Podmienky na udelenie poverenia technickej služby

Ministerstvo udelí poverenie na vykonávanie činnosti technickej služby  overovania vozidiel fyzickej osobe - podnikateľovi alebo právnickej osobe, ktorá

  1. má platné osvedčenie o akreditácii (STN EN ISO/IEC 17025 (01 5253) Všeobecné požiadavky na spôsobilosť skúšobných a kalibračných laboratórií (EN ISO/IEC 17025:1999)) vydané akreditujúcou osobou podľa osobitného predpisu alebo iným všeobecne uznaným akreditačným orgánom,
  2. preukáže finančnú spoľahlivosť na vykonávanie technickej služby,
  3. má uzavretú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom činnosti technickej služby (zákon č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov),
  4. je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu, v prípade právnickej osoby sa to vzťahuje na osobu alebo osoby, ktoré sú jej štatutárnym orgánom,
  5. je bezúhonná, v prípade právnickej osoby sa to vzťahuje na osobu alebo osoby, ktoré sú jej štatutárnym orgánom,
  6. nie je v konkurze ani nútenom vyrovnaní (zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov), ak je podnikateľom.

Ministerstvo udelí poverenie na vykonávanie činnosti technickej služby technickej kontroly vozidiel, technickej služby emisnej kontroly motorových vozidiel, technickej služby kontroly originality vozidiel alebo technickej služby montáže plynových zariadení fyzickej osobe - podnikateľovi alebo právnickej osobe, ktorá

  1. má platné osvedčenie o akreditácií (ISO/IEC 17020 (STN EN 45004) (01 5260) Všeobecné kritériá na činnosť rôznych kontrolných orgánov, normatívna príloha A) vydané akreditujúcou osobou podľa osobitného predpisu alebo iným všeobecne uznaným akreditačným orgánom,
  2. preukáže finančnú spoľahlivosť na vykonávanie technickej služby,
  3. vlastní alebo má v nájme (§ 663 až 723 Občianskeho zákonníka) pozemok so stavbou, stavbu alebo priestor, v ktorých bude vykonávať činnosti technickej služby,
  4. vlastní alebo má v nájme technologické vybavenie potrebné na vykonávanie činnosti technickej služby,
  5. ku dňu začatia činnosti v pracovnom pomere zamestnáva dostatočný počet fyzických osôb, ktoré budú vykonávať činnosti technickej služby,
  6. má uzavretú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom činnosti technickej služby, (zákon č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov),
  7. nie je personálne alebo majetkovo prepojená s inými oprávnenými osobami (§ 26 ods. 2 písm. g) zákona č. 725/2004 Z. z.),
  8. je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu, v prípade právnickej osoby sa to vzťahuje na osobu alebo osoby, ktoré sú jej štatutárnym orgánom,
  9. je bezúhonná, v prípade právnickej osoby sa to vzťahuje na osobu alebo osoby, ktoré sú jej štatutárnym orgánom,
  10. nie je v konkurze ani nútenom vyrovnaní, (zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov) ak je podnikateľom.

Žiadosť o udelenie poverenia na vykonávanie technickej služby musí obsahovať

 1. identifikačné údaje o žiadateľovi, a to
  1. ak ide o fyzickú osobu - podnikateľa, meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu cudzinca (§ 17 zákona č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov), obchodné meno a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, miesto podnikania a podpis,
  2. ak ide o právnickú osobu, názov a adresu alebo obchodné meno a sídlo, identifikačné číslo (IČO), meno a priezvisko osoby alebo osôb, ktoré sú jej štatutárnym orgánom, podpis štatutárneho orgánu a odtlačok pečiatky,
 2. druh technickej služby, na ktorú sa žiada udelenie poverenia. 

Prílohou k žiadosti o udelenie poverenia na vykonávanie technickej služby je

  1. výpis z obchodného registra alebo zo živnostenského registra nie starší ako tri mesiace, ak je žiadateľ podnikateľom,
  2. doklad preukazujúci finančnú spoľahlivosť,
  3. zmluva o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom činnosti technickej služby, (zákon č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov),
  4. doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa § 26 odseku 2 písm. c) a d) zákona č. 725/2004 Z. z,
  5. čestné vyhlásenie (§ 39 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov) žiadateľa o splnení podmienok podľa § 26 odseku 2 písm. e) a g) zákona č. 725/2004 Z. z.,
  6. výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
  7. čestné vyhlásenie žiadateľa, (§ 39 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov), že na jeho majetok nebol vyhlásený konkurz ani nútené vyrovnanie (zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov), ak je podnikateľom.

