Od roku 2009 sa výsledky autoškôl neuverejňujú

Podľa ustanovenia § 86 ods. 14 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách bolo „ministerstvo vnútra povinné predložiť ministerstvu dopravy informácie o autoškolách, ktoré prihlásili žiadateľa o vodičské oprávnenie na skúšky z odbornej spôsobilosti, a informácie o výsledku jednotlivých častí skúšok žiadateľov o vodičské oprávnenie na elektronických nosičoch polročne vždy do 15. dňa nasledujúceho polroka v tomto rozsahu:

  1. identifikačné údaje o prevádzkovateľovi autoškoly, a to
    1. ak ide o fyzickú osobu, meno a priezvisko, adresu bydliska alebo adresu prevádzky autoškoly,
    2. ak ide o právnickú osobu, názov alebo obchodné meno a adresu sídla alebo adresu prevádzky autoškoly,
  2. počty vyskúšaných žiadateľov o vodičské oprávnenie a ich percentuálny podiel neúspešnosti pri  jednotlivých častiach skúšky za každú autoškolu osobitne.“.

Vzhľadom na to, že zákon č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách bol od 1. februára 2009 zrušený a nový zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov túto povinnosť Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky neukladal, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky tieto údaje nemalo k dispozícii a z uvedeného dôvodu ich ani od roku 2009 neuverejňuje na svojej webovej stránke.

V súvislosti s uvedeným § 12 ods. 3 zákona č. 93/2005 Z. z. zákona o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý Ministerstvu dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky ukladal povinnosť predmetné údaje na svojej webovej stránke uverejňovať, bol od 1. júna 2010 zrušený (Čl. VI bod 2. zákona č. 144/2010 Z. z.).