Základné informácie a odporúčania pre povoľovanie zriadenia stacionárnej stanice technickej kontroly nad rámec existujúcej siete

Od 20. mája 2018 začal platiť zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“), ktorý upravil povoľovanie zriaďovania nových staníc technickej kontroly.

Po novom súčasnú sieť staníc technickej kontroly tvoria súčasné prevádzkované stanice technickej kontroly a budované stanice technickej kontroly na základe vydaných povolení. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky môže nad rámec súčasnej siete povoliť zriadenie stanice technickej kontroly. Stane sa tak len, ak sú splnené podmienky ustanovené v prílohe č. 1 zákona.

Splnenie týchto podmienok musí preukázať navrhovateľ (žiadateľ). Okrem toho  musí navrhovateľ (žiadateľ) pri podaní návrhu (žiadosti) aj uhradiť správny poplatok (3 000 eur podľa položky 78 písm. e) prvý bod Sadzobníka správnych poplatkov). Ak tieto podmienky navrhovateľ (žiadateľ) pri podaní nepreukáže, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky návrh bezodkladne zamietne a žiadosťou sa nebude zaoberať.

 

Podmienky na zriadenie stacionárnej stanice technickej kontroly ustanovuje príloha č. 1 zákona:

A. Dostatočná minimálna konkurencia stacionárnych staníc technickej kontroly

Na základe tejto podmienky môže vzniknúť stacionárna stanica technickej kontroly v nasledovných okresoch:

 • v každom okrese sú momentálne naplnené minimálne počty konkurencie

Pri tomto parametre navrhovateľ (žiadateľ) v návrhu iba uvedie, že žiada o povolenie na zriadenie stacionárnej stanice technickej kontroly nad rámec existujúcej siete na základe podmienky dostatočnej minimálnej konkurencie (Časť A ods. 1 písm. a) prílohy č. 1 zákona), pretože v danom okrese je takýto stav (uvedie sa skutočný stav), čím je možné zriadiť ďalšiu stacionárnu stanicu technickej kontroly. Počty staníc technickej kontroly sú zverejnené na web stránke www.testek.sk. Do existujúcej siete staníc technickej kontroly patria všetky stanice technickej kontroly, ktorým bolo vydané oprávnenie na vykonávanie technickej kontroly (existujúce STK) a organizácie, ktorým bolo vydané povolenie na zriadenie stanice technickej kontroly (nachádzajúce sa v stave ich budovania).

 

B. Počet evidovaných vozidiel v danom okrese vytvára predpoklady na vyťaženie viac ako 25 % kapacity ďalšej kontrolnej linky stacionárnej stanice technickej kontroly

Každý navrhovateľ (žiadateľ) musí najskôr získať z evidencie vozidiel aktuálne počty evidovaných vozidiel v danom okrese. Aktuálny stav evidovaných vozidiel v jednotlivých okresoch rozdelený po kategóriách vozidiel k dátumu 30. aprílu 2018 (pdf, 1,53 MB). Vzorový výpočet pre okres Galanta (pdf, 490 kB). Počet evidovaných vozidiel za príslušný mesiac (mesiac v ktorom je návrh spracovaný) možno zistiť na príslušnom dopravnom inšpektoráte alebo na web stránke MV SR.

 

C. Spádová oblasť daného okresu pokrýva aj susedné okresy

Splnenie tejto podmienky bude musieť navrhovateľ (žiadateľ) preukázať, a to napríklad sčítaním dopravy, ktorým sa dokáže, že vozidlá z iných okresov pravidelne cestujú do tohto okresu a sú v ňom podrobované aj technickej kontrole.

 

D. Regionálne podmienky dopravnej infraštruktúry vyžadujú zriadenie stacionárnej stanice technickej kontroly nad rámec existujúcej siete stacionárnych staníc technickej kontroly

Ak niektorý okres je rozlohou tak špecifický, že do najbližšej stacionárnej stanice technickej kontroly v danom okrese je neprimerane veľká vzdialenosť, a tiež aj na najbližšie stacionárne stanice technickej kontroly v iných okresoch, bude možné zriadiť stacionárnu stanicu technickej kontroly nad rámec existujúcej siete na konkrétnom mieste (obci). Môže ísť o odľahlé miesta, kde je náročná dostupnosť, ale počet vozidiel (nie len evidovaných v okrese) v takomto regióne, si môže vyžadovať zriadenie STK nad rámec existujúcej siete.

