Skočiť na obsah

„Premiestňovanie“ výcvikových vozidiel

Výcvikové vozidlá používané v kurzoch základnej kvalifikácie alebo v kurzoch pravidelného výcviku musia podľa § 14 vyhlášky MDVRR SR č. 44/2016 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 280/2006 Z. z. o povinnej základnej kvalifikácií a pravidelnom výcviku niektorých vodičov v znení neskorších predpisov spĺňať minimálne požiadavky výcvikového vozidla pri skúškach z odbornej spôsobilosti pre príslušnú skupinu. Rovnako musia tieto vozidlá spĺňať aj podmienku § 22 vyhlášky MV SR č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 vyhlášky MDVRR SR č. 45/2015 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Od účinnosti novely zákona č. 280/2006 Z. z. o povinnej základnej kvalifikácií a pravidelnom výcviku niektorých vodičov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 280/2006 Z. z.“), sa od 1.1. 2016 kurzom základnej kvalifikácie môžu podrobiť aj žiadatelia o získanie príslušného vodičského oprávnenia, ktorí sú zapísaní v autoškole vo vodičskom kurze. Ak kurz základnej kvalifikácie vykonáva autoškola (rovnaký subjekt, ktorý má udelenú registráciu podľa zákona č. 280/2006 Z. z. a zároveň podľa zákona č. 93/2005 Z. z.), kurz základnej kvalifikácie sa môže vykonať súbežne alebo môže byť súčasťou vodičského kurzu v autoškole. V danom prípade, musí učebná osnova vodičského kurzu (teoretická + praktická časť kurzu na získanie vodičského oprávnenia) obsahovať aj učebnú osnovu kurzu základnej kvalifikácie v rozsahu a obsahu uvedenom v prílohe č. 1 zákona č. 280/2006 Z. z.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že výcvikové vozidlo zaradené v technickej základni autoškoly alebo školiaceho strediska, môže byť „premiestňované“ iba v rámci daného subjektu (z autoškoly do školiaceho strediska a opačne).

V prípade, že daná autoškola nie je držiteľom registrácie na vykonávanie kurzov podľa zákona č. 280/2006 Z. z. (alebo školiace stredisko nie je držiteľom registrácie na vykonávanie kurzov podľa zákona č. 93/2005 Z. z.) a nemá svoje vozidlo zaradené ako výcvikové vozidlo vo svojej technickej základni, môže ho poskytnúť (napr. prenajať a pod.) inej autoškole alebo školiacemu stredisku.