Oprava technických údajov v osvedčení o evidencii časti II

Podľa § 39 ods. 13 zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 106/2018 Z. z.“) je osvedčenie o evidencii časť II neplatné, ak záznamy v ňom uvedené nezodpovedajú skutočnosti. Z tohto dôvodu, ak údaje uvedené v osvedčení o evidencii časť II sú chybné, tak je potrebné požiadať príslušný úrad o opravu technických údajov v osvedčení o evidencii časti II.

A. Oprava technických údajov v osvedčení o evidencii na okresnom úrade

Okresný úrad odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií podľa § 138 písm. a) desiateho bodu zákona č. 106/2018 Z. z. vykonáva zmeny údajov v osvedčení o evidencii časť II z dôvodu inej technickej zmeny na vozidle podľa § 37 zákona č. 106/2018 Z. z. Medzi inú technickú zmenu podľa § 41 písm. k) vyhlášky č. 131/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti schvaľovania vozidiel (ďalej len „vyhláška č. 131/2018 Z. z.“) patrí aj oprava nesprávnych technických údajov v osvedčení o evidencii časti II.

Návrh na opravu nesprávnych technických údajov v osvedčení o evidencii časti II podľa § 42 ods. 1 a 13 obsahuje:

 1. identifikačné údaje navrhovateľa,
 2. identifikačné údaje vozidla v rozsahu značka vozidla, obchodný názov vozidla, typ vozidla, variant typu vozidla a verzia variantu typu vozidla, druh vozidla, kategória vozidla, obchodné meno výrobcu vozidla, identifikačné číslo vozidla VIN a evidenčné číslo vozidla,
 3. originál osvedčenia o evidencii časť I a časť II alebo originál technického osvedčenia vozidla v listinnej podobe; a to aj pri elektronickej komunikácii,
 4. doklad preukazujúci správny technický údaj, medzi ktoré patrí potvrdenie výrobcu alebo zástupcu výrobcu vozidla o správnych údajoch, alebo potvrdenie výrobcu alebo zástupcu výrobcu vozidla s kópiu vystaveného osvedčenia o evidencii časti II alebo technického osvedčenia vozidla vystavené priamo výrobcom alebo zástupcom výrobcu.

Za podanie návrhu o zmenu údajov v osvedčení o evidencii časť II z dôvodu inej technickej zmeny na vozidle je podľa Položky 68 písm. o) sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je prílohou k zákonu č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „sadzobník správnych poplatkov“), potrebné uhradiť správny poplatok vo výške 10 eur.

Okresný úrad odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií vystaví nové osvedčenie o evidencii časť II so správnymi technickými údajmi. Tieto zmeny prevádzkovateľ vozidla je povinný oznámiť aj orgánu Policajného zboru, pričom ak došlo k zmenám, ktoré majú vplyv na vydanie osvedčenia o evidencii časť I, orgán Policajného zboru odoberie osvedčenie o evidencii časť I a vydá nové osvedčenie o evidencii časť I. Správny poplatok za vydanie osvedčenia o evidencii časť I podľa Položky 68a písm. a) sadzobníka správnych poplatkov je 6 eur alebo za vydanie osvedčenia o evidencii časť I urýchlene do dvoch pracovných dní na výslovnú žiadosť poplatníka vrátane doručenia osvedčenia o evidencii časť I na určenú adresu podľa Položky 68a písm. c) sadzobníka správnych poplatkov je 30 eur.

B. Oprava technických údajov v osvedčení o evidencii na orgáne Policajného zboru

Zrušenie zápisu nesprávnych alebo neúplných údajov uvádzaných v osvedčení o evidencii časť II a zápis správnych údajov do týchto dokladov podľa § 116 ods. 1 písm. g) zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 8/2009 Z. z.“) vykonáva aj orgán Policajného zboru (príslušný dopravný inšpektorát).

Podľa § 116 ods. 6 zákona č. 8/2009 Z. z. na vykonanie opravy je držiteľ vozidla povinný predložiť osvedčenie o evidencii časť I a osvedčenie o evidencii časť II, ďalšie doklady preukazujúce splnenie podmienok na vykonanie zmeny v evidencii vozidiel, preukázať svoju totožnosť a vyplniť príslušné tlačivo, ak je na tento úkon zavedené.

Pri oprave technických údajov orgán Policajného zboru vystaví vždy nové osvedčenie o evidencii časť II. Správny poplatok za vydanie osvedčenia o evidencii časť I podľa Položky 68a písm. b) sadzobníka správnych poplatkov je 6 eur.

Ak došlo k zmenám, ktoré majú vplyv na vydanie osvedčenia o evidencii časť I, orgán Policajného zboru odoberie osvedčenie o evidencii časť I a vydá nové osvedčenie o evidencii časť I. Správny poplatok za vydanie osvedčenia o evidencii časť I podľa Položky 68a písm. a) sadzobníka správnych poplatkov je 6 eur alebo za vydanie osvedčenia o evidencii časť I urýchlene do dvoch pracovných dní na výslovnú žiadosť poplatníka vrátane doručenia osvedčenia o evidencii časť I na určenú adresu podľa Položky 68a písm. c) sadzobníka správnych poplatkov je 30 eur.