Ak je žiadateľom zahraničná osoba z členského štátu, môže doklady uvedené v predchádzajúcom odseku písm. a), b) až d), g) a h) nahradiť rovnocennými dokladmi vydanými v členskom štáte, v ktorom má fyzická osoba trvalý pobyt alebo právnická osoba sídlo.

Za bezúhonného sa nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin.

Finančná spoľahlivosť je schopnosť žiadateľa finančne zabezpečiť začatie a riadne vykonávanie činnosti technickej služby, na ktorú žiada o udelenie poverenia. Ak žiadateľ chce prevádzkovať viac technických  služieb, finančnú spoľahlivosť musí preukázať na každú z nich. Požiadavka finančnej spoľahlivosti je splnená preukázaním čistého obchodného imania účtovnej jednotky najmenej vo výške 3 000 000 Sk alebo v tejto výške vyjadrenej v EUR.

Finančnú spoľahlivosť možno preukázať riadnou účtovnou závierkou za predchádzajúci kalendárny rok alebo mimoriadnou účtovnou závierkou overenými audítorom alebo výpisom z obchodného registra nie starším ako tri mesiace s uvedením základného imania obchodnej spoločnosti, alebo zmluvou o ručení uzatvorenou s bankou alebo pobočkou zahraničnej banky; ak ide o zahraničnú osobu z členského štátu, finančnú spoľahlivosť možno preukázať rovnocennými dokladmi vydanými v členskom štáte, v ktorom má fyzická osoba trvalý pobyt alebo právnická osoba sídlo.

Ministerstvo okrem všeobecných náležitostí v poverení na vykonávanie technickej služby uvedie

  1. identifikačné údaje o žiadateľovi,
  2. druh technickej služby,
  3. prípadné ďalšie podmienky na vykonávanie činnosti,
  4. dátum začatia činnosti.

Ministerstvo môže zmeniť poverenie na vykonávanie technickej služby na základe vlastného podnetu alebo ak poverená technická služba písomne požiada o zmenu rozsahu udeleného poverenia.

Ministerstvo môže pozastaviť výkon poverenia na vykonávanie technickej služby do vykonania opatrení na nápravu, ak

  1. poverená technická služba v určenej lehote neoznámi ministerstvu zmenu podmienok, na ktorých základe jej bolo udelené poverenie,
  2. ministerstvo v rámci výkonu štátneho dozoru zistilo dôvody na pozastavenie výkonu poverenia.

Ministerstvo zruší poverenie na vykonávanie technickej služby, ak poverená technická služba

  1. písomne požiada o zrušenie poverenia minimálne 60 dní pred plánovaným ukončením svojej činnosti,
  2. v čase platnosti poverenia nespĺňa podmienky uvedené v § 26 ods. 1 alebo ods. 2 zákona č. 725/2004 Z. z., alebo porušuje povinnosti ustanovené v § 30 ods. 2 alebo ods. 3, § 31 ods. 2 alebo ods. 3, § 32 ods. 2 alebo ods. 3, § 33 ods. 2 alebo ods. 3 zákona č. 725/2004 Z. z.,
  3. opakovane neplní alebo závažným spôsobom porušuje povinnosti uvedené v § 29 ods. 1, § 30 ods. 1, § 31 ods. 1, § 32 ods. 1, § 33 ods. 1 zákona č. 725/2004 Z. z., alebo závažným spôsobom porušuje všeobecne záväzné právne predpisy vydané na vykonanie tohto zákona alebo podmienky určené v rozhodnutí o udelení poverenia.

Poverenie na vykonávanie technickej služby zaniká

  1. zrušením právnickej osoby alebo smrťou fyzickej osoby, ktorej bolo poverenie udelené,
  2. uplynutím času platnosti osvedčenia o akreditácii,
  3. zrušením osvedčenia o akreditácii,
  4. uplynutím platnosti poverenia podľa § 25 ods. 2 zákona č. 725/2004 Z. z.

Zoznam poverených technických služieb, ako aj zmenu, pozastavenie, zrušenie a zánik poverenia na vykonávanie technickej služby ministerstvo uverejňuje vo svojom vestníku.