Verejná konzultácia Európskej komisie o základnej kvalifikácií a pravidelnom výcviku

Európska komisia spustila verejnú konzultáciu v období od 17.07.2013 do 25.10.2013 k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2003/59/ES o základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku vodičov určitých cestných vozidiel nákladnej a osobnej dopravy v platnom znení )ďalej len „smernica 2003/59/ES).

Cieľom verejnej konzultácie je poskytnúť dostatočné informácie, aby sa posúdilo, či opatrenia stanovené smernicou 2003/59/ES sú účinné a či splnili svoje ciele. Následne Európska komisia posúdi všetky informácie a pripraví následné kroky, vrátane prípadnej revízie smernice 2003/59/ES.

Podrobnosti ohľadne verejnej konzultácie sú zverejnené na internetovej stránke Európskej komisie: http://ec.europa.eu/transport/media/consultations/2013-professional-drivers-training_en.htm