TYPOVÉ SCHVÁLENIE VOZIDLA

Výrobca alebo zástupca výrobcu typu vozidla je pred jeho uvedením do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách povinný písomne požiadať štátny dopravný úrad o udelenie:

 • typového schválenia vozidla podľa § 5 zákona č. 725/2004 Z. z. alebo
 • typového schválenia vozidla vyrobeného v malej sérii podľa § 6 zákona č. 725/2004 Z. z. alebo
 • viacstupňového typového schválenia vozidla podľa § 7 zákona č. 7 zákona č. 725/2004 Z. z..

 

Žiadosť o udelenie typového schválenia vozidla sa podáva za každý typ vozidla samostatne.

 

Žiadosť o udelenie typového schválenia vozidla podľa § 5, § 6 alebo § 7 musí obsahovať:

 

 1. identifikačné údaje o žiadateľovi, a to
  1. ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu, obchodné meno, identifikačné číslo, ak bolo pridelené, miesto podnikania a podpis,
  2. ak ide o právnickú osobu – podnikateľa, obchodné meno a sídlo, identifikačné číslo (IČO), meno a priezvisko osoby alebo osôb, ktoré sú jeho štatutárnym orgánom, podpis štatutárneho orgánu a odtlačok pečiatky,
 2. značku, obchodný názov, typ, druh a kategóriu vozidla,
 3. účel, na ktorý má byť typ vozidla použitý, 
 4. údaj o tom, či typ vozidla bude uvedený do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách v Slovenskej republike,

 

Prílohy žiadosti podľa § 5 alebo § 6:

 1. informačný zväzok 
 2. certifikát preukazujúci zavedený systém riadenia a kvality výroby alebo vyhlásenie výrobcu o zavedenom systéme riadenia a kvality výroby spolu s jeho preukázaním. (napr. STN EN ISO 9001 Systémy manažérstva kvality. Požiadavky (ISO 9001) (01 0320)), 
 3. správny poplatok vo výške 150,- eur (pre O1, O2, Ra, Sa, Pn, a Ls) alebo 200,- eur (pre ostatné kategórie) podľa položky 67 písm. a) Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je prílohou zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

 

Prílohy žiadosti podľa § 7:

 1. osvedčenie o typovom schválení základného vozidla v predchádzajúcich stupňoch, 
 2. informačná zložka, ktorá zodpovedá stavu výroby typu dokončeného vozidla, ktorú výrobca alebo zástupca výrobcu nepredkladal v predchádzajúcom konaní o typovom schválení základného vozidla, 
 3. certifikát preukazujúci zavedený systém riadenia a kvality výroby alebo vyhlásenie výrobcu o zavedenom systéme riadenia a kvality výroby spolu s jeho preukázaním. (napr. STN EN ISO 9001 Systémy manažérstva kvality. Požiadavky (ISO 9001) (01 0320)), ktoré výrobca alebo zástupca výrobcu nepredkladal v predchádzajúcom konaní o typovom schválení základného vozidla 
 4. správny poplatok vo výške 150,- eur (pre O1, O2, Ra, Sa, Pn, a Ls) alebo 200,- eur (pre ostatné kategórie) podľa položky 67 písm. d) Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je prílohou zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

 

Informačnou zložkou je úplná zložka údajov, výkresov, fotografií a iných dokladov uvedených v informačnom dokumente.

Informačným zväzkom je informačná zložka so všetkými protokolmi o testoch a s inými dokumentmi.