Skočiť na obsah

Technická služba overovania vozidiel

Technická služba overovania (skúšobňa) je povinná

a) zabezpečovať činnosti súvisiace

- s vykonávaním testov typu vozidiel, hromadnej prestavby typu vozidla, typu systémov, komponentov, samostatných technických jednotiek, nebezpečných častí alebo vybavenia a overovaním ich zhodnosti na účely ich schvaľovania,

- s vykonávaním skúšok jednotlivého vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky na účely ich schvaľovania,

- s vykonávaním testov typu spaľovacích motorov necestných pojazdných strojov a overovaním ich zhodnosti na účely ich schvaľovania,

b) vystavovať

- protokoly o testoch typu vozidla, hromadnej prestavby typu vozidla, typu systémov, komponentov, samostatných technických jednotiek, nebezpečných častí alebo vybavenia, vystavovať protokoly o overení ich zhodnosti a vypracovávať návrhy dokladov vydávaných typovým schvaľovacím orgánom,

- protokoly o skúškach jednotlivého vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky a vypracovávať návrhy dokladov vydávaných schvaľovacím orgánom,

- protokoly o testoch typu spaľovacích motorov necestných pojazdných strojov, vystavovať protokoly o overení ich zhodnosti a vypracovávať návrhy dokladov vydávaných typovým schvaľovacím orgánom,

c) požiadať o zmenu v udelenom poverení na vykonávanie technickej služby, ak sa zmena týka podmienok, údajov a dokladov ustanovených ako návrh na udelenie poverenia, a predložiť o nich doklady najneskôr do desiatich dní od vzniku týchto zmien,

d) vykonávať činnosti v súlade s udeleným poverením a udeleným rozsahom akreditácie,

e) počas celej doby platnosti poverenia dodržiavať ustanovené podmienky a plniť podmienky uvedené v poverení,

f) plniť prevádzkové a informačné povinnosti,

g) podstúpiť priebežné monitorovanie technickej služby.

 

Poverenými technickými službami overovania vozidiel sú