 

Z návrhu musí byť zrejmé na základe ktorého, z vyššie uvedených dôvodov, sa podáva.

Podávanie návrhov (žiadostí) na udelenie povolenia na zriadenie stacionárnej stanice technickej kontroly nad rámec existujúcej siete:

 • Návrh na udelenie povolenia na zriadenie stacionárnej stanice technickej kontroly nad rámec existujúcej siete je možné podať až od 20. mája 2018. Pri elektronických podaniach sa bude akceptovať podanie, ktoré bude vykonané najskôr 20. mája 2018 o 0 hodín, 0 minút a 1 sekunda.
 • Návrh na udelenie povolenia na zriadenie stacionárnej stanice technickej kontroly nad rámec existujúcej siete je možné po 20. mája 2018 podať elektronicky do elektronickej schránky Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, písomne priamo do podateľne Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky alebo písomne poštou na adresu Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky.
 • Je vysoký predpoklad, že podaných žiadostí bude viac, ako možný počet vydaných povolení na zriadenie stacionárnej stanice technickej kontroly nad rámec existujúcej siete. V takomto prípade bude rozhodujúci čas prijatia (doručenia) návrhu (žiadosti) na Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky. Návrhy sa budú posudzovať podľa poradia v akom boli doručené.
 • Pri elektronickom podaní do elektronickej schránky Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky je rozhodujúci presný čas uvedený na doručenke o prijatí. Pri písomnom podaní do podateľne Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej podľa časti A ods. 1 písm. a) prílohy č. 1 k zákonu č. 106/2018 Z. z.. Pri písomnom podaní doručenom poštou na adresu Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky je rozhodujúci čas uvedený na podaní zapísaný zamestnancom podateľne pri otvorení poštovej zásielky.
 • Vzhľadom na uvedené Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky odporúča využiť elektronickú komunikáciu.
 • Upozorňujeme, že ak niektorý navrhovateľ (žiadateľ) vykoná podanie v elektronickej podobe bez autorizácie podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci napríklad mailom alebo telefaxom, tak takéto podanie je potrebné do troch pracovných dní doplniť v listinnej podobe, v elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci, alebo ústne do zápisnice. Pri takomto podaní sa ako rozhodujúci berie čas, kedy je toto podanie doplnené (podanie je úplné); čas podania bez autorizácie sa neakceptuje.

 

Každý podaný návrh (žiadosť) na udelenie povolenia na zriadenie stacionárnej stanice technickej kontroly nad rámec existujúcej siete musí obsahovať:

 • identifikačné údaje navrhovateľa:

a) ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa

 1. obchodné meno alebo meno a priezvisko, ak sa líši od obchodného mena,
 2. dátum narodenia,
 3. adresu sídla,
 4. identifikačné číslo,
 5. miesto podnikania,
 6. podpis a
 7. odtlačok pečiatky, ak fyzická osoba – podnikateľ používa pečiatku,

b) ak ide o právnickú osobu

 1. názov a adresu sídla alebo obchodné meno a sídlo,
 2. právnu formu,
 3. identifikačné číslo,
 4. meno a priezvisko osoby alebo osôb, ktoré sú jej štatutárnym orgánom,
 5. podpis štatutárneho orgánu a
 6. odtlačok pečiatky, ak právnická osoba používa pečiatku.
 • preukázanie splnenia podmienok pre udelenie povolenia na zriadenie stacionárnej stanice technickej kontroly nad rámec existujúcej siete podľa prílohy č. 1 zákona,
 • správny poplatok (3 000 eur podľa položky 78 písm. e) prvého bou Sadzobníka správnych poplatkov); správny poplatok odporúčame zakúpiť na Slovenskej pošte, a.s. ako 10 x 300,- eKolok a k podaniu sa priloží oskenovaný QR kód vydaný Slovenskou poštou.

Upozornenie k správnemu poplatku: Správny poplatok sa platí za podanie návrhu a nie za vydanie povolenia, čo znamená, že ak navrhovateľ (žiadateľ) vykonal podanie, tento úkon sa vykonal, za ktorý sa vyberá správny poplatok, tak pri podaní, ktoré nebude viesť k udeleniu povolenia na zriadenie stacionárnej stanice technickej kontroly nad rámec existujúcej siete (bude vydané nepovolenie, resp. návrh bude zamietnutý), správny poplatok sa nevracia.

Vzorový návrh na udelenie povolenia na zriadenie stacionárnej stanice technickej kontroly nad rámec existujúcej siete (pdf, 222 kB).