C. Príklady nesprávnych technických údajov v osvedčení o evidencii časť II

Najčastejšími príkladmi nesprávnych technických údajov v osvedčení o evidencii časť II je nesprávny údaj o najväčších prípustných hmotnostiach vozidla alebo chybný zápis spájacieho zariadenia.

C1. Nesprávny údaj o najväčších prípustných hmotnostiach vozidla

Zapisované údaje o najväčších prípustných hmotnostiach vozidla v osvedčení o evidencii časti II sú:

 • Položka 32 F.1 Najväčšia technicky prípustná celková hmotnosť – znamená najväčšiu hmotnosť vozidla v „kg“ stanovenú výrobcom závisiacu od jeho konštrukcie a výkonu, napríklad „18000“.
 • Položka 33 N Najväčšia technicky prípustná hmotnosť pripadajúca na nápravu 1/2/3/4 – znamená hmotnosť v „kg“ zodpovedajúcu najväčšiemu statickému vertikálnemu zaťaženiu povrchu vozovky vyvinutému nápravou, ktorú na základe konštrukcie vozidla a nápravy stanoví výrobca vozidla. Údaje sa vyznačujú v poradí od prvej po poslednú nápravu navzájom oddelené znakom „/“, napríklad „7500/9500/9500“; ak vozidlo má viac ako štyri nápravy, najväčšia technicky prípustná hmotnosť pripadajúca na nápravu piatu až poslednú sa uvedie v ďalších úradných záznamoch, napríklad „*33.5 : 9000, *33.6 : 9000“.
 • Položka 34 F.3 Najväčšia technicky prípustná hmotnosť jazdnej súpravy – znamená najväčšiu hmotnosť v „kg“ ťahaných vozidiel v jazdnej súprave zloženej z motorového vozidla a prípojného vozidla alebo z motorového vozidla a prípojných vozidiel stanovených výrobcom, napríklad „40000“. Ak výrobca vozidla určil najväčšiu technicky prípustnú hmotnosť jazdnej súpravy v závislosti od rýchlosti vozidla, napríklad pri vozidlách používaných na nadmerné prepravy, v ďalších úradných záznamoch sa uvedie alternatívny záznam, napríklad „*34: 150000 kg pri maximálne rýchlosti 45 km · h-1“.
 • Položka 35 Najväčšia technicky prípustná hmotnosť prípojného vozidla O.1 brzdeného, O.2 nebrzdeného – znamená najväčšiu hmotnosť v „kg“ ťahaného vozidla alebo ťahaných vozidiel, brzdeného vozidla alebo brzdených vozidiel a nebrzdeného vozidla alebo nebrzdených vozidiel stanovenú výrobcom, napríklad „750“; ak pri vozidle táto položka nie je vyplnená, vozidlo nie je určené na ťahanie prípojných vozidiel.

Opravu technických údajov v osvedčení o evidencii časti II pre nesprávny údaj o najväčších prípustných hmotnostiach vozidla môže vykonať okresný úrad odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ale aj príslušný orgán Policajného zboru (dopravný inšpektorát). O opravu je možné požiadať viacerými spôsobmi, pričom je potrebné doložiť viaceré doklady:

1. Oprava na základe potvrdenia výrobcu vozidla resp. zástupcu výrobcu

Pokiaľ výrobca vozidla resp. zástupca výrobcu potvrdí, že vozidlo bolo vyrobené s inými hmotnosťami, ktoré súhlasia s výrobným štítkom vozidla, pričom v potvrdení sú uvedené všetky potrebné údaje pre zápis údajov do osvedčenia o evidencii časť II, tak oprava sa vykoná na základe tohto potvrdenia.

2. Oprava na základe protokolu o technickej kontrole vozidla

Pokiaľ pri technickej kontrole vozidla bolo vozidlo vyhodnotené, že zápis v dokladoch vozidla sa nezhoduje s údajmi na vozidle (na výrobnom štítku vozidla), tak v protokole o technickej kontrole vozidla kontrolný technik uvedie, aké správne údaje o najväčších prípustných hmotnostiach potrebné pre správny zápis údajov do osvedčenia o evidencii časť II.

3. Oprava na základe predloženej fotografie výrobného štítka vozidla

Pokiaľ prevádzkovateľ vozidla alebo držiteľ vozidla predloží fotografiu výrobného štítku vozidla, tak oprava údajov v osvedčení o evidencii časť II sa vykoná na základe týchto fotografií. Príslušný úrad si tieto fotografie založí do spisu.

4. Oprava na základe porovnania údajov na vozidle

Pokiaľ prevádzkovateľ vozidla alebo držiteľ vozidla pristaví vozidlo na porovnanie údajov uvádzaných v dokladoch vozidla s údajmi na vozidle (na výrobnom štítku vozidla), tak príslušný úrad si tieto údaje sám preverí a na základe vlastného zistenia opraví príslušné položky v osvedčení o evidencii časti II. Fotodokumentáciu resp. vlastné zistenia si príslušný úrad založí do spisu.

