypracovávaní podkladov na zostavenie návrhu rozpočtu limitu počtu zamestnancov, výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (OOV),
 3. koordinuje, zabezpečuje a kontroluje dodržiavanie plnenia limitu počtu zamestnancov, výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a OOV v rozpočtových organizáciách v pôsobnosti ministerstva,
 4. vypracúva návrhy a oznámenia o výške a zložení funkčného platu a odmeny zamestnancov ministerstva a vedúcich zamestnancov organizácií, príplatky, náhrady za pohotovosť, odstupné, odchodné a paušálne náhrady zamestnancom úradu ministerstva, vrátane podkladov na zúčtovanie a vedie ich evidenciu,
 5. spracováva a predkladá MF SR údaje o zaraďovaní zamestnancov do platových tried o výške a štruktúre platov,
 6. metodicky usmerňuje organizačné útvary ministerstva a organizácie v pôsobnosti kapitoly ministerstva pri odmeňovaní zamestnancov, vypracovávaní opisov štátnozamestnaneckých miest a opisov pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme,
 7. zabezpečuje uplatňovanie mzdových predpisov a koordinuje činnosť v služobných úradoch, ku ktorým ministerstvo vykonáva zriaďovateľskú funkciu, u riaditeľov rozpočtových a podnikateľských organizácií v pôsobnosti ministerstva,
 8. koordinuje hodnotenie pracovných činností v rozpočtových organizáciách v pôsobnosti ministerstva a predkladá ich MPSVR SR,
 9. koordinuje prípravu, realizáciu a vyhodnocovanie Dohody o spolupráci pri realizovaní hospodárskeho a sociálneho partnerstva medzi ministerstvom, príslušnými odborovými a zamestnávateľskými zväzmi,
 10. vecne, organizačne a programovo zabezpečuje informatívne porady a konzultačné stretnutia s odborovými a zamestnávateľskými zväzmi zamerané na riešenie zásadných otázok rezortu, vývoja miezd a zamestnanosti, problematiky pracovných a životných podmienok zamestnancov, koordinuje tvorbu a použitie sociálneho fondu, spracovanie návrhov na zapožičanie štátnych vyznamenaní a udelenie rezortných ocenení,
 11. vykonáva štatistickú klasifikáciu zamestnaní (KZAM) podľa činnosti, ktorú zamestnanci vykonávajú a vedie ich databázu,
 12. analyzuje mzdový vývoj, spracováva stanoviská, štatistické výkazy, prehľady o počtoch zamestnancov, o čerpaní výdavkov na mzdy, platy a OOV a podklady k rozpočtovým opatreniam a záverečnému účtu za uvedenú oblasť,
 13. zabezpečuje agendu dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a vedie agendu výsluhových prídavkov v stavebníctve.

 

Pôsobnosť a príslušnosť odboru vzdelávania:

 1. vypracúva návrhy služobných predpisov v oblasti vzdelávania,
 2. vypracúva plán vzdelávania a vyhodnotenie vzdelávania na ministerstve,
 3. zabezpečuje vzdelávanie štátnych zamestnancov a zamestnancov vykonávajúcich práce vo verejnom záujme na ministerstve v zmysle plánu vzdelávania,
 4. vedie evidenciu účastí zamestnancov na vzdelávaní,
 5. vedie evidenciu mentorov,
 6. spolupracuje s príslušnými organizačnými útvarmi pri zabezpečovaní odbornej prípravy na získanie osobitného kvalifikačného predpokladu pre zamestnancov obcí zabezpečujúcich činnosť stavebného úradu a prenesený výkon štátnej správy na úseku bývania,
 7. zabezpečuje implementáciu štátnej politiky v oblasti detí a mládeže,
 8. zúčastňuje sa na koordinácii odborného vzdelávania a prípravy pre potreby trhu práce v súlade so zákonom č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 9. vypracúva odvetvovú koncepciu odborného vzdelávania a prípravy žiakov na výkon povolania a odborných činností v rezorte, ktorú upravuje najmenej raz za štyri roky,
 10. predkladá Rade vlády SR pre odborné vzdelávanie a prípravu odvetvovú koncepciu odborného vzdelávania a prípravy žiakov na výkon povolania a odborných činností v rezorte,
 11. prerokúva s MŠVVŠ SR vydávanie štátnych vzdelávacích programov pre odborné vzdelávanie v rozsahu svojej odvetvovej pôsobnosti,
 12. podieľa sa na organizovaní celoštátnych prezentačných výstav a súťaží pre stredné odborné školy,
 13. organizuje a vedie zasadnutia Pracovnej skupiny pre koordináciu rozvoja odborného vzdelávania a prípravy pre trh práce v rezorte dopravy a výstavby SR.