C2. Chybný zápis spájacieho zariadenia

Zapisované údaje o spájacom zariadení do osvedčenia o evidencii časti II sú:

 • Položka 44.1 Trieda – znamená klasifikáciu spájacieho zariadenia podľa typu a rozdielov medzi štandardnými spájacími zariadeniami a neštandardnými spájacími zariadeniami. Ako trieda spájacieho zariadenia sa uvádza text z číselníka trieda spájacieho zariadenia, ktorý typový schvaľovací orgán zverejňuje na svojom webovom sídle.
 • Položka 44.2 Značka – ide o označenie výrobcu spájacieho zariadenia, napríklad „ROCKINGER“.
 • Položka 44.3 Typ – ide o výrobcom stanovené označenie spájacieho zariadenia znamenajúce spájacie zariadenie, ktoré je dané triedou spájacieho zariadenia, značkou výrobcu, vonkajším tvarom alebo hlavnými rozmermi alebo inými základnými rozdielmi v konštrukcii a charakteristickými hodnotami D, S, V a U, napríklad „56E“.
 • Položka 45 Schvaľovacia značka – ide o značku typového schválenia EÚ spájacieho zariadenia, napríklad „e1 00-1234“, homologizačnú značku spájacieho zariadenia, napríklad „E8 00-1234“ alebo značku typového schválenia spájacieho zariadenia, napríklad „27MD N-12345“.
 • Položka 46 Najväčšia technicky prípustná hmotnosť v bode spojenia – horný záves, spodný záves, točnica – znamená hmotnosť v „kg“ zodpovedajúcu najväčšiemu prípustnému statickému vertikálnemu zaťaženiu prenášanému prípojným vozidlom na ťažné vozidlo v bode spojenia vychádzajúcu z konštrukcie motorového vozidla a z konštrukcie spájacieho zariadenia a stanovenú výrobcom, napríklad „horný záves: 2000, spodný záves: 2500 točnica: -“ pri vozidle so systémom čap-oko trieda C50-X, „horný záves: 100, spodný záves: – točnica: -“ pri vozidle s guľou ISO 50 trieda A50 alebo „horný záves: – spodný záves: – točnica: 12000“ pri ťahači návesu a pri návese.

  Ak má vozidlo viac spájacích zariadení, ďalšie spájacie zariadenie sa uvedie v oddiele ďalšie úradné záznamy, napríklad 44.1/44.2/44.3/45/46.2: A50-X/GALIA/E580/e27 00-1234/120.

Opravu technických údajov v osvedčení o evidencii časti II pre chybný zápis spájacieho zariadenia môže vykonať okresný úrad odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ale aj príslušný orgán Policajného zboru (dopravný inšpektorát). O opravu je možné požiadať viacerými spôsobmi, pričom je potrebné doložiť viaceré doklady:

1. Oprava na základe potvrdenia výrobcu vozidla resp. zástupcu výrobcu

Pokiaľ výrobca vozidla resp. zástupca výrobcu potvrdí, že na vozidle je namontované spájacie zariadenie, pričom v potvrdení sú uvedené všetky potrebné údaje pre zápis údajov do osvedčenia o evidencii časť II, tak oprava sa vykoná na základe tohto potvrdenia.

2. Oprava na základe protokolu o technickej kontrole vozidla

Pokiaľ pri technickej kontrole vozidla bolo vozidlo vyhodnotené, že zápis v dokladoch vozidla sa nezhoduje s údajmi na vozidle, tak v protokole o technickej kontrole vozidla kontrolný technik uvedie, aké spájacie zariadenie je na vozidle namontované vrátane všetkých potrebných údajov pre správny zápis údajov do osvedčenia o evidencii časť II.

3. Oprava na základe predloženej fotografie výrobného štítka spájacieho zariadenia

Pokiaľ prevádzkovateľ vozidla alebo držiteľ vozidla predloží fotografiu spájacieho zariadenia na vozidle vrátane fotografie výrobného štítku spájacieho zariadenia, tak oprava údajov v osvedčení o evidencii časť II sa vykoná na základe týchto fotografií. Príslušný úrad si tieto fotografie založí do spisu. Pokiaľ by aj niektorý potrebný údaj pre zápis spájacieho zariadenie bol na výrobnom štítku nečitateľný, tak príslušný úrad pri oprave príslušnej položky uvedie „nezistené“, okrem údaju najväčšej prípustnej hmotnosti v bode spojenia, tam sa pri nezistenom údaje uvedie „-“.

4. Oprava na základe porovnania údajov na vozidle

Pokiaľ prevádzkovateľ vozidla alebo držiteľ vozidla pristaví vozidlo na porovnanie údajov uvádzaných v dokladoch vozidla s údajmi na vozidle, tak príslušný úrad si tieto údaje sám preverí a na základe vlastného zistenia opraví príslušné položky v osvedčení o evidencii časti II. Fotodokumentáciu resp. vlastné zistenia si príslušný úrad založí do spisu.